On Ashkelon

1. If ekrigardar sur mapo, eseblen ekvidar, ke Ashkelon es la plu sude sur mediteranee bordo. Esten no es grose industrie entreprenos, ve zekauzen la steleso super Ashkelon sempren es blue, i aero ve mare akvo es nike. Tudey en urbo loga tre multen nove repatriantos, zekauzen la russe diskurso sona esten omnelok.

2. Ashkelon av presk fir mil yaros. Relativen denominatio de urbo ekzista kelke legendos. Laen de un from lu, un greke yovanulo from gueraro de Aleksandr Makedonskiy enamigi en lokale nina, enishuvisi kon ua ve fundi urbo. Ela yovanulo os apelari Askelos, zekauzen ve urbo farisi namisar Askelon. Otre legendo relata ala periodo dela Yudee guero, kven en urbo esari murdite du ve duono mil lue habitantos - yidos. Sven esari anonsite, ke nela denominatio de urbo - Ashkelon - enavisa damnatio; "esh" - fayro; "kalon" - deshonoro (ze denominatio treatisari tuale maneren: let esaru deshonoro ala urbo ve let esaru la urbo traidite al fayro). Ve, enden, ankor un versio, laen kvele kruele Irod origineari from Ashkelon. Sajulos advertari konekso inter la denominatio dela urbo ve la karasteristiko de Irod ("ish" - homo; "kalon" - deshonoro), ve zeo esari un from kauzos, pro kvele la yide sajulos no ensvichari Ashkelon en limitos dela Sante tero.

3. Prime mensiono on Ashkelon nu trova en egiptiane tekstos de 19-20 sekulos ant nose ero. Ve en pli tarde El-Amarane diplomatike leteros (16-e sekulo ant nose ero), trovite per arkeologos en ruinos de metropolo de un from egiptiane faraonos. En eze tempo Ashkelon trovisari sub la potento de egiptianos; loe habitantos probari revoltar kontr sue sklaviganos; en punisho os forgonari los en kapto, la urbo multereten detruisari, ve aun et loe namo la egiptianos probari erazar from la humane memoro, efektivigan et spesiale seremonio de rompado de glae tabeletos kon denominatios de konkistite urbos.

4. Antike Ashkelon multen retos traari from handos en handos. En begino de 7-e sekulo ant nose ero la urbo esari vinite per filistianos en periodo de lose invazios sur sude koasto ve balden farisari un from fin grote filistiane urbos - fir otre esari Ashdod, Gaza, Gat ve Ekron. Nekste du yarsenos esi atestantos de akre rivalado inter la filistianos ve la israelitos, aunke la yidos tom enetemp no vinari ela urbo.

5. En 8-e sekulo sizari le assirianos, pli tarden esten rezidari foenikianos ve grekos. Post la sizuro dela urbo per Aleksandr Makedonskiy Ashkelon farisi sentro dela hellene kulturo. Aun en eze periodos, kven vinintos detruari ela urbo presk ad fundamento ve la vivo en u stiligari, sekvari agar porto.

6. On ze atesta greke monetos kon imadjeno de shipo. Laen al antike dokumentos, trovite en Grecia, en Rodos ve en Italia, en Ashkelon ekzistari viveplene komerso, eze urbo farisi grose fayraro de kulturo, ve gloro on loe filosofos, historikos ve poetos disvastisi op tute la antikve mondo.

7. En periodo de greke preeso esten apera palasos ve benelokos de deos, a kvele os kultari en kontinoze landos. Tualen aperari Ashkelon al mabatos de vinintos-romaneos, subordigine sey et Judea, bat ankor pli pompoze la urbo disflori en epoxo de regado de Irod Grote. En ze tempo esten bildisa banejos ve buletarion (domo de reunios), palasos, aperi akveduko.

8. En 7-e sekulo de nose ero la urbo esi kaptite per muslimos, bat por la yidos zeo esari trankvile ve bieneste tempo, kven la governatoro stimulari ela ishuvado de Ashkelon ve transdonari solide monetare subventio ala familios, en kvele bornisari bebos.

9. La epoxo de kruzaderos (12-e sekulo) segnisi per sangeverse batalos, kven la urbo kelke retos traari from handos en handos. En 1153 y. la kruzaderos plundi ve detruari loe antike monumentos ve erigados de Ashkelon. Devegite defendisar, lu erigari et dekemetre surshutito, i ela urbo sirkaugi sur tute sados per la burge muro. Kade turo (it esari 54 turos) resevi la denominatio op la namo et sue bildistos: et Sangoze bildi la verdiktite al morto, et Beduine - kaptite beduinos. In la urbo kondukari kelke voyos: from nordo in uo eseblen esi trafar trans Jaffae pordego, from oriento - trans Jerusaleme, from vesto - trans Mare, i from sudo trans pordego de Gaza.

10. En 1270 y. la urbo esari detruite per lidero de mamelukos sultano Beybars, ve beginisi la periodo de dezolatio. On ze loko iri bobache gloro, kvazen esista esten vedemas: la gentos chesi venar astien. Tom it sekvisari kelke yarsenos, ad 20-e sekulo, kven kviken post la Guero por sindependebo beginisi la renesanso de Ashkelon. Aktualen parolan, sven nemo standigari anten su tuale grandioze problemos. Primen sur bordo de Mediteraneo aperi kelke ishuvos. (Un from lu os namari primen Migdal-Gaza, i posten Migdal-Gat), posten lu mergisi en un, resevine la denominatio "Migdal Ashkelon". En 1955 yaro ze ishuvo resevi et statuso de urbo, kvele esari namite Ashkelon.

11. Tudene Ashkelon es basten grose moderne urbo. Sur loko dela antene urbo esari ekipite grande natie parko. Tudey plimulto de antike monumentos de urbo es konsentrite en boninstalite Natie parko, aranjite sur loko dela antene urbo. Den eseblen vidar et restos de fortikigos, muros, pordego ve turos. Esten eseblen migrar miden ruinos de Irode kolonados ve de antike sinagogos, op rome aleo kon sinekape statuo de Nika - deona de vikto, ve op delongen forlasite, entemp fayne rome amfiteatro. La plaseto es sirkaugite per superkrestine kon herbo muro de kruzaderos, i suben, sur mare koasto, la galos rondelava et legane kolonos. Apen es aranjite la kempingo ve bazo de repozo.

12. Niden dirar, ke al Ashkelon it no tre suksesemi. Sando ekdormari ela antike urbo; dum epokos u multen retos subisari al subvados de huntistos por antikebos; enden, en urbo esi efektivigite per absoluten barbare metodo elkavado, per kvele gvidari angla Estera Stenkop, kvele en searos de trezoros detruari antikve statuos (miden lu, por samplo, esari mramore statuo de Zeus, splitite "per konlaborantos" dela ekspeditio, searine goldo).

13. Sistematike sentike elkavado en ze distrikto beginari realizisar from begino de pasinte epoko - primen per membros de Britanike sosio op studado de Erec-Israel, i posten per israele arkeologos.

14. Kompatantos de antiguo, travelane en Ashkelon, no autflanku atento ala antike urbe muros, pli ekzakten, al lose restos, kvele relata ankor al periodo de kruzaderos. Ze muros, sur kvele enetemp altisari lotnuome turos, esari bildite en formo de grande semirondo ve intertusha kon otre muro - bamare. Lose longo es 1600 ve 1200 metros konformen, bat bien konservisari lu nur en oriente parto dela urbo.

15. From enetemp viveplene antike porto poken resti. Ze separe bilditos de porte erigados (parto sur seklando, i parto sub akvo) ve kelke kolonos. La antike ashqelone porto no esari populare, it konziderisi, ke u no avari et fideble halteyos, i terke lote shipos no riskari vizitar lo o ya turnari returnen che une ya simnos de overmovisane rae veteros.

16. Ankor un kuriozito - puteos ( ezen es pli 10, digite, laen a legendo, ankor en tempos de Abraham. Kon lu es konligite sikretie historios, ke, ene, kvi riska descentisar in tuale puteo, sinetraken dizaperu. Ba ze legendo, kom ze ni stranen, es reale motivado. Os rakonta, ke unreten la oferdotos de Jerusaleme templo akomplari et rituale rondelavado, ve ba un from lu elfali boulo from handos. Et ze boulo os searari dauren ve insuksesen, i posten ua inekspekten trovisi en un from profunde ashqelone puteos - it es konziderate, ke lea it enskribi svam trans subtere kavernos.

17. Arivez in Ashkelon - ze urbo kosta porke akompanar en u un o du tagos. Migrau op antike urbo, admirisau per antikvo ve nepren vizitau playo - amate loko de repozo ve de amuzos dela urbanos.

18. Sur loko de esine arabe vilajeto Midjdaly nau trovisa un from sentros dela urbo: Migdal. Un from distrikto dela urbo Afridar, aranjite alongen koaste linios dela nove periferio, esari fundite en 1955 y. per yidos from Sude Afrika. En Afridar, bien distikite per loe hore turo kon oknos, nau trovisa biznese sentro dela urbo, esten es aranjite la komerse sentro, informe servo, i gam du konservisine rome sarkofagos. Stuen gam es multe otelos, enkludane tuale mode, kom "Melax Saul", "Svislando", i gam mini drage "Dagon", ke signifika "marenina".

19. Esten es fayne playos, portane biblie denominatios Koasto de Samson, Koasto de Dalila ve tom plu. Miden otre kuriozitos es overdrovite grobuyo de rome periodo, norden, en Barnea es la ruinos de Bizantine iglesio ve mozaiko de 5-e sekulo. Niden markar ela grande moderne logeble masivos, bildite en 90-e yaros koneksen al arrivo de nose aliyo. Nove diros esten esari basten chipe ve esten enishuvisi mils de novenos from esine USSR.

20. Ekselente naturo, palmos, maro, bele ve boninstalite domos - tute zeo impresa. Aranjite sur la toparo de dunos super la maro, moderne Ashkelon prezenta et interese aloyo de industrie entreprenos, de moderne multedire turos ve de mirakle playos. La populatio de Ashkelon kompila 110 mil homos. Al kuriozitos de Ashkelon relata la restos de antike erigados, vidigite per arkeologos. Al vesto from urbe kvartalo Barnea, sur sumito de roko, es vidigite restos de bizantine iglesio V-VI sekolos. Aproksimen en semikilometro from uo al nordvesto es restos dela bizantine logeble domo kon basten bien konservisine mozaike planko.

21. En natie parko de Ashkelon, trovisane al sudo from urbe playo Afridar, eseblen ekzamenar et ruinos de erigados de kruzadere tempos et statuos de deos de rome periodo. En koaste deklivo dela playo Afridar trovisa kaverno kon grobuyos de fir membros per riche rome familio. Sur muros ve plafono eseblen ekvidar et dimine freskos, datate III sekulo de nose ero. Sur la freskos es imadjenite nimfas, yovanulos kon klasotos de uvo en handos, varie animalos ve fruktos. La kaverno es openite por vizitos from 8 ad 13 horo.

Mensiono on Ashkelon en Biblio:

1. Profeto Jeremeya, kapitelo 47, versos 5, 7.
5. Gaza farisi kalve, perea Askalon, resto de lose valeo.
7. Bat kom tey trankvilisar, kven Adoneo doni et komando kontr Askalon ve kontr et mare koasto, svam u direktari lo.

2. Profeto Amos, kapitelo 1, verso 8.
8. Ve destrou Yo et habitantos de Azot ve et tenane skipetro en Askalon ve enturnu et hando mue sur Ekron, - ve pereu la resto de Filimistianos, parola Adoneo Deo.

3. Profeto de Sofonia, kapitelo 2, versos 4, 7.
4. Kar Gaza esaru forlasite ve Askalon farisu vaste. Azot esaru elpelite miden tago ve Ekron esu erutigite.
7. Ve gayna ze paezo al restos de domo de Iuda, ve os pastaru ezen ve en domos de Askalon seren os repozaru kar Adoneo Deo lose vizitu los ve redona et kapto lose.

4. Profeto Zaxaria, kapitelo 9, verso 5.
5. Ekvidu et zeo Askalon ve horu, ve Gaza, ve proibu forten, ve Ekron; kar dishonorisu loe espero: no esu tsaro en Gaza, ve Askalon esaru inrezidate.

Mensiono on Ashkelon en Torao:

1. Jeremiah, kapitelo 47, versos 5, 7.
5. Kalve farisi Gaza ve stile farisi Ashkelon. Resto de lose(de habitantos) valeo, ad kven amastaru tu?
7. Kom trankvilisu tu; Adoneo ordoni ley a Ashkelon ve al mare koasto svam direkti le.

2. Amos, kapitelo 1, verso 8.
8. Ve sendu yo et fayro sur la muros de Gaza ve flamigu lose burgos. Ve destrou Yo ela habitantos de Ashdod ve et tenane ela skipetro from Askelon, ve punishu Yo et Ekron. Ve os ekstermu la filistianos - diri Adoneo mue, Deo.

3. Zephaniah, kapitelo 2, versos 4.7
4. Kar Gaza esu forlasite ve Ashkelon es dezerte. Ashdod esu elpelite en midago, ve Ekron esu erutigite.
7. Ve it esu projute al resto de yide domo kar os pastu los, en domos de Ashkelon seren os sublegu los kar ordonu loy tom Adoneo, lose Deo ve redonu lose kapto.

4. Zechariah, kapitelo 9, verso 5.
5. Ashkelon rigardu ve Gaza rigardu ve Ekron kar sekutu sue aparenso, ve pereu la kingo from Gaza, ve Ashkelon lo esu rezidute.

The mention on Ashkelon in the Bible:

1. Jeremiah, chapter 47, verses 5, 7.
5. Great sorrow has come to the people of Gaza, and Ashkelon's people are silent. How long will the rest of Philistia mourn?
7. But how can it rest, when I have give it work to do? I have commanded it to attack Ashkelon and the people who live on the coast.

2. Amos, chapter 1, verses 7, 8.
7. So I will send fire upon the city walls of Gaza and burn down its fortress.
8. I will remove the rules of the cities of Ashdod and Ashkelon. I will punish the city of Ekron, and all the Phistines who are left will die.

3. Zephaniah, chapter 2, verses 4, 7.
4. No one will be left in the city of Gaza. Ashkelon will be deserted. Ashdod will be driven out in half a day, and the people of Ekron will be driven from their city.
7. The people of Judah who survive will occupy your land. They will pasture their flocks there and sleep in the houses of Ashkelon. The Lord their God will be with them and make them prospery again.

4. Zechariah, chapter 9, verse 5.
5. The city of Ashkelon will see this and be affraid. The city of Gaza will see it and suffer grait pain. So will Ekron, and her hopes will be shattered. Gaza will lose her king, and Ashkelon will be left deserted.

◄ Previous ▲ Index Next ►
На Главную страницу.  Farlingo Home.

Last Updated 5 December 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru

X