Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Farlingo - Latvian Dictionary

A

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
abakenatpaka?nazadabelobitepc`ela
abioegleelq`abomenepretīgs(preti~gs)otvratitelq`nyj
absolutengluži(gluz^i)sovers`ennoabundopārpilnība(pa~rpilni~ba)izbytok
acideskābs(ska~bs)kislyjadlidzdo
ad revidouz redzēšanos(uz redze~s^anos)do svidania`adaptipielāgot(piela~got)prisposobiladapt
adavanuz priekšu(uz prieks^u)vpero`dadavanpriekšu(prieks^u)vpero`d
adavanpushiizviržīt(izvirz^i~t)vydvinuladeossveikipros~aj
administradopārvalde(pa~rvalde)upravlenie(dejstvie)administripārvaldīt(pa~rvaldi~t)upravla`l
admirejūsmīgs(ju~smi~gs)vostorz`ennyjadmirijūsmot(ju~smot)vosxis~alsa`
admiriapbrīnot(apbri~not)vosxis~alsa`admirosajūsma(saju~sma)vostorg
adultepieaudzisvzroslyjaermenolidotājs(lidota~js)lo`tc`ik
aerogaissvozduxafablenlaipniprivetlivo
aferonodarbība(nodarbi~ba)zana`tieafredendiemžēl(diemz^e~l)k soz`aleniu`
agaloratitelegaagareroķērājs(k`e~ra~js)lovechunter
agarinoķert(nok`ert)lovilagariķert(k`ert)lovil
agaribolomsulovcatchagirīkoties(ri~koties)dejstvoval
agitiaģitēt(ag`ite~t)agitirovalagrablenjaukipria`tno
agrablenpatīkami(pati~kami)pria`tnoagreablepatīkams(pati~kams)pria`tnyj
agresoagresijaagressia`agresoroiebrucējs(iebruce~js)zaxvatc`ikaggressor
agrikolozemkopiszemledelecagrikulturozemkopība(zemkopi~ba)zemledelie
agronomoagronomsagronomagvenvietā(vieta~)kstati
akademianoakadēmiķis(akade~mik`is)akademikakcelemesteidzīgs(steidzi~gs)toroplivyj
akcelisisteigtiestoropilsa`akceptiuzņemt(uzn`emt)prina`l
akciorīcība(ri~ci~ba)dejstvieakciodarbība(darbi~ba)dejstvie
akiriiegādāties(iega~da~ties)priobro`lakiroguvumspriobretenie
akondukiatvestprivo`lakordeonoakordeonsakkordeon
akordipiekristsoglas`alsa`akreassostryj
akrecoasumsostrotasharpnessakrigiasināt(asina~t)toc`ilsharpen
aktiveaktivsaktivnyjaktivenaktīvi(akti~vi)aktivno
aktivigiaktivizēt(aktivize~t)aktivizirovalaktivisiaktivizēties(aktivize~ties)aktivizirovalsa`liven up
aktoroaktierisakto`rakumulisakrāt(sakra~t)nakopil
akumuliuzkrāt(uzkra~t)nakopilakuratekārtīgs(ka~rti~gs)akkuratnyj(toc`nyj)
akuzativoakuzativsvinitelq`nyj padez`akveceūdeņains(u~den`ains)voda`nistyjwatery
akvoūdens(u~dens)vodaakvofaloudenskritumsvodopad
akvomelonoarbūzs(arbu~zs)arbuzalarmisibažīties(baz^i~ties)trevoz`ilsa`
albindipiesietpriva`zalfastenalegrepriecīgs(prieci~gs)radostnyj
alegrenpriecīgi(prieci~gi)radostnoalegripriecāties(prieca~ties)radovalsa`
alegrigiiepriecināt(iepriecina~t)radovalalegroprieksradostq`
alenoīlens(i~lens)s`iloawialfiksipiestiprināt(piestiprina~t)prikrepil
aliancanosabiedrotaissou`znikaliigimainīt(maini~t)izmenil
aliripienākt(piena~kt)podxodilalkanzipanākt(pana~kt)dognal
alkoalksnisolq`xaalderalmenenvismazpo krajnej mere
alokisakārtot(saka~rtot)razmestilalokisiizvietotiesrazmestilsa`
alonggarvdolq`altakvopalipolovodq`efreshet
alteaugstsvysokijaltenaugstuvysoko
alterigonosēšanās(nose~s^ana~s)prizemleniealtigokāpinājums(ka~pina~jums)povys`enie
altigocelšanās(cels^ana~s)povys`eniealtkvaliteaugstvērtīgs(augstve~rti~gs)vysokokac`estvennyjhigh-quality
altoroaugstumsvysotaaltredažs(daz^s)inoj
alveninākt klāt(na~kt kla~t)podxodilalvenipieietpodxodil
alveturipiebrauktpodq~ezz`alamasopulkstolpa
amateiemīļots(iemi~l`ots)lu`bimyjamazeblepārsteidzošs(pa~rsteidzos^s)porazitelq`nyj
amazopārsteigums(pa~rsteigums)izumlenieambosabioba
amimīlēt(mi~le~t)lu`bilamiablelaipnslu`beznyj
amiablecolaipnība(laipni~ba)lu`beznostq`amigadraudzenepodruga
amigecedraudzīgs(draudzi~gs)druz`eskijamigecendraudzīgi(draudzi~gi)druz`eski
amigecodraudzība(draudzi~ba)druz`baamigodraugsdrug
amindemiļš(mil`s^)milyjamindejauksmilyj
amoromīlestība(mi~lesti~ba)lu`bovq`analizianalizēt(analize~t)analiziroval
angilozutisugorq`eelanglaanglieteanglic`anka
anglenangliskipo-anglijskiangloanglisanglic`anin
angosiilgotiestoskovalangosoilgastoska
angredusmīgs(dusmi~gs)gnevnyjangrijijaunotieszlilsa`
angrodusmasgnevangulostūris(stu~ris)ugol
animale mondodzīvnieku valsts(dzi~vnieku valsts)z`ivotnyj mirthe animal kingdomanimalodzīvnieks(dzi~vnieks)z`ivotnoe
ankorvēl(ve~l)es~o`ankor retenvēlreiz(ve~lreiz)es~o` raz
anoncipieteiktobq~a`vilantpirmsdo
antpriekš(prieks^)doant nuntempenlīdz šim(li~dz s^im)do six por
antediripereģot(pereg`ot)predskazalantefestepirmssvētku(pirmssve~tku)predprazdnic`nyjbefore the holiday
antetukopriekšauts(prieks^auts)perednikapronantevidiperedzēt(peredze~t)predvidel
antiguesensstarinnyjantikecosenatnedrevnostq`
antikveantīks(anti~ks)antic`nyjapapmēram(apme~ram)okolo
apareciuzstāties(uzsta~ties)vystupilaparecouzstāšanās(uzsta~s^ana~s)vystuplenie
aparensotēls(te~ls)obrazapartenipiederēt(piedere~t)prinadlez`al
apeliaicināt(aicina~t)zvalapelosaucienszov
apentuvumā(tuvuma~)poblizostiaperirastiespoa`vilsa`
aperorašanās(ras^ana~s)poa`vlenieapertantoatklājējs(atkla~je~js)otkryvatelq`
apertevaļējs(val`e~js)otkrytyjaperteklajš(klajs^)otkrytyj
aplaudiaplaudēt(aplaude~t)aplodirovalaplaudoaplausiaplodismenty
aploābols(a~bols)a`blokoapogisibalstīties(balsti~ties)opiralsa`
aportiatnestprino`saprestipiespiestiespriz`alsa`
apriloaprīlis(apri~lis)aprelq`aprobenatzinīgi(atzini~gi)odobritelq`noappprovingly
apudenlīdzās(li~dza~s)ra`domapudenblakusra`dom
arbinopagalepolenologarbokoksderevo
arborichemežains(mez^ains)lesistyjardiliesmotpylalflame
areoplatība(plati~ba)plos~adq`arestiapcietināt(apcietina~t)arestoval
argumentoargumentsargumentariviatbrauktpriexal
arkeologoarheologsarxeologarkitektoarhitektsarxitektor
armenaarmēniete(arme~niete)arma`nkaarmenoarmēnis(arme~nis)arma`nin
armiloierocisoruz`iearomosmarža(smarz^a)aromat
aronoskapiss`kafartemāksliniecisks(ma~ksliniecisks)xudoz`estvennyj
arte diletante agadopašdarbība(pas^darbi~ba)xudoz`estvennaa` samodea`telq`nostq`amateur artistic workartefaritemākslīgs(ma~ksli~gs)iskusstvennyj
artenmākslinieciski(ma~kslinieciski)xudoz`estvennoartigopriekšmets(prieks^mets)predmet(izdelie)
artikolocītava(loci~tava)sustavjointartileristoartilērists(artile~rists)artilleristartilleryman
artomāksla(ma~ksla)iskusstvoascendiceltiespodna`lsa`
ascendiizceltiespodna`lsa`ascendikāpt(ka~pt)podna`lsa`
ascendicilāties(cila~ties)podna`lsa`ascendipaceltiespodna`lsa`
ascendoaugšupeja(augs^upeja)podq~o`masekurinodrošināt(nodros^ina~t)obespec`il
asemblipulcēt(pulce~t)sobiralasembliogotsobiral
asemblijipulcēties(pulce~ties)sobiralsa`asidiapsēsties(apse~sties)sel
asistantopalīgs(pali~gs)pomos~nikaskiprasīt(prasi~t)spras`ival
askijautāt(jauta~t)spras`ivalaskipajautāt(pajauta~t)spras`ival
aspektiizskatīties(izskati~ties)vygla`delaspenoapseosinaaspen
astadorašana(ras^ana)naxoz`denieastienšurp(s^urp)su`da
astrozvaigznezvezda(nebesnaa`)asubenlejupvniz
atakiuzbruktnapalatende zalouzgaidāmā(uzgaida~ma~)zal oz`idania`
atentigipievērst(pieve~rst)obratil vnimanieatentivevērīgs(ve~ri~gs)vnimatelq`nyj
atentivecouzmanīgums(uzmani~gums)vnimatelq`nostq`atentivenuzmanīgi(uzmani~gi)vnimatelq`no
atentouzdanība(uzdani~ba)vnimanieatestiliecināt(liecina~t)svidetelq`stvoval
atestoliecība(lieci~ba)svidetelq`stvoatingisasniegtdostig
atingosasniegumsdostiz`enieatraktipiesaistīt(piesaisti~t)privlekal
atribuipiedēvēt(piede~ve~t)pripisyvalaudidzirdēt(dzirde~t)slys`al
audibledzirdamsslys`imyjaudisiatskanēt(atskane~t)razdalsa`
auditorioauditorijaauditoria`(629-ru)auditoroklausītājs(klausi~ta~js)slus`atelq`
augurovēlējums(ve~le~jums)poz`elaniewishaugustoaugustsavgust
aumentipieaugtvozrosaunpatdaz`e
aunkekaut ganxota`autentikiapliecināt(apliecina~t)zavera`lauthenticate
autflankiapietobos`o`lautoautomašīna(automas^i~na)mas`ina(avtomobil' 572-es)
automateautomātiks(automa~tiks)avtomatic`eskijautomatoautomāts(automa~ts)avtomat(robot)
autoroautorsavtorautunorudensosenq`
avalancholavīna(lavi~na)lavinaavalancheavanpriekšā(prieks^a~)pered
avangarduloprimridnieksperedovikadvanced workeravanharoscekulsc`ubforelock
avareskopsskupojavarecoskopumsskupostq`
avenoauzasovo`savi dezirogribēties(gribe~ties)xotelosq`
aviacioaviācija(avia~cija)aviacia`aviationaviakonstruktoroaviokonstruktorsaviakonstruktor
avionolidmašīna(lidmas^i~na)samolo`tavoputnsptica
axakaxazardennejauši(nejaus^i)sluc`ajno
azenoēzelis(e~zelis)oso`l

B

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
bapieubabavecāmāte(veca~ma~te)babus`ka
badeyopeldētava(pelde~tava)kupalq`na`badijipeldēties(pelde~ties)kupalsa`
badisiizpeldēties(izpelde~ties)iskupalsa`badjeroāpsis(a~psis)barsuk
badopeldēšanās(pelde~s^ana~s)kupaniebagosumasumka
bakeyoceptuvepekarna`bakiceptpo`k
baksoatvilktnea`s~ik(box)balailoslotametla
balansijisvārstīties(sva~rsti~ties)kolebalsa`balbiliplāpāt(pla~pa~t)boltal
balbilunopļapa(pl`apa)boltunbaldendrīz vien(dri~z vien)skoro(vskore)
baldendrizskoro(vskore)balenovaliskitwhale
baletobaletsbaletbambiganobērnudārzs(be~rnuda~rzs)detskij sadkindergarten
bambinecobērnība(be~rni~ba)detstvobambinobērns(be~rns)rebo`nok
bandibipārsiet(pa~rsiet)pereva`zalbandagebanejopirtsbana`
barbatebārdains(ba~rdains)borodatyjbarbobārda(ba~rda)boroda
barelomucaboc`kabarierobarjerabarq`er
bariložogs(z^ogs)zaborbarilosēta(se~ta)zabor
barjoliellaivabarz`abarvebrašs(bras^s)bravyjjaunty
basenobaseinsbassejnbashkirabaškīriete(bas^ki~riete)bas`kirkaBashkir
bashkirobaškīrs(bas^ki~rs)bas`kirBashkirbasketbolistobasketbolistsbasketbolist
basketbolobasketbolsbasketbolbastendiezgandovolq`no
batbetno(but\aval\no)batalilauztiesborolsa`
batalicīnīties(ci~ni~ties)borolsa`batisistbil
batositiensudarbazisopamatsosnova
bedogultakrovatq`begilūgties(lu~gties)umola`lbeg
beginiiesākt(iesa~kt)nac`albeginisākt(sa~kt)nac`al
beginisisākties(sa~kties)nac`alsa`beginosūkums(su~kums)nac`alo
behaviuzvestiesvo`l seba`bekepakaļējais(pakal`e~jais)zadnij
belaskaistulekrasavicabeleglīts(gli~ts)krasivyj
beleizskatīgs(izskati~gs)krasivyjbeledaiļš(dail`s^)krasivyj
beleskaistskrasivyjbelecoskaistumskrasota
belenskaistikrasivobelenglīti(gli~ti)krasivo
belformeražens(raz^ens)statnyjshapelybendolentalenta
benkosolsskamq`a`bentiliektgnul
bentilocīt(loci~t)gnulbentisilocīties(loci~ties)gnulsa`bend
beroogaa`godabertipiestāt(piesta~t)pric`alilberth
bestozvērs(zve~rs)zverq`beteobietesvekla
betonistobetonētājs(betone~ta~js)betons~ikbetulobērzs(be~rzs)bero`za
bezonovajadzība(vajadzi~ba)potrebnostq`bibliotekobibliotēka(bibliote~ka)biblioteka
bienlabixoros`obienulomuižnieks(muiz^nieks)pomes~ik
bikoknābis(kna~bis)klu`vbildadouzcelšana(uzcels^ana)strojka
bildadocelšana(cels^ana)strojkabildimūrēt(mu~re~t)stroil
bildibūvēt(bu~ve~t)stroilbildistocēlājs(ce~la~js)stroitelq`
bildmaterialosbūvmateriāls(bu~vmateria~ls)stroitelq`nye materialybuilding materialsbindariosietuvepereplo`tnaa`
biologiobioloģija(biolog`ija)biologia`biologobiologsbiolog
biroaluspivobiterenerūgtens(ru~gtens)gorq`kovatyj
biterorūgsts(ru~gsts)gorq`kijbiterosūrs(su~rs)gorq`kij
biznestripokomandējums(komande~jums)komandirovkabladoasmenslezvie
blankebaltsbelyjblanke bredobaltmaizebelyj xleb
blanke ursoleduslācis(ledusla~cis)belyj medvedq`white bearbliendijauktsmes`alblend
blindadeapžilbinošs(apz^ilbinos^s)oslepitelq`nyjblindadežilbinošs(z^ilbinos^s)oslepitelq`nyj
blindeaklsslepojblindecoaklumsslepotablindness
blondegaišmatains(gais^matains)belokuryjblovipūst(pu~st)dul
bluavozīle(zi~le)sinicatitbluzoblūze(blu~ze)bluzka
boarotāfele(ta~fele)doskaboarodēlis(de~lis)doska
boatolaivalodkabobomuļķis(mul`k`is)durak
bokomuterotboksistobokserisbokso`r
bolshevikoboļševiks(bol`s^eviks)bolq`s`evikBolshevikbombobumbabomba
bonelabsxoros`ijbone matenolabrīt(labri~t)dobroe utro
bone serolabvakardobryj vec`erbone tagolabdiendobryj denq`
bonfariapjautāties(apjauta~ties)spravilsa`bonfaritikt galā(tikt gala~)spravilsa`
bongustegaršīgs(gars^i~gs)vkusnyjbonstatolabklājiba(labkla~jiba)blagosostoa`nie
bopatrosievastēvs(sievaste~vs)testq`bordopiekrastepoberez`q`e
borgesioburžuāzija(burz^ua~zija)burz`uazia`bourgeosiebornijipiedzimtrodilsa`
bornijidzimtrodilsa`bornodzimšana(dzims^ana)roz`denie
bortobortsbortboskajokrūmājs(kru~ma~js)kustarnik
boskokrūms(kru~ms)kustbotelopudelebutylka
botistokurpniekssapoz`nikbotozābaks(za~baks)sapog
botomoapakša(apaks^a)nizbovidoteļš(tel`s^)telo`nok
boykotoboikotsbojkotboylerokatlskoto`lboiler
bozeniknszlojbozuloļaundaris(l`aundaris)zlodej
bramoplaudisles~breambranchozarsvetvq`
brankonozareotraslq`bratanobāliņš(ba~lin`s^)bratecmate
bratebrāligs(bra~ligs)bratskijbratobrālis(bra~lis)brat
bravedrošsirdigs(dros^sirdigs)xrabryjbredomaizexleb
brenidegtgorelbrenvudomalkadrovafirewood
bretoplauktspolkabrevenīsumā(i~suma~)vkratce
bridadolopkopība(lopkopi~ba)z`ivotnovodstvostock-breedingbridiaudzēt(audze~t)razvodilbreed
bridistolopkopisz`ivotnovodstock-breederbrigadestrobrigadierisbrigadirteam-leader
brigadobrigāde(briga~de)brigadabrikoķieģelis(k`ieg`elis)kirpic`
brilantespožs(spoz^s)a`rkijbrilantespilgtsa`rkij
brilantenkoši(kos^i)a`rkobrontolikurnēt(kurne~t)roptalmurmur
bronzobronzabronzabrovouzacsbrovq`
brubolimutuļot(mutul`ot)klokotalbruetrokšņains(troks^n`ains)s`umnyj
bruišalkt(s^alkt)s`umelbruišņākt(s^n`a~kt)s`umel
brunebrūns(bru~ns)koric`nevyjbruošalkas(s^alkas)s`um
bruotroksniss`umbufalobifelisbujvolbuffalo
bukipasūtīt(pasu~ti~t)zakazalbulavovālīte(va~li~te)bulavamace
bulgarabulgāriete(bulga~riete)bolgarkabulgarobulgārs(bulga~rs)bolgarin
bulkoveģis(veg`is)bulkabulvardobulvāris(bulva~ris)bulq`var
buncioapvienošanās(apvienos^ana~s)obq~edineniebunteralbspo`stryj
buntecoraibumspestrotavariety of coloursbuntigiapvienotobq~edinil
buntigivienotobq~edinilburoobirojsbu`ro
bustokrūts(kru~ts)grudq`(zhenskaja)buterbredosviestmaizebuterbrod
buterosviestsmaslo(butter\xem-korovq`e)

C

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
carocarscarq`censimtsto
cen milsimttūkstoš(simttu~kstos^)sto tysa`c`cenesimtaissotyj
cenmilesimttūkstošais(simttu~kstos^ais)stotysa`c`nyjcenosimtssotna`
centocentscentcentcentralecentrāls(centra~ls)centralq`nyj
centrocentrscentrcerbosmadzenesmozg
cerizoķirsis(k`irsis)vis`na`certenprotamskonec`no
certigiloapliecibaudostovereniecervobriedisolenq`
charovezumsvozchempionadočempionāts(c^empiona~ts)c`empionat
chempionočempions(c^empions)c`empionchesimitēties(mite~ties)perestal
chikameitenedevoc`kachikopuikamalq`c`ik
chikozēns(ze~ns)malq`c`ikchipelēts(le~ts)des`o`vyj
chizosierssyrchopokarbonāde(karbona~de)otbivnaa`
cielodebessnebocientistozinātniek(zina~tniek)uc`o`nyj
cirkaptiaptvertoxvatilcirkaptipārņemt(pa~rn`emt)oxvatil
cirkloriņķis(rin`k`is)krug(geom.)cirkolopulciņš(pulcin`s^)kruz`ok

D

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
dancantodejotājs(dejota~js)tancordancidancottanceval
dancidejottancevaldancodejatanec
daneadāniete(da~niete)datc`ankadank yupaldiesspasibo
dankipateiktiesblagodarildanodānis(da~nis)datc`anin
dariuzdāvināt(uzda~vina~t)darildaridāvāt(da~va~t)daril
darijidrīkstēt(dri~kste~t)smeldarketumšs(tums^s)to`mnyj
darodāvana(da~vana)podarokdativodativsdatelq`nyj padez`
datosdatidannyedatadaureilgsdolgij
daurenilgidolgodavanpa priekšu(pa prieks^u)vperedi
debatistridēties(stride~ties)sporildebatosdebatesprenia`debate
decepieklājīgs(piekla~ji~gs)prilic`nyjdecembrodecembrisdekabrq`
decidinolemtres`ildecidilemtres`il
decidoresinašana(resinas^ana)res`eniedecidolēmums(le~mums)res`enie
decidolemšana(lems^ana)res`eniededalobiezoknisdebri
dedikatepašaizliedzīgs(pas^aizliedzi~gs)samootverz`ennyjdedikiveltīt(velti~t)posva`til
dedovectētiņš(vecte~tin`s^)dedus`kadefalinobirtosypalsa`shed
defendantoaizsargszas~itnikdefendiaizstāvēt(aizsta~ve~t)zas~itil
defendisiaizstāvēties(aizsta~ve~ties)zas~itilsa`definitenoteiktsopredelo`nnyj
degelinokustrastaa`ldejorantodežurants(dez^urants)dez`urnyj
dejoridežurēt(dez^ure~t)dez`urildekdesmitdesa`tq`
dek mildesmittūkstoš(desmittu~kstos^)desa`tq` tysa`c`dekdudivpadsmitdvenadcatq`
dekduedivpadsmitaisdvenadcatyjdekedesmitaisdesa`tyj
dekfinpiecpadsmitpa`tnadcatq`dekfinepiecpadsmitaispa`tnadcatyj
dekfirčetrpadsmit(c^etrpadsmit)c`etyrnadcatq`dekfirečetrpadsmitais(c^etrpadsmitais)c`etyrnadcatyj
deklamideklamēt(deklame~t)deklamirovaldeklaripaziņot(pazin`ot)zaa`vil
deklininovirzīties(novirzi~ties)otklonilsa`dekmiledesmittūkstošais(desmittu~kstos^ais)desa`titysa`c`nyj
deknokdeviņpadsmit(devin`padsmit)deva`tnadcatq`deknokedeviņpadsmitais(devin`padsmitais)deva`tnadcatyj
dekodesmitnieksdesa`tkadekokeastoņpadsmit(aston`padsmit)vosemnadcatyj
dekorirotāt(rota~t)ukras`aldeksepseptiņpadsmit(septin`padsmit)semnadcatq`
deksepeseptiņpadsmitais(septin`padsmitais)semnadcatyjdeksessešpadsmit(ses^padsmit)s`estnadcatq`
deksesesešpadsmitais(ses^padsmitais)s`estnadcatyjdektritrīspadsmit(tri~spadsmit)trinadcatq`
dektrietrīspadsmitais(tri~spadsmitais)trinadcatyjdekunvienpadsmitodinnadcatq`
dekunevienpadsmitaisodinnadcatyjdelanteniepriekš(ieprieks^)zaranee
delegaciodelegācija(delega~cija)delegacia`delegatodelegāts(delega~ts)delegat
deliveronogādāšana(noga~da~s^ana)dostavkadelongensendavno
demandejautājams(jauta~jams)voprositelq`nyjdembelidemobilizēt(demobilize~t)demobilizovaldemobilize
dembelisidemobilizēties(demobilize~ties)demobilizovalsa`be demobilizeddemokratiedemokrātisks(demokra~tisks)demokratic`eskij
demokratiodemokrātija(demokra~tija)demokratia`demonstridemonstrēt(demonstre~t)demonstriroval
denkurgdedenominacionosaukumsnazvanie
denovenatkalopa`tq`densebiezsgustoj
dentozobszubdepartonodaļa(nodal`a)otdel(v uc`rez`denii)
depasipārsniegt(pa~rsniegt)prevysildependoatkarība(atkari~ba)zavisimostq`
depiktiattēlot(atte~lot)otobrazildepictdepozoieguldījums(ieguldi~jums)vkladdepozit
dermisnaustdremaldeskopš(kops^)s tex por kak
descentisinokāpt(noka~pt)spustilsa`desendinoietsxodil
desertodesertsdesertdeshifradoatšifrēšana(ats^ifre~s^ana)rass`ifrovka
deshifriatšifrēt(ats^ifre~t)rass`ifrovaldesiluziovilšanās(vils^ana~s)razoc`arovanie
desoltinolēkt(nole~kt)soskoc`ildestinoliktenissudq`ba
destreveiklslovkijdestreizvecīgs(izveci~gs)lovkij
destrecoveiklība(veikli~ba)lovkostq`destrenveiklilovko
destroiiznīcināt(izni~cina~t)unic`toz`ildetalodetaļa(detal`a)detalq`
determininoteiktopredela`ldetrenaizza
detronigogāšana(ga~s^ana)sverz`eniedetruepostošs(postos^s)razrus`itelq`nyj
detruegraujošs(graujos^s)razrus`itelq`nyjdetruipostīt(posti~t)razrus`il
devopienākums(piena~kums)dolgdevoparāds(para~ds)dolg
dezirovēlēšanās(ve~le~s^ana~s)z`elaniediablovelnsc`o`rt
diferencedažāds(daz^a~ds)raznyjdiferencoatšķirība(ats^k`iri~ba)razlic`ie
diferencodažādība(daz^a~di~ba)razlic`iedifikaltegrūts(gru~ts)trudnyj
difikaltengrūti(gru~ti)trudnodifikaltosgrūtības(gru~ti~bas)zatrudnenia`difficulties
dikeresnstolstyjdiktadodiktāts(dikta~ts)diktant
diligentečakls(c^akls)prilez`nyjdiligentenčakli(c^akli)prilez`no
dimoniiedomāties(iedoma~ties)voobraz`aldingilīgt(li~gt)nana`l
diplomiboizlaidumsvypuskleaversdiplomodiplomsdiplom
diradoparunapogovorkasayingdirektivērst(ve~rst)napravil
direktorodirektorsdirektordiriteiktskazal
diripateiktskazaldirisacīt(saci~t)skazal
diri adeosatvadīties(atvadi~ties)prostilsa`dirodzīvoklis(dzi~voklis)kvartira
disciplinodisciplīna(discipli~na)disciplinadisdividisadalīt(sadali~t)razdelil
disdividosadalījums(sadali~jums)razdeleniedisertaciodisertācija(diserta~cija)dissertacia`
disetoapakštase(apaks^tase)blu`dcedisfaliizjuktrazvalilsa`
disfloriatplauktrascvo`ldisfloriuzplauktrascvo`l
dishobļoda(bl`oda)blu`do(keara)diskursorunarec`q`(vystuplenie)
diskusiodiskusijadiskussia`diskutipārrunnāt(pa~rrunna~t)obsudil
diskutiapspriestobsudildisplezuronepatikaneudovolq`stviedispleasure
dissegisazāģēt(saza~g`e~t)raspililsaw updissendiizsūtīt(izsu~ti~t)rassylal
distanciodistancedistancia`distingiatšķirt(ats^k`irt)otlic`il
distingisiatšķirties(ats^k`irties)otlic`alsa`distingoizcilība(izcili~ba)otlic`ie
distriktorajonsrajondisturbiosnemieribespora`dki
disturbisiapjuktsmutilsa`disturbiteapmulsissmus~o`nnyj
disvolviizvērst(izve~rst)razvernuldiveniminēt(mine~t)gadal
diversformedaudzveidīgs(daudzveidi~gs)mnogoobraznyjvarieddivididalitdelil
dividisidalīties(dali~ties)delilsa`diviziodivīzja(divi~zja)divizia`
dizaperizustisc`ezdizaperiizzustisc`ez
djokirotaļāties(rotal`a~ties)igral(razvl)djoulodžouls(dz^ouls)dz`oulq`
dotātad(ta~tad)takim obrazomdotādējādi(ta~de~ja~di)takim obrazom
docentodocentsdocentdogosunssobaka
dogonkokucēns(kuce~ns)s~enokdokumentedokumentāls(dokumenta~ls)dokumentalq`nyj
dokumentodokumentsdokumentdolarodolārs(dola~rs)dollar
dolchesaldssladkijdolorosāpes(sa~pes)bolq`
domekaposaimnieksxoza`in(doma,semq`i)domenivaldīt(valdi~t)gospodstvoval
domenokundzība(kundzi~ba)gospodstvodometomājiņa(ma~jin`a)domik
dominioapgabalsoblastq`domomāja(ma~ja)dom
domonamsdomdondolisišūpoties(s^u~poties)kac`alsa`
doniiedotdaldonidotdal
dormomiegssondormosapnisson
dorsomuguraspinadoziridozēt(doze~t)doziroval
dragedārgs(da~rgs)dorogoj(*3)dramaturgodramaturgsdramaturg
dramedramatisksdramatic`eskijdramodrāma(dra~ma)drama
draugoraugsdroz`z`iyeastdrautikalstzasoxget dry
dravadozimēšana(zime~s^ana)risovaniedraviuzburtrisoval
dravizīmēt(zi~me~t)risovaldravozumējums(zume~jums)risunok
dregivilkttas~ildremisapņot(sapn`ot)mec`tal
dresokleitaplatq`edrinkadodzeršana(dzers^ana)pq`a`nstvo
drinkidzertpq`a`nstvovaldrinkuložūpa(z^u~pa)pq`a`nica
drinkulodzērājs(dze~ra~js)pq`a`nicadronigislīcināt(sli~cina~t)topil(o z`ivom)drown
drunkisiizdziedāties(izdzieda~ties)napilsa`get drunkdudividva
du mildivtūkstoš(divtu~kstos^)dve tysa`c`idu ve duonodivarpusdva s polovinoj
dubišaubīties(s^aubi~ties)somnevalsa`dubošaubas(s^aubas)somnenie
ducendivsimtdvestiducenedivsimtaisdvuxsotyj
dudekdivdesmitdvadcatq`dudekedivdesmitaisdvadcatyj
dueotraisvtorojdulumokrēsla(kre~sla)sumerkitwilight
dumiledivtūkstošais(divtu~kstos^ais)dvuxtysa`c`nyjdunokāpa(ka~pa)du`nadune
duobledivkāršs(divka~rs^s)dvojnojduonfinpuspiecipolpa`togo
duonopusepolovinaduonseppusseptiņi(pusseptin`i)polsedq`mogo
duonsespusseši(pusses^i)pols`estogoduopendivatā(divata~)vdvoo`m
duplikdivreizdvaz`dydurableilgstošs(ilgstos^s)dlitelq`nyj
duriilgtdlilsa`dziklauc`u
dzidzic`uhark

E

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
ebanistogaldnieksstola`reberomežacūka(mez^acu~ka)kabanboar
ebleiespējams(iespe~jams)vozmoz`nyjeblecoiespēja(iespe~ja)vozmoz`nostq`
ebleniespējami(iespe~jami)vozmoz`noebriedzēris(dze~ris)pq`a`nyj
edantoēdājs(e~da~js)edokeateredipaēst(pae~st)el
ediēst(e~st)eleatedifepamācošs(pama~cos^s)pouc`itelq`nyjedifying
edificioēka(e~ka)zdanieedificioceltnezdanie
edjomalakrajedukacioizglītība(izgli~ti~ba)obrazovanie
edukadoaudzināšana(audzina~s^ana)vospitanieedukatoaudzēknis(audze~knis)vospitannik
edukiaudzināt(audzina~t)vospitaledukistoaudzinātājs(audzina~ta~js)vospitatelq`
edukiteizglītots(izgli~tots)obrazovannyjefektiveiedarbīgs(iedarbi~gs)e`ffektivnyj
efektivigipavadīt(pavadi~t)provodilefluigiizlietvylilempty
egalevienlīdzīgs(vienli~dzi~gs)ravnyjegalecovienlīdzība(vienli~dzi~ba)ravenstvo
egzilariaizrautuvlekalegzilarisiaizrautiesuvlekalsa`
egzilaroaizrautība(aizrauti~ba)uvlec`enieekamiiecienīt(iecieni~t)polu`bil
ekamiiemīļot(iemi~l`ot)polu`bilekaudisadzirdēt(sadzirde~t)uslys`al
ekbreniiedegtieszagorelsa`ekbreniaizdektjeszagorelsa`
ekcelenteteicamsotlic`nyjekcelententeicamiotlic`no
ekculoteicamnieksotlic`nikexcellent studentekflamiuzliesmotvspyxnul
ekkaptisipieķerties(piek`erties)uxvatilsa`ekkoniuzzināt(uzzina~t)uznal
ekkrankisaslimtzabolelekkriiiekliegtiesvskriknul
ekonomikoekonomikae`konomikaekonomistoekonomistse`konomist
ekpafiizšaut(izs^aut)vystrelilekridetipasmaidīt(pasmaidi~t)ulybnulsa`
ekrigardipaskatīties(paskati~ties)vzgla`nulekscelencopārākums(pa~ra~kums)prevosxodstvo
ekscelentelielisksprevosxodnyjekscelentenlieliskiprevosxodno
ekscitisaviļņot(savil`n`ot)volnovaleksenuz āru(uz a~ru)naruz`u
ekshutiapbērt(apbe~rt)posypalstreweksilentiapklustumolkbecome silent
eksilotrimdaizgnanieeksitiizkāpt(izka~pt)vys`el
eksitiiznākt(izna~kt)vys`eleksitiizietvys`el
eksitoizejavyxodeksklamiiesauktiesvosklical
ekskursantoekskursantse`kskursantekskursoekskursijae`kskursia`
eksperenciopieredzeopyteksperipamēģināt(pame~g`ina~t)proboval
eksperiradzīt(radzi~t)probovaleksperimentoeksperimentse`ksperiment
eksplikipaskaidrotobq~a`snileksplodosprādziens(spra~dziens)vzryv
eksplorisiapraudāties(aprauda~ties)rasplakalsa`burst into tearsekspluatadoekspluatācija(ekspluata~cija)e`kspluatacia`exploitation
ekspozicioizstāde(izsta~de)vystavkaekspresipaustvyraz`al
ekspresioizteiksmevyraz`enieekspresiveizteiksmīgs(izteiksmi~gs)vyrazitelq`nyjexpressive
ekstaripieceltiesvstalekstarinostāties(nosta~ties)vstal
ekstensioizaugsmerosteksterārpus(a~rpus)vne
ekstereārējs(a~re~js)vnes`nijeksternoizskatsnaruz`nostq`looks
ekstrektiiegūt(iegu~t)dobyvalekstrelimoārzemes(a~rzemes)zagranica
ekstremegalējs(gale~js)krajnijekurelovāvere(va~vere)belka
ekutiklausīties(klausi~ties)slus`alekutinoklausīties(noklausi~ties)slus`al
ekvekiatmodināt(atmodina~t)probudilawakenekvidiieraudzīt(ieraudzi~t)uvidel
ekvimezenvienmērīgi(vienme~ri~gi)ravnomernoekzakteekzaktstoc`nyj
ekzaktentieši(ties^i)imennoekzaktenprecīzi(preci~zi)imenno
ekzaktenīsti(i~sti)imennoekzameniaplūkot(aplu~kot)osmotrel
ekzaminacioeksāmens(eksa~mens)e`kzamenekzekutiizrēķināties(izre~k`ina~ties)raspravilsa`deal
ekzekutoizrēķināšanās(izre~k`ina~s^ana~s)raspravareprisalsekzemplepriekšzīmīgs(prieks^zi~mi~gs)primernyjekzemplary
ekzercisivingrināties(vingrina~ties)upraz`na`lsa`exercizeekzistipastāvēt(pasta~ve~t)sus~estvoval
elviņš(vin`s^)onelaviņa(vin`a)ona
elatā(ta~)onaelboelkonislokotq`
eldiriizsacīt(izsaci~t)vyskazaleldonoizdevumsizdanie(o knige)
elefantozilonisslonelektadovēlēšana(ve~le~s^ana)izbranieelection
elektiizraudzīt(izraudzi~t)izbiralelektiievēlēt(ieve~le~t)izbiral
elektosvēlēšanas(ve~le~s^anas)vyboryelectionelektrikeelektriskse`lektric`eskij
elektroneelektronikse`lektronnyjelementareelementārs(elementa~rs)e`lementarnyjelementary
eleteknikeelektrotehniskse`lektrotexnic`eskijelectrotechnicaleljetiizsviestvybrosil
elkavadoizrakumiraskopkielkondukiizvestvyvel(iz)
elkoriizbrauktvyexalgo awayelkresiizaugtotros
elkresiataugtotrosgrowelkuriizskrietvybez`alrun out
ellaboradoizstrādāšana(izstra~da~s^ana)vyrabotkamanufactureellaboriizstrādāt(izstra~da~t)vyrabotalmanufacture
ellasiatlaistotpustilellerniapgūt(apgu~t)usvoil
ellernoapgūšana(apgu~s^ana)usvoenieelmetiizņemt(izn`emt)vynul
elmigriemigrēt(emigre~t)e`migrirovalelpetiizprasīt(izprasi~t)vyprosilwheedle
elplorisiizraudāties(izrauda~ties)vyplakalsa`have a good cryelplungiiznirtvynyrnulemerge
elresiizrautvyryvalelsaltiizēkt(ize~kt)vyskoc`il
elstudiizmācīties(izma~ci~ties)vyuc`ilsa`elsvimiizpeldēt(izpelde~t)vyplylcome up
elteniizturēt(izture~t)vyderz`ivaleltiriizvilktvytas~il
eltrinkiizdzertvypildrinkeltrovoatklājums(atkla~jums)otkrytie(nauc`noe)
elvokiizsauktvyzvaleminenteizcilsblesta`s~ij
eminentespidošs(spidos^s)blesta`s~ijemociouztraukumsvolnenie
enuzv(in\b)en esonte yaronākamgad(na~kamgad)v budus~em godu
en la midovidū(vidu~)posredien pasinte yaropērn(pe~rn)v pros`lom godu
en realopatiesībā(patiesi~ba~)na samom deleenavosaturssoderz`anie
enbortadoielaišana(ielais^ana)posadka(na bort transporta)boardingendenbeidzotnakonec
endibeigtkonc`ilendisibeigtieszakonc`ilsa`
endogalskonecendobeigaskonec
enekaut kāds(kaut ka~ds)lu`bojenekaut kurš(kaut kurs^)lu`boj
enedenvietām(vieta~m)koe-gdeeneretenpalaikaminogda
eneretenbrīžiem(bri~z^iem)inogdaeneretendažreiz(daz^reiz)inogda
enganimānīt(ma~ni~t)obmanyvalengešaurs(s^aurs)uzkij
enhaliieelpotvdyxalinhaleenigmomīkla(mi~kla)zagadka
enijiieviestiesvnedrilsa`eninterestiieinteresēties(ieinterese~ties)zainteresovalsa`take an interest
eniradoiestāšanās(iesta~s^ana~s)postuplenieeniroieejavxod
enisuvijiapmestiesposelilsa`enjeneroinženieris(inz^enieris)inz`ener
enkontisagaidīt(sagaidi~t)vstretilenkontisastaptvstretil
enkontisatiktvstretilenkontisisatiktiesvstretilsa`
enkoriiebrauktvq~exalenkoriuzbrauktvq~exal
enkuracisiizārstēties(iza~rste~ties)vylec`ilsa`be curedenlasilaistpustil
enlokkaut kurgde-nibudq`enokaut kaskoe-c`to
enpakitīt(ti~t)zavernulenpakiietīt(ieti~t)zavernulwrap in
enpikiiedurtvotknulthrustenputiievadīt(ievadi~t)vvodil
enrigardiielūkoties(ielu~koties)vgla`delsa`ensovibāzt(ba~zt)soval
ensoviiebāzt(ieba~zt)sovalentempkaut kadkogda-nibudq`
entempjebkadkogda-nibudq`enteriiestāties(iesta~ties)vstupil
enternozemes dzīles(zemes dzi~les)nedraentiriiesaistīt(iesaisti~t)vovlo`k
entopīle(pi~le)utkaentreprenouzņēmums(uzn`e~mums)predpria`tie
entriinākt(ina~kt)vos`o`lentriieietvos`o`l
entutenvispār(vispa~r)voobs~eenuigarlaikotiesskuc`al
enuisinogarlaikotiessoskuc`ilsa`missepoxolaikmetse`poxa
eroēra(e~ra)e`raerrikļūdīties(kl`u~di~ties)os`ibsa`
errokļūda(kl`u~da)os`ibkaeruptoizvirdumsizverz`enieeruption
esencobūtība(bu~ti~ba)sus~nostq`esibūt(bu~t)byl
esintebijušais(bijus^ais)byvs`ijeskalarokāpnes(ka~pnes)lestnica
eskevairazveespericerēt(cere~t)nadea`lsa`
esperoceribanadez`daespinivērpt(ve~rpt)pra`lspin
espinistavērpēja(ve~rpe~ja)pra`dilq`s~icaspinnerespinistovērpējs(ve~rpe~js)pra`dilq`s~ikspinner
esplorade flugoizlūklidojums(izlu~klidojums)razvedyvatelq`nyj polo`treconnaissance flightesploripētīt(pe~ti~t)issledoval
esploriizpētīt(izpe~ti~t)issledovalesploristopētnieks(pe~tnieks)issledovatelq`
esploroizmeklēšana(izmekle~s^ana)issledovanieesploropētījums(pe~ti~jums)issledovanie
espozijiprecēties(prece~ties)z`enilsa`esprimiizklāstīt(izkla~sti~t)izloz`il
esprimisiizsacīties(izsaci~ties)vyskazalsa`esprimisiizteiktvyskazalsa`
estabilirīkot(ri~kot)ustroilestabiliiekārtot(ieka~rtot)ustroil
estabiliierīkot(ieri~kot)ustroilestabilisarīkot(sari~kot)ustroil
estenšeit(s^eit)zdesq`estentezdesq`
estiatrastiesnaxodilsa`estimerocienītājs(cieni~ta~js)poc`itatelq`
estimipalasīt(palasi~t)poc`italestonaigaunietee`stonka
estonoigaunise`stonecestraropriekšniecība(prieks^nieci~ba)nac`alq`stvothe authorities
estropriekšnieks(prieks^nieks)nac`alq`nikestudioateljē(atelje~)atelq`e
esulobūtne(bu~tne)sus~estvo(z`ivoe)esuntonākotne(na~kotne)budus~ee
etendijiplestiesprostiralsa`eternemūžīgs(mu~z^i~gs)vec`nyj
eternenmūžam(mu~z^am)vec`noetikeētisks(e~tisks)e`tic`eskijethical
etnografikeetnogrāfisks(etnogra~fisks)e`tnografic`eskijethnographicalevaporigaistuletuc`ilsa`
evenigiizlīdzināt(izli~dzina~t)vyrovna`lsmootheventonotikumssobytie
evoluiattīstīties(atti~sti~ties)razvilsa`evoluigiattīstīt(atti~sti~t)razvil
evoluoattīstība(atti~sti~ba)razvitieeyderogāga(ga~ga)gaga
ezamoieskaitezac`o`ttest

F

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
fabrikaciodarināšana(darina~s^ana)izgotovleniefabrikofabrikafabrika
faciligenatvieglotioblegc`o`nnofaciligiatvieglotoblegc`il
faktofaktsfaktfakultetofakultāte(fakulta~te)fakulq`tet
falenekritušais(kritus^ais)pavs`ijfallenfalikristupal
falinokristupalfaliatkristupal
falieikristupalfalkipļaut(pl`aut)kosil
falkoizkaptskosafalokrišana(kris^ana)padenie
fameslavensznamenityjfamilioģimene(g`imene)semq`a`
familiosaimesemq`a`fantastikefantastiksfantastic`eskij
fantaziofantāzija(fanta~zija)fantazia`farbadokrāsošana(kra~sos^ana)okraska(dej.)
farbikrāsot(kra~sot)krasilfarbinokrāsot(nokra~sot)krasil
farbistokrāsotājs(kra~sota~js)krasilq`s~ikdyerfarefāls(fa~ls)dalo`kij
farentālu(ta~lu)dalekofarentāluma(ta~luma)daleko
faridarīt(dari~t)delalfaripadarīt(padari~t)delal
fariboizstrādājums(izstra~da~jums)izdeliearticlefarisitaptstal
farisikļūt(kl`u~t)stalfarmofermaferma
farotāle(ta~le)dalq`farune molinomaltuvemukomolq`na`
farunomiltimukafasosejalico
fasonistapiegriezēja(piegrieze~ja)zakrojs~icacutterfasonistopiegriezējs(piegrieze~js)zakrojs~ikcutter
fayreugunīgs(uguni~gs)ognennyjfayrougunsogonq`
febredrudžains(drudz^ains)lixoradoc`nyjfebrecosiltumsteplotaheat
februarofebruāris(februa~ris)fevralq`feldotīrums(ti~rums)pole
feldolaukspolefelikselaimīgs(laimi~gs)sc`astlivyj
felikselaumīgs(laumi~gs)sc`astlivyjfeliksolaimesc`astq`e
feliksolaimība(laimi~ba)sc`astq`efemasievietez`ens~ina
femaleamātīte(ma~ti~te)samkafeminasievaz`ena
fenomenoparādība(para~di~ba)a`vlenieferdekoklājs(kla~js)palubadeck
fermiaizklāt(aizkla~t)zakrylferodzelzsz`elezo
fervoyistodzelzceļnieks(dzelzcel`nieks)z`eleznodoroz`nikfervoyodzelzceļš(dzelzcel`s^)z`eleznaa` doroga
festisvinēt(svine~t)prazdnovalfestinokazās(kaza~s)svadq`ba
festosvētki(sve~tki)prazdnikfextokaujasraz`enie
fiaskiizgāzties(izga~zties)provalilsa`fiaskoizgāšanās(izga~s^ana~s)proval
fibrošķiedra(s^k`iedra)voloknofibrefidancaligavanevesta
fidibarotkormilfienadopļauja(pl`auja)senokoshaymaking
fienosienssenofierelepnsgordyj
fierenlepnigordofierilepotiesgordilsa`
figurostāvs(sta~vs)figurafiksekutiieklausīties(ieklausi~ties)prislus`alsa`
filameitadoc`q`filmofilmafilq`m
filodēls(de~ls)synfilologiofilologijafilologia`
filosofofilozofsfilosoffinpiecipa`tq`
fincenpiecsimtpa`tq`sotfincenepiecsimtaispa`tisotyj
findekpiecdesmitpa`tq`desa`tfindekepiecdsmitaispa`tidesa`tyj
finepiektaispa`tyjfingropirkstspalec
finlandasomietefinkafinlandosomsfinn
finyarplanopiecgadepa`tiletkafive-year planfirčetri(c^etri)c`etyre
fircenčetrsimt(c^etrsimt)c`etyrestafircenečetrsimtais(c^etrsimtais)c`etyro`xsotyj
firdekčetrdesmit(c^etrdesmit)sorokfirdekečetrdesmitais(c^etrdesmitais)sorokovoj
fireceturtaisc`etvo`rtyjfironoceturksnisc`etvertq`(0.25)
fishmenozvejnieksrybakfishozivsryba
fitederīgs(deri~gs)godnyjfitemoderīgums(deri~gums)godnostq`
fitiderēt(dere~t)godilsa`fizikalefizisksfizic`eskij
fizikistofiziķis(fizik`is)fizikfizikofizikafizika
fizkulturistofizkultūrietis(fizkultu~rietis)fizkulq`turnikathletefizkulturofizkultūra(fizkultu~ra)fizkulq`turaphysical culture
flafekuplspus`istyjflafodūnas(du~nas)pux
flagetokarodziņš(karodzin`s^)flaz`oksmall flagfleksoauklas`nur
fletobizekosa(volos)plaitflirtiplīvot(pli~vot)razvevalsa`
floranteziedošs(ziedos^s)cvetus~ijfloriziedēt(ziede~t)cvo`l
floropuķe(puk`e)cvetokfloroziedscvetok
flotadepeldošs(peldos^s)plavuc`ijfloatingflotilioflotileflotilia`fleet
flotofloteflotfleetfluadostraumetec`enie
flugilidotletelflugolidojumspolo`t
fluitecēt(tece~t)lilsa`fluiplūst(plu~st)lilsa`
fluidešķirds(s^k`irds)z`idkijfluigilietlil
fokoronistu`lenq`sealfoksolapsalisa
foliolapalist(bumagi)folklorofolklorafolq`klorfolklore
fontopenopildspalvaavtoruc`kafordoniatdototdal
fordoninodototdalfordonisiatdotiesotdalsa`devote
fordonisinodotiesotdalsa`fordorminogulēt(nogule~t)prospal
forehunomednisgluxarq`wood-grouseforfumiaizsmēķēt(aizsme~k`e~t)zakurillight up
forgardistomežsargs(mez^sargs)lesnikforgesiaizmistzabyl
forhastiaizsteigtiespospes`ilhastenforigiuzkoptubral
foriginovākt(nova~kt)ubralforirchigāzt(ga~zt)svalil
foriridotiesus`o`lfoririajzietus`o`l
forisiatietotos`o`lforkegodakšas(daks^as)vilypitchfork
forkodakšiņa(daks^in`a)vilkaforkonduktiaizvestotvo`l
forkuriaizskrietubez`alforkutinogrieztotrezal
forloudoiskraušana(iskraus^ana)vygruzkaunloadingformiveidotobrazoval
formiizvedotobrazovalformisiizvedotiesformirovalsa`
formoformaformaformordinokostotkusilbite off
fornokrāsns(kra~sns)pec`q`foromeš(mes^)les(uc`astok)
foromežs(mez^s)les(uc`astok)forputiaizliktzaloz`ilput
forrompiaizlauztnadlomilcrackforrushiaizjoņot(aizjon`ot)umc`alsa`dash away
forspendisiizšķiesties(izs^k`iesties)rastratilsa`forstrixisvītrot(svi~trot)vyc`erknulstrike out
fortedūšīgs(du~s^i~gs)krepkijfortecietskrepkij
fortespēcīgs(spe~ci~gs)krepkijfortenstiprikrepko
fortikiginostiprināt(nostiprina~t)ukrepilfortikigistiprināt(stiprina~t)ukrepil
fortikigostiprināšana(stiprina~s^ana)ukrepleniefortosparssila
fortospēks(spe~ks)silaforvardepriekšējais(prieks^e~jais)perednij
forvardouzbrucējs(uzbruce~js)napadau`s~ijforwardforveturiaizbrauktuexal
forvishislaucitvyterforvishisislaucīties(slauci~ties)vytersa`
fotifotografeifotografirovalfotisifotografēties(fotografe~ties)fotografirovalsa`
fotistofotogrāfs(fotogra~fs)fotograffotofotogrāfija(fotogra~fija)fotografia`
frakofrakafrakdress-coatfrakturolauzumsperelom
frakturolūzums(lu~zums)perelomfrancesafrancūziete(francu~ziete)francuz`enka
francesefranču(franc^u)francuzskijfrancesofrancūzis(francu~zis)francuz
frapispertudarilfrentopierelob
freshesvaigssvez`ijfreskevēss(ve~ss)proxladnyj
freskovēsums(ve~sums)proxladafrezeristofrēzētājs(fre~ze~ta~js)frezerovs~ikmilling-machine operator
frizeriofrizētava(frize~tava)parikmaxerskaa`frizisaltmo`rz
frodanteiepriecinošs(iepriecinos^s)otradnyjgratifyingfromnoiz
fromizizfrontofrontefront
frostosalsmorozfrotiberzēt(berze~t)to`r
frueagrsrannijfruenagrirano
frutoauglisplodfudopārtika(pa~rtika)prodovolq`stvie
fuegougunskurskosto`rcamp-firefuelodegvielagoru`c`ee
fumantosmēķētājs(sme~k`e~ta~js)kura`s~ijfumedūmains(du~mains)dymovoj
fume arubodūmenis(du~menis)truba(pec`ki)fumismēķēt(sme~k`e~t)kuril
fumodūmi(du~mi)dymfundinodibināt(nodibina~t)osnovyval
fungisēņot(se~n`ot)sobiral gribyfungosēne(se~ne)grib
furiozibrāzt(bra~zt)bus`evalfuriozibangotbus`eval
furnituroapstāk?i(apsta~k?i)obstanovkafutbole teamofutbolkomandafutbolq`naa` komandafootball team
futbolistofutbolistsfutbolistfutbolofutbolsfutbol
futenkājām(ka~ja~m)pes`komfuteretālākais(ta~la~kais)dalq`nejs`ij
futokajanoga(stupn'a)futokāja(ka~ja)nogafoot
futurenākošais(na~kos^ais)budus~ijfuturenākamais(na~kamais)budus~ij
futvestiautobuvalfutvestoapaviobuvq`

G

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
gaenipelnīt(pelni~t)zarabotalgaleiuztrauktiesvolnovalsa`
galeiviļņoties(vil`n`oties)volnovalsa`galinavistakurica(360-sp)
galovilnisvolnagalobangavolna
gamarī(ari~)takz`egamenospēlētājs(spe~le~ta~js)igrokplayer
ganistodārznieks(da~rznieks)sadovnikganodārzs(da~rzs)sad
gansozossgusq`gantocimdsperc`atka
garantiigalvotgarantirovalgardisargāt(sarga~t)oxrana`l
gardisisargāties(sarga~ties)osteregalsa`garlikoķiploks(k`iploks)c`esnok
gastemeviesmīlīgs(viesmi~li~gs)gostepriimnyjhospitablegasticiemotiesgostil
gastipaciemotiesgostilgastiviesotiesgostil
gastoviesisgostq`gayejautrsveso`lyj
gayelīksms(li~ksms)veso`lyjgayecojautrība(jautri~ba)veselq`e
gayecolīksmība(li~ksmi~ba)veselq`egayenjautriveselo
gazetoavīze(avi~ze)gazetagazogāze(ga~ze)gaz
generaciopaaudzepokoleniegeneraligivispārināt(vispa~rina~t)obobs~ilgeneralize
generaloģenerālis(g`enera~lis)generalgenetikoģenētika(g`ene~tika)genetika
genioģēnijs(g`e~nijs)genijgenitivoģenitīvs(g`eniti~vs)roditelq`nyj padez`
gentodzimterodgentosļaudis(l`audis)lu`di
geografikeģeogrāfisks(g`eogra~fisks)geografic`eskijgeologoģeologs(g`eologs)geolog
georgianagruzīniete(gruzi~niete)gruzinkageorgianogruzīns(gruzi~ns)gruzin
gepatrosvecāki(veca~ki)roditeligermanavāciete(va~ciete)nemka
germanevācu(va~cu)nemeckijgermanovācietis(va~cietis)nemec
gildocehscexgimnastikivingrotzanimalsa` gimnastikojgo in for gymnastics
gimnastovingrotājs(vingrota~js)gimnastgimnazioģimnazīja(g`imnazi~ja)gimnazia`
gipsoģipsis(g`ipsis)gipsglasoglāze(gla~ze)stakan
glasosbrillesoc`kigloradovaroņdarbs(varon`darbs)podvig
glorecevarensmoguc`ijglorislavēt(slave~t)slavil
gloroslavaslavagoldigizeltīt(zelti~t)pozolotilgild
goldozeltszoloto(879-en)governatorovaldniekspravitelq`
governovaldība(valdi~ba)pravitelq`stvografikografiksgrafikdrawing
gramatikegramatisksgrammatic`eskijgramatikogramatikagrammatika
grandelielsbolq`s`ojgrandegemilzīgs(milzi~gs)ogromnyj
grandorolielumsvelic`inagrantostipendijastipendia`
gratitudepateicīgs(pateici~gs)blagodarnyjgratitudopateicība(pateici~ba)blagodarnostq`
gratuliapsveiktpozdravilgravesvarigsvaz`nyj
grefibēdāties(be~da~ties)gorevalgrefobēdas(be~das)gore
grenarolabība(labi~ba)zerno(sobirat)grenejoklēts(kle~ts)ambar(xlebnyj)
grenfeldodruvanivacornfieldgrenograudszerno
grikogriķi(grik`i)grec`ixabuckwheatgrimpirāpot(ra~pot)polz
grinatrezaļgans(zal`gans)zelenovatyjgrinezaļš(zal`s^)zelo`nyj
grizepelēks(pele~ks)seryjgroaridārdēt(da~rde~t)groxotal
groatinoputraimskrupinkagraingroatoputraimikrupa
grotedižens(diz^ens)velikijgrounovaidsston
grumblirūkt(ru~kt)vorc`algrupogrupagruppa
guardianoglabātājs(glaba~ta~js)xranitelq`guerekaravīrs(karavi~rs)voennyj
guerokarš(kars^)vojnagumogumijarezina
gustipatiktnravilsa`gustogaumevkus
gutolāse(la~se)kapla`gutopilekapla`
gvardistovārtsargs(va~rtsargs)storoz`gvardistosargsstoroz`
gvidantovadītājs(vadi~ta~js)rukovoditelq`gvidivadīt(vadi~t)rukovodil
gvidlibrovadonisputevoditelq`guide-bookgvidovadība(vadi~ba)rukovodstvo

H

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
habitantoiedzīvotājs(iedzi~vota~js)z`itelq`haciendomuiža(muiz^a)imenie
haksicirstrubilchophaksocirvistopor
haltigiaizturēt(aizture~t)zaderz`alhaltijikavēties(kave~ties)zaderz`alsa`
haltijiaizkavēties(aizkave~ties)zaderz`alsa`handbagosomiņa(somin`a)sumoc`ka
handorokaruka(kist??)hangikarāties(kara~ties)visel
hangradobadošanās(bados^ana~s)golodaniestarvationhangreizsalcisgolodnyj
hangreneēdis(nee~dis)golodnyjhangribadotiesgolodalgo hungry
hangrobadsgolodharmonisaprastiesladilget on
harmonioharmonijagarmonia`haromatsvolos
haromenārkārtigi(a~rka~rtigi)c`rezvyc`ajnoharosmativolosy
harpinglomatadatas`pilq`kaharteninorūdit(noru~dit)zakalilharden
hartenisinorūdīties(noru~di~ties)zakalilsa`be hardenedhastensteidzīgi(steidzi~gi)pospes`no
hastisteigtspes`ilhastosteigaspes`ka
hatocepures`la`pahatoplatmales`la`pa
havenoostagavanq`hektarohektārs(hekta~rs)gektar
helikoptohelikoptersvertolo`thelohalloallo
helpezpalīgā(pali~ga~)na pomos~q`helpipalīdzēt(pali~dze~t)pomog
helpopalīdzība(pali~dzi~ba)pomos~q`henlukvot(xere\xine)
henrevot(xere\xine)herbozāle(za~le)trava
herboplenežalains(z^alains)trava`nistyjherdoganāmpulks(gana~mpulks)stadoherd
heroevaronīgs(varoni~gs)geroic`eskijheroenvaronīgi(varoni~gi)geroic`eski
hevesmagsta`z`o`lyjhevensmagita`z`elo
heymenmājā(ma~ja~)domaheytadoapkureotoplenieheatingŠ
heytadoapkurināšana(apkurina~s^ana)otoplenieheytikurināt(kurina~t)topil
heytibokurināmais(kurina~mais)toplivofuelheytistokurinātājs(kurina~ta~js)koc`egarstoker
himnohimnagimnhipopotamonīlzirgs(ni~lzirgs)begemothippopotamus
hipotezohipotēze(hipote~ze)gipotezahistorikovēsturnieks(ve~sturnieks)istorik
historiovēsture(ve~sture)istoria`holandaholandietegollandka
holandoholandietisgollandecholmopaugursxolm
holmouzkalnsxolmhomarocilvēce(cilve~ce)c`elovec`estvo
hominovīrs(vi~rs)muz`homocilvēks(cilve~ks)c`elovek
honestegodīgs(godi~gs)c`estnyjhonestengodīgi(godi~gi)c`estno
honestogodīgums(godi~gums)c`estnostq`honorengodams c`estq`u`honourably
honorifiapveltitnagradilhonorifiapbalvotnagradilreward
honorifobalvanagradarewardhonorogodsc`estq`
hospitaloslimnīca(slimni~ca)bolq`nica(464-en)hotdomosiltumnīca(siltumni~ca)teplicahothous
hoteloviesnīca(viesni~ca)gostinicahouligaudotvyl
humanecilvēcisks(cilve~cisks)c`elovec`eskijhumanececilvēcīgs(cilve~ci~gs)c`elovec`nyj
humidemitrssyrojhumidhumidecomitrumssyrostq`humidity
huntimedīt(medi~t)oxotilsa`huntistomednieksoxotnik
huntomedības(medi~bas)oxotahupidūkt(du~kt)gudel
huraurrā(urra~)urahutachobūda(bu~da)xiz`ina

I

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
idealoideāls(idea~ls)idealidealidentikalevienāds(viena~ds)odinakovyj
ifjaesliiglesiobaznīca(bazni~ca)cerkovq`
imadjenoattēls(atte~ls)izobraz`enieimedienuzreizsrazu
imitiatdarināt(atdarina~t)podraz`alimmediatetūlītējs(tu~li~te~js)nemedlennyjimmediate
immediatennekavējoties(nekave~joties)nemedlenno(150)impartipiešķirt(pies^k`irt)pridal
imperialistoimperiālists(imperia~lists)imperialistimportiievestvvozil
impresemejūtīgs(ju~ti~gs)vpec`atlitelq`nyjimpresoiespaidsvpec`atlenie
impulsoierosmepobuz`denieinagvennevietā(nevieta~)nekstatiinopportunely
inamigenaidīgs(naidi~gs)vraz`debnyjinamige fortopretvaravraz`eskaa` sila
inamigeconaidsvraz`dainamigoienaidnieksvrag
inatentemoneuzmanība(neuzmani~ba)neostoroz`nostq`imprudenceinbeleneglīts(negli~ts)nekrasivyj
incertenedrošs(nedros^s)neuverennyjindaureneilgsnedolgij
indianoindietisindiecindikinorādit(nora~dit)ukazal
indikoaizrādījums(aizra~di~jums)ukazanieindividueleindividuālis(individua~lis)individualq`nyj
indreseblenevaldāms(nevalda~ms)neukrotimyjindomitableindrunkantenedzērājs(nedze~ra~js)nepq`u`s~ij
industriorūpniecība(ru~pnieci~ba)promys`lennostq`inegaleconevienlīdzība(nevienli~dzi~ba)neravenstvo
inekspektegriezīgs(griezi~gs)rezkijinekspresiblenneizsakāmi(neizsaka~mi)nevyrazimo
inevitableneizbēgams(neizbe~gams)neizbez`nyjinevitableinevitebleneatvairāms(neatvaira~ms)neotvratimyj
infarenetāls(neta~ls)nedalo`kijinfarennetālu(neta~lu)nedalekonot far
inferieapakšējais(apaks^e~jais)niz`nijinflueiespaidīgs(iespaidi~gs)vlia`telq`nyj
influiiespaidotvlia`linfluiietekmēt(ietekme~t)vlia`l
informiziņot(zin`ot)soobs~ilinformoziņa(zin`a)soobs~enie
informoziņojums(zin`ojums)soobs~enieinformovēsts(ve~sts)soobs~enie
informosatiksmesoobs~enieinfortunenelaimīgs(nelaimi~gs)nesc`astnyj
infortunonelaimenesc`astq`eingrandenelielsnebolq`s`oj
iniciativoiniciatīva(iniciati~va)iniciativainiciatopasākums(pasa~kums)nac`inanie
inkotintec`ernilainkognitenezināms(nezina~ms)neizvestnyj
inkognitosvešinieks(sves^inieks)neznakomecinkonsentiizklīst(izkli~st)razos`o`lsa`
inkorekteaplamsnepravilq`nyjinkorektennepareizinepravilq`no
inkredibleneticamsneveroa`tnyjinmobilenekustīgs(nekusti~gs)nepodviz`nyj
inmortalenemirstigsbessmertnyjimmortalinoftenparetamizredkafrom time to time
inordinaresevišķs(sevis^k`s)osobennyjinpokenne mazumsnemalo
inpure fortomošķi(mos^k`i)nec`istaa` silainrezidateneapdzīvots(neapdzi~vots)neobitaemyjuninhabited
insaneteslimsnezdorovyj(bolq`noj)insercioienešana(ienes^ana)vnesenieinsertion
insertinolaistopustilinsolviteneizšķirts(neizs^k`irts)nerazres`o`nnyjunsolved
inspektiizmeklēt(izmekle~t)obsledovalinspiriiedvesmotvdoxnovil
inspiriiedvestvdoxnovilinspirispārnot(spa~rnot)vdoxnovil
instalijiiekārtoties(ieka~rtoties)ustroilsa`institucioiestāde(iesta~de)uc`rez`denieinstitution
institutoinstitūts(institu~ts)institutinstruistaskolotāja(skolota~ja)uc`itelq`nica
instruistoskolotājs(skolota~js)uc`itelq`instrumentaloinstrumentālis(instrumenta~lis)tvoritelq`nyj padez`
insukcesoneveiksmeneudac`aintenseintensīvs(intensi~vs)intensivnyj
intensifipastiprināties(pastiprina~ties)usililsa`intensigopastiprināšanās(pastiprina~s^ana~s)usilenie
interstarpmez`duintereseinteresantsinteresnyj
intereseninteresantiinteresnointeresointereseinteres
interestiinteresēties(interese~ties)interesovalsa`interkomprenosaprašanās(sapras^ana~s)vzaimoponimanie
interkonsentivienotiesuslovilsa`interkonsentisarunāt(saruna~t)uslovilsa`
interkonsentinorunāt(noruna~t)uslovilsa`internaciestarptautisksmez`dunarodnyj
interneiekšējs(ieks^e~js)vnutrennijinternoiekšiene(ieks^iene)vnutrennostq`
intersektišķērsot(s^k`e~rsot)peresekalintervalopārtraukums(pa~rtraukums)pereryv
intrankilenemierīgs(nemieri~gs)bespokojnyjintreniekša(ieks^a)vnutri
investiieliktvloz`ilinvitiuzaicināt(uzaicina~t)priglasil
invitoielūgums(ielu~gums)priglas`enieinvoluntennelabprāt(nelabpra~t)neoxotnounwillingly
inyusteconetaisnība(netaisni~ba)nespravedlivostq`iradistaigāt(staiga~t)xodil
iradiietxodiliradninogrimtzatonulfounder
iradoiešana(ies^ana)xodq`bairgelokjebkurvezde
irgelokvisurvezdeislosalaostrov
it nejqsnigtido`t snegit suksesemilaimēties(laime~ties)vezlo
izoladoizolācija(izola~cija)izola`cia`

J

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
jaketojakaz`aketjakosvārki(sva~rki)pidz`ak
janrožanrs(z^anrs)z`anrgenrejetimestbrosil
jetiiemestbrosiljetisviestbrosil
jetipamestbrosiljetisimestiesbrosilsa`
juedioceturtdienac`etvergjuntenreizē(reize~)vmeste
juntenkopā(kopa~)vmestejustennupattolq`ko c`to
justentikkotolq`ko c`to

K

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
kabajokāposti(ka~posti)kapustakabakoķirbis(k`irbis)tykvapumpkin
kabalerobruņinieks(brun`inieks)rycarq`kabalidokumeļš(kumel`s^)z`erebo`nok
kabalozirgskonq`kabedobufetebufet
kadeikkatrskaz`dyjkadekatrskaz`dyj
kadernoburtnīca(burtni~ca)tetradq`kafeyokafejnīca(kafejni~ca)kafe
kafkanokafijas kannakofejnikkafokafijakofe
kalisildīt(sildi~t)grelkalisisasilditiesgrelsa`warm oneself
kalkulirēķināt(re~k`ina~t)sc`ital(mat)kalkuliskaitīt(skaiti~t)sc`ital(mat)
kaloroversmez`arakalorosvelmez`ara
kalteaukstsxolodnyjkaltoaukstumsxolod
kaltumisaaukstēties(saaukste~ties)prostudilsa`kalvakenjāšus(ja~s^us)verxomon horseback
kalvakijāt(ja~t)exal verxomkamaradebiedriskstovaris~eskijcomradely
kamaradobiedrstovaris~(*3)kambisimainīties(maini~ties)mena`lsa`
kamelokamielisverblu`dkamisokreksrubas`ka
kamisokreklsrubas`kakamparanolaucinieksselq`skij z`itelq`
kampesinozemniekskrestq`a`ninkamponometnelagerq`
kanalokanāls(kana~ls)kanalkanokannabidon
kanonolielgabalspus`kakantadodziedājums(dzieda~jums)penie
kantantadziedātāja(dzieda~ta~ja)pevicakantantodziedātājs(dzieda~ta~js)pevec
kantidziedāt(dzieda~t)pelkantinoēdamistaba(e~damistaba)stolovaa`
kantodziesmapesna`kapablespējīgs(spe~ji~gs)sposobnyj
kapablospēja(spe~ja)sposobnostq`kapitalistekapitālistisks(kapita~listisks)kapitalistic`eskijcapitalist
kapitalistokapitālists(kapita~lists)kapitalistcapitalistkapitalizmokapitālisms(kapita~lisms)kapitalizm
kapitanokapteiniskapitankapogalvagolova
kaprakazakozakaptisagrābt(sagra~bt)sxvatil
kaptisiķerties(k`erties)xvatalsa`snatchkaptitegūsteknis(gu~steknis)plennyj
kaptogūsts(gu~sts)plenkarjopotomu c`to
karakterorakstursxarakterkarboogleugolq`
kargadoiekraušana(iekraus^ana)pogruzkakaroautomobilisavtomobilq`
karotoburkāns(burka~ns)morkovq`kartonokartonskartoncardboard
kaserolokastroliskastru`la`pankasistakasierekassirs`a
kasokasekassakatalogokatalogskatalog
katastrofokatastrofakatastrofakategoriekategoriskskategoric`eskij
katokaķis(kak`is)kos`kakauzocēlonis(ce~lonis)pric`ina
kavanentišām(tis^a~m)naroc`nopurposelykaviraktkopal
kavobedrea`makayokrastmalanaberez`naa`
kayutokajitekau`tacabinkazaxakazahietekazas`kaKazakh
kazaxokazahskazaxkazeobiezpienstvorog
kazolocījums(loci~jums)padez`keepiuzdraudzīt(uzdraudzi~t)prismatrival
kefirokefirskefirkefirkelkevairāki(vaira~ki)neskolq`ko
kelkedaži(daz^i)neskolq`kokelopagrabspogreb
kemieķīmisks(k`i~misks)ximic`eskijkemiistoķīmiķis(k`i~mik`is)ximik
kemiistoķīviķis(k`i~vik`is)ximikkemioķīmija(k`i~mija)ximia`
kerikoptuxaz`ivalkestokārba(ka~rba)korobka
keyoatslēga(atsle~ga)klu`c`kilkelimaitāt(maita~t)portil
kilkelisisabojāties(saboja~ties)portilsa`kilkelisibojāties(boja~ties)portilsa`
kilogramokilogramskilogrammkilometrokilometrskilometr
kinokinokinokiseloķīselis(k`i~selis)kiselq`
kisiskūpstīt(sku~psti~t)celovalklapipliukšķēt(pliuks^k`e~t)xlopal
klapinopliukšķēt(nopliuks^k`e~t)xlopalklareskaidrsa`snyj
klarenskaidria`snoklariginoskaidrotvya`snil
klarisinoskaidrotiesproa`snilsa`klasikoklasiķis(klasik`is)klassikclassic
klasoklaseklassklasošķira(s^k`ira)klass
klavesinoklavesīns(klavesi~ns)klavesinklenesīks(si~ks)melkij
kleneseklsmelkijklenesmalksmelkij
klifokraujaobryvcliffklimatoklimatsklimat
klimbiuzkāpt(uzka~pt)vzos`o`lklimbisiiekāpt(ieka~pt)vlezal
klimbisisakāpt(saka~pt)vlezalkliniginoliektnagnul
klinigisinoliektiesnagnulsa`kliniteslīps(sli~ps)naklonnyjinclined
klinoslipumsnaklonklozetopieliekamaisc`ulan
kluboklubsklubkneoceliskoleno
knitisietva`zalknitiaditva`zal
knokiklauvēt(klauve~t)stuknulkoastokrastsbereg
kogločiekurs(c^iekurs)s`is`kaconekokidocālis(ca~lis)cyplo`nok
kokistopavarspovarkokogailispetux
kolbasetocīsiņš(ci~sin`s^)sosiskakolbasodesakolbasa
kolekciokolekcijakollekcia`kolektikrāt(kra~t)sobral
kolektivokolektīvs(kolekti~vs)kollektivkolektosapulcesobranie
koleoriteniskolesokoleridusmotiesserdilsa`
kolerisisadusmotiesrasserdilsa`kolombobalodisgolubq`
koloniekoloniāls(kolonia~ls)kolonialq`nyjkolonokolonakolonna
kolorfuletēlains(te~lains)obraznyjcolourfulkolorokrāsa(kra~sa)cvet
kolunostabsstolbkolxozanakolhozniecekolxoznicacollective farmer
kolxozanokolhozniekskolxoznikkolxozokolhozskolxoz
komkā(ka~)kakkomcikkak
komandikomandēt(komande~t)komandovalkomandokomandakomanda
kombifrizēt(frize~t)pric`esalkombiloķemme(k`emme)grebenq`
kombinokombināts(kombina~ts)kombinatcombinekombisisasukāties(sasuka~ties)pric`esalsa`
komercitirgotiestorgovalkomfortebleērts(e~rts)udobnyj
komforteblenērti(e~rti)udobnokomfortoērtība(e~rti~ba)udobstvoconvenience
komifit kā(it ka~)kak budtoas ifkomitetokomitejakomitet
komokomatszapa`taa`komparesalīdzināms(sali~dzina~ms)sravnitelq`nyj
komparisalīdzināt(sali~dzina~t)sravnilkompasiižēlot(z^e~lot)z`alel
kompatemeatsaucīgs(atsauci~gs)otzyvc`ivyjresponsivekompatolīdzjūtība(li~dzju~ti~ba)soc`uvstvie
kompetadosacīkste(saci~kste)sorevnovaniekompetadosacensība(sacensi~ba)sorevnovanie
kompetisacenstiessorevnovalsa`kompleksesarežģīts(sarez^g`i~ts)sloz`nyj
kompleksesaliktssloz`nyjkompleksokompleksskomplekscomplex
komplenosūdzība(su~dzi~ba)z`alobakompletigipapildināt(papildina~t)popolnil
kompletonobeigumsokonc`aniekompletobeigšana(beigs^ana)okonc`anie
komplikisarežģit(sarez^g`it)usloz`nilkomplikisisarežģīties(sarez^g`i~ties)usloz`nilsa`
komponisastāvēt(sasta~ve~t)sostoa`lkomponistokomponistskompozitor
kompotokompotskompotkompoziciosastāvs(sasta~vs)sostavcomposition
komprantopircējs(pirce~js)pokupatelq`customerkomprenisaprastpona`l
kompreniizprastpona`lkomprenipārprast(pa~rprast)pona`l
komprenosaprašana(sapras^ana)ponimaniekomprinopirktpokupal
kompriiepirktiespokupalkompripirktpokupal
komputadoskaitļošana(skaitl`os^ana)vyc`isleniekomputadoaprēķins(apre~k`ins)vyc`isleniecomputing
komputere centroskaitļošanas centrs(skaitl`os^anas centrs)vyc`islitelq`nyj centrcomputer centrekomsomole organizatorokomsorgskomsorg
komsomolistakomjaunietekomsomolkakomsomolistokomjaunietiskomsomolec
komsomolokomjaunatnekomsomolkomunajokopmītne(kopmi~tne)obs~ez`itie
komunekopējs(kope~js)obs~ijkomunevispārīgs(vispa~ri~gs)obs~ij
komunikeokomunikē(komunike~)kommu`nikekomunikijisazināties(sazina~ties)obs~alsa`
komunikijosazināšanās(sazina~s^ana~s)obs~eniekomunikisisavienotiessoedinilsa`
komunismekomunistikskommunistic`eskijkomunistokomunistskommunist
komunizmokomunismskommunizmkonlidzis
konarskonatijiiepazīties(iepazi~ties)znakomilsa`
konatopaziņa(pazin`a)znakomyjkoncentrikoncentrēt(koncentre~t)sosredotoc`il
koncertokoncertskoncertkondishionoteikumsuslovie
kondukandopavadonisprovodnikguidekonduktouzvešanās(uzves^ana~s)povedenie
konecoszināšanas(zina~s^anas)znania`knowledgekoneksosakarssva`zq`
konekzistadolidzāspastāvešana(lidza~spasta~ves^ana)sosus~estvovaniekonferencokonferencesoves~anie
konferencoapspriedesoves~aniekonfirmeapstiprinošs(apstiprinos^s)utverditelq`nyj
konfitisisadziedāties(sadzieda~ties)spelsa`fit inkonformeceatbildstošs(atbildstos^s)sootvetstvuu`s~ij
konformenattiecīgi(attieci~gi)sootvetstvennokonformiatbilstsootvetstvoval
kongresokongresskongresskonigiiepazīstināt(iepazi~stina~t)znakomil
konjoatvaļinājums(atval`ina~jums)otpuskkonkludoatziņa(atzin`a)vyvod
konkorisisabrauktsq~exalsa`come togetherkonlaborantolīdzstrādnieks(li~dzstra~dnieks)sotrudnik
konligisaistīt(saisti~t)sva`zalkonligisisaistīties(saisti~ties)sva`zalsa`
konrtrivecoizgudrojumsizobreteniekonscieapzinīgs(apzini~gs)soznatelq`nyj
konsciemoapzinigumssoznatelq`nostq`konscienapzinīgi(apzini~gi)soznatelq`no
konsciiapzināties(apzina~ties)soznavalkonscioapziņa(apzin`a)soznanie
konsciosamaņa(saman`a)soznaniekonsekvecosecibaposledovatelq`nostq`
konsentovienošanās(vienos^ana~s)soglas`eniekonservadoglabāšana(glaba~s^ana)xranenie
konserviglabāt(glaba~t)xranilkonservisisaglabāties(saglaba~ties)xranilsa`
konservisiglabāties(glaba~ties)xranilsa`konservokonservikonservy
konsiderableievērojams(ieve~rojams)znac`itelq`nyjkonsientosirdzapziņa(sirdzapzin`a)sovestq`
konsiliieteiktsovetovalkonsiliopadomesovet(adm.organ)
konsilisiapspriestiessovetovalsa`konsolimierināt(mierina~t)utes`il
konstantepastāvīgs(pasta~vi~gs)postoa`nnyjkonstantenpastāvīgi(pasta~vi~gi)postoa`nno
konstruadoceltniecība(celtnieci~ba)stroitelq`stvokonstruktorokonstruktorskonstruktordesigner
konstruokonstrukcijakonstrukcia`konsumitenonēsāts(none~sa~ts)iznos`ennyjworn-out
kontempemodernssovremennyjcontemporarykontenteapmierināts(apmierina~ts)dovolq`nyj
kontentisiapmierināties(apmierina~ties)udovletvorilsa`kontinentokontinentskontinent
kontinuenepārtraukts(nepa~rtraukts)nepreryvnyjkontinuenerimstošs(nerimstos^s)nepreryvnyj
kontinuennepārtraukti(nepa~rtraukti)nepreryvnokontorēķins(re~k`ins)sc`o`t
kontorokantoriskontorakontrpretprotiv
kontrarenturpetinaoborotkontrenpretī(preti~)naprotiv
kontreneriebīgs(riebi~gs)protivnyjkontrenisiriebtiesbyl protivnym
kontrenulopretinieksprotivnikkontriviizgudrotizobro`l
kontrivistoizgudrotājs(izgudrota~js)izobretatelq`konvenosalidojumsslo`trally
konversaciorunāšana(runa~s^ana)razgovorkonversisarunāties(saruna~ties)razgovarival
konversosarunabesedakonversopārrunas(pa~rrunas)beseda
konveyopārvadājums(pa~rvada~jums)perevozkaconveyancekonveyorokonveijerskonvejerconveyor
konvinkepārliecinošs(pa~rliecinos^s)ubeditelq`nyjkonvinkipārliecināt(pa~rliecina~t)ubedil
konvinkisipārlietīnaties(pa~rlieti~naties)ubedilsa`konvinkopārliecība(pa~rlieci~ba)ubez`denie
koreanokorejietiskoreeckorektepareizspravilq`nyj
korektecopareizība(pareizi~ba)pravilq`nostq`korektenpereizipravilq`no
korespondadosarakstīšanās(saraksti~s^ana~s)perepiskakorespondentokorespondentskorrespondent
korespondisarakstīties(saraksti~ties)perepisyvalsa`korgovārna(va~rna)voronacrow
koridorogaiteniskoridorkoridorokoridorskoridor
korkospundeprobkacorkkorobraukšana(brauks^ana)ezda
korpoķermenis(k`ermenis)telokorpusokorpusskorpusbody
kortenārā(a~ra~)na dvoreoutdoorskortenlaukā(lauka~)na dvore
kortopagalmsdvorkosmikekosmiskskosmic`eskij
kosmosokosmosskosmoskostumouzvalkskostu`m
kostumokostīms(kosti~ms)kostu`mkostumostikuminravy
kovertosegaodea`lokovrisegtpokryl
kovriklāt(kla~t)pokrylkozolietaves~q`
krancovainagsvenokkrankadoslimība(slimi~ba)boleznq`
krankeslimnieksbolq`noj(453-ge)krankemesāpīgs(sa~pi~gs)boleznennyj
krankisāpēt(sa~pe~t)bolelkrankislimotbolel
kreadoradišana(radis^ana)tvorc`estvokreadodaiļrade(dail`rade)tvorc`estvo
kreadoveidošana(veidos^ana)tvorc`estvokrediticēt(tice~t)veril
kredoticība(tici~ba)verakreeradošs(rados^s)tvorc`eskij
kreiradīt(radi~t)sozdalkreijiveidotiessozdalsa`
kreintoraditājs(radita~js)sozdatelq`kreintoveidotājs(veidota~js)sozdatelq`
kremokrējums(kre~jums)slivkikresiaugtros(rast.)
kresipaaugtiesros(rast.)kretokrīts(kri~ts)mel
kriikliegtkric`alkriibrēkt(bre~kt)kric`al
kriobrēka(bre~ka)krikkriokliedzienskrik
kristbornoziemsvētki(ziemsve~tki)roz`destvokritikokritikakritika
krokodilokrokodilskrokodilkrosokrosskrosscross-country race
krostogarozakorakrutecostāvums(sta~vums)krutiznasteepness
kuenipazīt(pazi~t)znalkuenizināt(zina~t)znal
kuenteopasakaskazkakuerdotauvakanat
kukeyovirtuvekuxna`kukiuzvārīt(uzva~ri~t)varil
kukivārīt(va~ri~t)varilkukumogurķis(gurk`is)ogurec
kulpevainīgs(vaini~gs)vinovnyjkulpovainavina
kulturekulturāls(kultura~ls)kulq`turnyjculturalkulturokultūra(kultu~ra)kulq`tura
kuniprastumelkunoprašana(pras^ana)umenieskill
kuorosirdsserdcekuortokeaizkustinošs(aizkustinos^s)trogatelq`nyjtouching
kuraciārstēt(a~rste~t)lec`ilkuracisiārstēties(a~rste~ties)lec`ilsa`
kuracoārstēšanās(a~rste~s^ana~s)lec`eniekurajedrošs(dros^s)smelyj
kurajendroši(dros^i)smelokurantaskrējēja(skre~je~ja)begunq`a`runner
kurantoskrējējs(skre~je~js)begunkuriskrietbez`al
kuribēgt(be~gt)bez`alkuroskrējiens(skre~jiens)beg
kurortokūrorts(ku~rorts)kurortkursokursskurs(612-fr)
kurteīss(i~ss)korotkijkurtenitoaizkarszanaveska
kurvivosadzivebytmode of lifekusenospilvenspodus`ka
kutenosvažas(vaz^as)okovykutigrieztrezal
kutogriešana(gries^ana)rezq`bakvadrate kilometrokvadrātkilometrs(kvadra~tkilometrs)kvadratnyj kilometrsquare kilometre
kvalifikaciokfalifikācija(kfalifika~cija)kvalifikacia`qualificationkvalitokvalitāte(kvalita~te)svojstvo
kvalitoīpašība(i~pas^i~ba)svojstvokvamkurpkuda
kvamuz kurlenekudakvantodaudzumskolic`estvo
kvantoskaitskolic`estvokveekārtējs(ka~rte~js)oc`erednoj
kvelekāds(ka~ds)kakojkvelekurš(kurs^)kakoj
kvele horo escik pulksteniskotoryj c`askvenkadkogda
kvenchidzēst(dze~st)tus`ilkvenchinodzēst(nodze~st)tus`il
kveoreizeoc`eredq`kvestiojautājums(jauta~jums)vopros(101)
kvikasktokvokac`to

L

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
laborantastrādniece(stra~dniece)rabotnicalaborantostrādnieks(stra~dnieks)rabotnik
laborantodarbinieksrabotniklaboratoriolaboratorijalaboratoria`
laboremestrādīgs(stra~di~gs)trudolu`bivyjdiligentlaboristrādāt(stra~da~t)rabotal
laboridarbotiesrabotallaborodarbsrabota
labortagosikdienabudniladeledainsleda`noj
ladigestindzinošs(stindzinos^s)ledena`s~ijladoleduslo`d
lagoezersozerolagroasarasleza
lamiklibotxromallimplampetospuldzelampoc`ka
lampolampalampalanciielaistzapustil(raketu)
landlimorobeža(robez^a)rubez`langomēle(me~le)a`zyk(anat.)
lanovilnas`erstq`(795-sp)lapodadzislopux
lapodadžs(dadz^s)lopuxlarjeplašs(plas^s)s`irokij
larjeplatss`irokijlarjenplaši(plas^i)s`irokowidely
larjigipaplāšināt(papla~s^ina~t)rass`irillarjisipaplašināties(paplas^ina~ties)rass`ira`lsa`
lassiatstāt(atsta~t)ostavillastepēdējais(pe~de~jais)poslednij
lastyarepērnais(pe~rnais)pros`logodnijlast year'slatenteapslēpts(apsle~pts)skrytyj
latvianalatvietelatys`kalatvianenlatviskipo-latys`ski
latvolatvietislatys`lauteskaļš(skal`s^)gromkij
lavademazgājams(mazga~jams)stiralq`nyjwashinglavadomazgāšana(mazga~s^ana)mytq`o`
lavanderiomazgātava(mazga~tava)prac`ec`naa`laundrylavinomazgāt(nomazga~t)myl
lavimazgāt(mazga~t)myllavisimazgāties(mazga~ties)mylsa`
lavisinomazgāties(nomazga~ties)mylsa`laynenoaudeklspolotno
laynerolainerislajnerlinerlaytegaišs(gais^s)svetlyj
laytengaiši(gais^i)svetlolazurezilsgoluboj
lazuretezilgsgolubovatyjlebrozaķis(zak`is)zaa`c
leciolasījums(lasi~jums)c`tenieleciolasišana(lasis^ana)c`tenie
legendoteikapredanielegendoleģenda(leg`enda)predanie
legiguletlez`allegolikumszakon
legomosdāržeņi(da~rz^en`i)ovos~ileilasīt(lasi~t)c`ital
lejerevieglslo`gkijlejere atletikovieglatlētika(vieglatle~tika)lo`gkaa` atletikatrack and field athletics
lejerenvieglilegkolekciolekcijalekcia`
lengradenpakāpeniski(paka~peniski)postepennoleningradanoleņingradietis(len`ingradietis)leningradec
leninistoleņinietis(len`inietis)lenineclentelēns(le~ns)medlennyj
lentenlēnām(le~na~m)medlennoleonolauvalev
lernadomācība(ma~ci~ba)uc`enielernantoskolēns(skole~ns)uc`enik
lerniiemācīties(iema~ci~ties)nauc`ilsa`lernigiapmācīt(apma~ci~t)obuc`il
lessonostundaurokletlaipustq`
leterorakstspisq`moleterovēstule(ve~stule)pisq`mo
letroburtsbukvalevekreisaislevyj
levenpa kreisinalevolezeslinkslenivyj
lezecoslinkumslenq`lezislinkotlenilsa`
lezulosliņķis(slin`k`is)lenta`jlezurenvaļas brīžos(val`as bri~z^os)na dosugeat leisure
liberebrīvs(bri~vs)svobodnyjliberenbrīvi(bri~vi)svobodnofreely
liberigiatbrīvot(atbri~vot)osvobodilliberigoatbrīvošana(atbri~vos^ana)osvoboz`denie
liberisiatbrīvoties(atbri~voties)osvobodilsa`liberobrīvība(bri~vi~ba)svoboda
librogrāmata(gra~mata)knigalicosejalico
licoģimis(g`imis)licolidantovadonisvoz`dq`
liftiuzceltpodna`llifticeltpodna`l
lifticilāt(cila~t)podna`lliftikāpināt(ka~pina~t)podna`l
liftisisaceltiespodna`lsa`go upliftoliftslift
likenoķērpis(k`e~rpis)lis`ajlichenlikvidilikvidēt(likvide~t)likvidiroval
linajoveļa(vel`a)belq`o`lindoliepalipa
lingistikovalodniecība(valodnieci~ba)a`zykovedenielinguisticslingistovalodnieksa`zykovedlinguist
lingomēle(me~le)a`zyk(rec`q`)lingovalodaa`zyk(rec`q`)
liniolīnija(li~nija)linia`linkoposmszveno
linolinilo`nflaxlipolūpa(lu~pa)guba
literaleburtisksbukvalq`nyjliteralliteraturoliteratūra(literatu~ra)literatura
litermenoliterāts(litera~ts)literatorlitovalietuvietelitovka
litovolietuvietislitoveclitrolitrslitr
liverantopiegādātājs(piega~da~ta~js)postavs~iklocmanolocislocman
lofoklaipsbuxankalogedomodzīvojamā(dzi~vojama~)z`iloj domdwelling house
lokalevietējs(viete~js)mestnyjlokaloapvidusmestnostq`
lokativolokatīvs(lokati~vs)mestnyj padez`lokiaizslēgt(aizsle~gt)zapiral(na zamok)
lokiieslodzīt(ieslodzi~t)zapiral(na zamok)lokovietamesto
longegarš(gars^)dlinnyjlongitudegarenisksprodolq`nyjlongitudinal
longogarumsdlinalotedaudzimnogie
loudikrautgruzilloudistokrāvējs(kra~ve~js)gruzc`ik
loudokravagruzluviņi(vin`i)oni(m.r)
luciolīdaka(li~daka)s~ukalugimelotlgal
lugomeliloz`q`lugulamelelgunq`a`
lugulomelislgunlukseregreznsroskos`nyj
lukserekrāšņs(kra~s^n`s)roskos`nyjlukserogreznība(grezni~ba)roskos`q`
luktistocinītājs(cini~ta~js)borecluktocīna(ci~na)borq`ba
lumecemirdzožs(mirdzoz^s)sia`u`s~ijlumigiapgaismotosvetil
lumogaismasvetlundiopirmdienaponedelq`nik
lunomēness(me~ness)lunalunsolūsis(lu~sis)rysq`lynx

M

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
magazinoveikalsmagazinmagikomaģija(mag`ija)magia`
mahoganosarkankokskrasnoe derevomakinodarbgaldsstanok
maleotēviņš(te~vin`s^)samecmalgerspīti(spi~ti)vopreki
malijipasliktināties(pasliktina~ties)uxuds`ilsa`malsanokaitenedug
mamamāmiņa(ma~min`a)mamamanifestaciodemonstrācija(demonstra~cija)demonstracia`
manifestantodemonstrantsdemonstrantmanjetouzkožamais(uzkoz^amais)zakuska
manjoēdiens(e~diens)edamankotrūkums(tru~kums)nedostatok
manuelomācību grāmata(ma~ci~bu gra~mata)uc`ebnikmaplokļava(kl`ava)klo`n
mapokartekarta(geogr.)maranojūrnieks(ju~rnieks)mora`kseaman
mardiootrdienavtornikmarketotirgusrynok
markiatzīmēt(atzi~me~t)otmetilmarojūra(ju~ra)more
marsadojūrmala(ju~rmala)vzmorq`ebeachmartomartsmart
masalosmasalaskorq`measlesmashinistomašīnists(mas^i~nists)mas`inist
mashinkonstruadomašīnbūve(mas^i~nbu~ve)mas`inostroeniemashinomašīna(mas^i~na)mas`ina
maskimaskēt(maske~t)maskirovalmaskomaskamaska
masosmasasmassymassesmaspikeapmierinošs(apmierinos^s)udovletvoritelq`nyjsatisfactory
masterumosaimniecība(saimnieci~ba)xoza`jstvoeconomymastromeistarsmaster
matematikanomatemātiķis(matema~tik`is)matematikmathematicianmatematikematemātisks(matema~tisks)matematic`eskijmathematical
matematikomatemātika(matema~tika)matematikamatenmanjibrokastotzavtrakal
matenmanjobrokastiszavtrakmatenoritsutro
materialismemateriālistisks(materia~listisks)materialistic`eskijmatramāte(ma~te)matq`(ima)
maturenobriediszrelyjmausopelemys`q`
mayomaijsmajmayorenvairāk(vaira~k)bolq`s`e
maystrecomeistarība(meistari~ba)masterstvomeadomedusmo`d
meatogaļa(gal`a)ma`somedicinemedicīnisks(medici~nisks)medicinskij
medicinomedicīna(medici~na)medicinamedikaārste(a~rste)vrac`
medikamentozāles(za~les)lekarstvomedikoārsts(a~rsts)vrac`
megrenekalsnējs(kalsne~js)xudos~avyjsparemegritenovājējis(nova~je~jis)isxudalyjemaciated
meliorenlabāk(laba~k)luc`s`ebettermelodiemelodisksmelodic`nyj
melodiomelodijamelodia`memmanmneto me
membroloceklisc`lenmemorigiatgādināt(atga~dina~t)napomnil
memoroatmiņa(atmin`a)pama`tq`memorosatmiņas(atmin`as)vospominania`memoirs
memstandepatstāvīgs(patsta~vi~gs)samostoa`telq`nyjmenaciapdraudēt(apdraude~t)ugroz`al
menacidraudēt(draude~t)ugroz`almenovīrs(vi~rs)muz`c`ina
menovīrietis(vi~rietis)muz`c`inamensegudrsumnyj
mensopadomsum(rassudok)mensulogudrinieksumnikbright spark
mentoprāts(pra~ts)ummentonozodspodborodok
menuoēdienu karte(e~dienu karte)menu`meritonopelnszaslugaservice
merkrediotreždiena(trez^diena)sreda(161)mesimīcīt(mi~ci~t)mesilmix
metalometāls(meta~ls)metallmeteorologiemeteoroloģisks(meteorolog`isks)meteorologic`eskijmeteorological
metinoliktpoloz`ilmetiuzliktpoloz`il
metikulozerūpīgs(ru~pi~gs)ts~atelq`nyjmetikulozenrūpīgi(ru~pi~gi)ts~atelq`no
metodometodemetodmetrometrsmetr
metropologalvaspilsēta(galvaspilse~ta)stolicamexanikomehānika(meha~nika)mexanika
mezurimērīt(me~ri~t)merilmezurisimēroties(me~roties)merilsa`
mezuristomērnieks(me~rnieks)zemlemerland-surveyormezuromērs(me~rs)mera
midagopusdienapoldenq`midevidējs(vide~js)srednij
midenstarpā(starpa~)sredimidovidusseredina
midskolovidusskolasredna`a` s`kolasecondary schoolmigoacumirklismig
migomirklismigmigriklejotbrodil(stranstvoval)
mihoropusstundapolc`asamiltūkstoš(tu~kstos^)tysa`c`a
miletūkstošais(tu~kstos^ais)tysa`c`nyjmiliardemiljardaismilliardnyj
miliardomiljardsmilliardmilicanomilicismilicioner
milionemiljonaismillionnyjmillionthmilionomiljonsmillion
milkade toreaslaucama govsdojnaa` korovamilking cowmilkopiensmoloko
minacantedraudošs(draudos^s)ugroz`au`s~ijmineistoogļracis(ogl`racis)s`axto`r
minerale akvominerālūdens(minera~lu~dens)mineralq`naa` vodaminirimīnēt(mi~ne~t)miniroval
minoktopusnaktspolnoc`q`minutkobrītiņš(bri~tin`s^)minutka
minutominūte(minu~te)minutamiraklobrīnums(bri~nums)c`udo
mirigipārsteigt(pa~rsteigt)udivilmirindeapbrīnojams(apbri~nojams)udivitelq`nyj
mirindebrinišķīgs(brinis^k`i~gs)udivitelq`nyjmirisibrinīties(brini~ties)udivilsa`
mobilizimobilizēt(mobilize~t)mobilizovalmodernemūsdienu(mu~sdienu)sovremennyj
modomodemodamoldavanamoldāviete(molda~viete)moldavanka
moldavanomoldāvs(molda~vs)moldavaninmomentobrīdis(bri~dis)moment
monatomēnesis(me~nesis)mesa`cmondialevispasaulesmirovoj
mondopasaulemir(vselennaa`)moneonaudadenq`gi
moneyomakskos`elo`kmonkopērtiķis(pe~rtik`is)obezq`a`na
monstronezvērs(nezve~rs)c`udovis~emonstermontanozekalnainsgoristyj
montokalnsgoramontrirādīt(ra~di~t)pokazal
montriparādīt(para~di~t)pokazalmontrisiparādīties(para~di~ties)pokazalsa`
monumentopiemineklispama`tnikmoralemorāls(mora~ls)moralq`nyj
mordeyritzavtramorimirtumer
mortagorītdiena(ri~tdiena)zavtras`nij denq`mortintenedzīvs(nedzi~vs)umers`ij
mortintemirušais(mirus^ais)umers`ijmortonāve(na~ve)smertq`
mosberodzērvenes(dze~rvenes)klu`kvacranberrymoskovanomaskavietismoskvic`
mososūnas(su~nas)moxmotomotociklsmotocikl
motoromotorsmotormounadovaimanasoxanq`e
movivirzīt(virzi~t)dvigalmovisantepārvietojams(pa~rvietojams)peredviz`nojmovable
movisikustēt(kuste~t)dvigalsa`movogaitaxod(dviz`enie)
movokustība(kusti~ba)xod(dviz`enie)mozaikomozaīka(mozai~ka)mozaikamosaic
muemansmojmugokrūzīte(kru~zi~te)kruz`ka
multekoloredaudzkrāsains(daudzkra~sains)raznocvetnyjof different coloursmultekostendārgi(da~rgi)dorogo
multelateraledaudzpusīgs(daudzpusi~gs)mnogostoronnijmultilateralmultendaudzmnogo
multenaciedaudznāciju(daudzna~ciju)mnogonacionalq`nyjmultnationalmultetajedaudzstāvu(daudzsta~vu)mnogoe`taz`nyjmulti-storey
muntisamontēt(samonte~t)montirovalmurdinogalināt(nogalina~t)ubil
murdikautubilmurdistoslepkavaubijca
murosienastenamustardosinepesgorc`ica
muvisikustēties(kuste~ties)s`evelilsa`movemuzeomuzejsmuzej
muzikistomūziķis(mu~zik`is)muzykantmuzikomūzika(mu~zika)muzyka

N

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
nacienacionāls(naciona~ls)nacionalq`nyjnacionalitotautība(tauti~ba)nacionalq`nostq`(70)
najopēldešana(pe~ldes^ana)plavanienaminosauktnazval
namidēvēt(de~ve~t)nazvalnamovārdas(va~rdas)ima`(name)
narborēta(re~ta)rubecscarnataletuvinieksrodnoj(po krovi)own
nativedzimtsrodnojnaturedabisksprirodnyj
naturodabaprirodanautūlīt(tu~li~t)sejc`as
naupašlaik(pas^laik)sejc`asnavigablekuģojams(kug`ojams)sudoxodnyj
nayfetonazītis(nazi~tis)noz`ic`eknayfonazisnoz`
naytingalolakstīgala(laksti~gala)solovejnazkataroiesnasnasmorkcold
nazodegunsnosnaztruonāss(na~ss)nozdra`nostril
nebulemiglainstumannyjnebulomiglatuman
necesenepieciešams(nepiecies^ams)neobxodimyjnecesonepieciešamība(nepiecies^ami~ba)neobxodimostq`
negisonēģis(ne~g`is)minogalampreynegligentenpavirši(pavirs^i)nebrez`no
negronēģeris(ne~g`eris)negrneintereseneinteresantsneinteresnyj
neje blubelosniegpulkstenīte(sniegpulksteni~te)podsnez`niksnowdropneje stormoputenismetelq`
nejosniegssnegnejoblankesniegbaltsbelosnez`nyj
nekokaklss`ea`nemmumsnamto us
nemoneviensniktonemultenkaut ciknemnogo
nenenekāds(neka~ds)nikakojnenkvantnecikniskolq`ko
nenkvantnemazniskolq`konenloknekurnigde
nenonekasnic`tonentempnekadnikogda
nervozinervozēt(nervoze~t)nervnic`alnestoligzdagnezdo
netetotīkliņš(ti~klin`s^)setkanetnetotīkls(ti~kls)setq`
nevobrāļadēls(bra~l`ade~ls)plema`nniknevolennegribotnevolq`no
neybarajeapkārtējs(apka~rte~js)okrestnyjneybarokaimiņš(kaimin`s^)sosed
nineninidloadataigla
nigremelnsc`o`rnyjnigre suelomelnzemec`ernozo`mblack soil
niketirsc`istyjnikecotīrība(ti~ri~ba)c`istota
nikemetirīgs(tiri~gs)c`istoplotnyjpurenikentiric`isto
nikitiritc`istilnikigotīrīšana(ti~ri~s^ana)c`istka
nivelolīmenis(li~menis)urovenq`nizezemsnizkij
nizezemisksnizkijnizenzemunizkolow
nizlandoliekņa(liekn`a)nizmennostq`nonevisne
no eseblennedrīkst(nedri~kst)nelq`za`nobilecēls(ce~ls)blagorodnyjnoble
nobilecocēlums(ce~lums)blagorodstvonoblenessnodosainisuzel
nokdeviņi(devin`i)deva`tq`nok mildeviņtūkstoš(devin`tu~kstos^)deva`tq` tysa`c`
nokcendeviņsimt(devin`simt)deva`tq`sotnokdekdeviņdesmit(devin`desmit)deva`nosto
nokdekedeviņdesmitais(devin`desmitais)deva`nostyjnokedevītais(devi~tais)deva`tyj
noktonaktsnoc`q`nominativonominatīvs(nominati~vs)imenitelq`nyj padez`
nominipiespriestnaznac`ilnonovectēvs(vecte~vs)ded
nordanoziemeļnieks(ziemel`nieks)severa`ninnordoziemeļi(ziemel`i)sever
nordorientoziemeļaaustrumi(ziemel`aaustrumi)severo-vostoknordvestoziemeļrietumi(ziemel`rietumi)severo-zapad
normalenormāls(norma~ls)normalq`nyjnormonormanorma
nosemūsu(mu~su)nas`(our\s`elanu)nosemūsējs(mu~se~js)nas`(our\s`elanu)
notlibretopiezīmju grāmatiņa(piezi~mju gra~matin`a)zapisnaa` kniz`kanounē(ne~)net
nounavnetnonovejaunsnovyj
nove bildadojaunceltnenovostrojkanew buildingnovelonovelenovella
novembronovembrisnoa`brq`novigantenovatorisksnovatorskijinnovatory
novigantonovatorsnovatornoviojaunumsnovostq`
numēs(me~s)mynubomākonis(ma~konis)oblako
nuksiriekstotsobiral orexinuksoriekstsorex(plod)
numeronumursnomer(438-es)nunetagadējs(tagade~js)nastoa`s~ij
nunepašreizējs(pas^reize~js)nastoa`s~ijnuntempenpašreiz(pas^reiz)v nastoa`s~ee vrema`
nuomeskaitlisksc`islovojnumericalnuomiizskaitīt(izskaiti~t)sosc`italcount
nuomoskaitlisc`islonurtikaitolq`ko
nurvientolq`konurvienīgi(vieni~gi)tolq`ko
nur kventiklīdz(tikli~dz)lis`q` tolq`koas soon asnutrajoēdamais(e~damais)pis~a
nutrajobarība(bari~ba)pis~anutremebarojošs(barojos^s)pitatelq`nyj
nutroēšana(e~s^ana)pitanienutrouzturspitanie

O

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
oazisooāze(oa~ze)oazisobeemepaklausīgs(paklausi~gs)poslus`nyj
obeiklausīt(klausi~t)slus`alsa`obeipaklausīt(paklausi~t)slus`alsa`
obligennoteiktioba`zatelq`noobligenkatra ziņa(katra zin`a)oba`zatelq`no
oblijiapņemties(apn`emties)oba`zalsa`oblongegarensprodolgovatyjoblong
observantovērot(ve~rot)nablu`datelq`observatorioobservatoijīa(observatoiji~a)observatoria`
obstaklikavēt(kave~t)prepa`tstvovalobstaklošķērslis(s^k`e~rslis)prepa`tstvie
obstinespītīgs(spi~ti~gs)upra`myjobstinecospīts(spi~ts)upra`mstvoobstinacy
obstinulotiepša(tieps^a)upra`mecobstinate fellowoceanookeāns(okea~ns)okean
odariapdāvināt(apda~vina~t)odarilpresentodorosmakazapax
oferiupurēt(upure~t)z`ertvovaloferoupurisz`ertva
oficerovirsnieksoficeroficistokalpotājs(kalpota~js)sluz`as~ij
oflamigiapdedzināt(apdedzina~t)obz`o`gburnoftendaudzreizc`asto
oftenbieži(biez^i)c`astoohaioj
ohvaiojokastoņi(aston`i)vosemq`
okazigadīties(gadi~ties)sluc`ilsa`okazinotiktsluc`ilsa`
okaziizrādīties(izra~di~ties)sluc`ilsa`okazogadījums(gadi~jums)sluc`aj
okcenastoņsimt(aston`simt)vosemq`sotokdekastoņdesmit(aston`desmit)vosemq`desa`t
okdekeastoņdesmitais(aston`desmitais)vosq`midesa`tyjokeastotaisvosq`moj
oknologsoknooktobrooktobrīs(oktobri~s)okta`brq`
okulmezuroacumērs(acume~rs)glazomereyeokuloacsglaz
okupadookupācija(okupa~cija)okkupacia`okupiokupēt(okupe~t)zana`l
okupiieņemt(ien`emt)zana`loladeopankūka(panku~ka)oladq`a`thick pancake
oldevecsstaryjoldecovecumsstarostq`
olduletavecenīte(veceni~te)starus`kaold souloldulosirmgalvisstarik
omneikreizkaz`dyjomneikvienskaz`dyj
omnejebkurš(jebkurs^)kaz`dyjomnevisāds(visa~ds)kaz`dyj
omnesadenvispusīgi(vispusi~gi)vsestoronnein detailomnetagenikdienez`ednevno
onparooninosipolslukovicabulb
oniosīpoli(si~poli)luk(onion\bacal)onklotēvocis(te~vocis)da`da`
oppapoopeniatvērt(atve~rt)otkryl
openiatklāt(atkla~t)otkrylopenisiatvērties(atve~rties)otkrylsa`
operaciooperācija(opera~cija)operacia`operateioperēt(opere~t)operirovaloperate
operooperaoperaopiniouzskatsvzgla`d(mnenie)
opozitepretējs(prete~js)protivopoloz`nyjoralemutvārdu(mutva~rdu)ustnyj
oratororunātājs(runa~ta~js)oratorordigisakārtoties(saka~rtoties)upora`doc`il
ordiginokārtot(noka~rtot)upora`doc`ilregulateordinamentoiekārta(ieka~rta)ukladset-up
ordokārtība(ka~rti~ba)pora`dokordonopavēle(pave~le)prikaz
oreloaussuxoorganismoorganismsorganizm
organizacioorganizācija(organiza~cija)organizacia`(910organiziorganizēt(organize~t)organizoval
orientoaustrumivostokorzomieži(miez^i)a`c`menq`
ostekekaulainskostla`vyjbonyostokaulskostq`
otrecitsdrugojotreotrsdrugoj
otrencitādi(cita~di)inac`e(po drugomu 57)otrevestisipārģērbties(pa~rg`e~rbties)pereodelsa`
oulopūce(pu~ce)sovaovervirsnad
overolokombinezonskombinezonoverallsovoolaa`jco
ozoloozolsdub

P

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
padelopannaskovorodapaezonovadskraj(strana)
pafadošaušana(s^aus^ana)strelq`bapagementomaksājums(maksa~jums)plato`z`payment
pagimaksāt(maksa~t)platilpagoalgaplata
pajolappusestranicapakajobagāža(baga~z^a)bagaz`
pakopakapaketpaksomiersmir(peace\s`alom)
paktolīgums(li~gums)dogovorpalacopilsdvorec
palatopalāta(pala~ta)palatapalebāls(ba~ls)blednyj
palinosalmssolominkastrawpaliosalmisoloma
paltomētelis(me~telis)palq`topantalonobiksesbru`ki
paperopapīrs(papi~rs)bumaga(419-en)parafrazoatstāstījums(atsta~sti~jums)pereskaz
paraleloslidztekasbrusq`a`barsparceloiecirknisuc`astok
pardonipiedotprostilparenteradniecīgs(radnieci~gs)rodstvennyj
parentoradsrodstvennikparizianoparīzietis(pari~zietis)pariz`anin
parkoparksparkparopāris(pa~ris)para
parolirunāt(runa~t)govorilparomopārceltuve(pa~rceltuve)paromferry-boat
parotopapagailispopugajparparotauriņš(taurin`s^)baboc`ka(butterfly\parpar)
partialedaļējs(dal`e~js)c`astic`nyjpartialparticipantodalibnieksuc`astnik
participecopiedalīšanās(piedali~s^ana~s)uc`astieparticipipiedalīties(piedali~ties)uc`astvoval
partiopartijapartia`partisišķirties(s^k`irties)rasstalsa`
partodaļa(dal`a)c`astq`pasajeropasažieris(pasaz^ieris)passaz`ir
pasantogarāmgājējs(gara~mga~je~js)proxoz`ijpasejopārgājiens(pa~rga~jiens)perexod
pasiekaisligsstrastnyjpasintepagājušais(paga~jus^ais)pros`lyj
pasintopagātne(paga~tne)pros`loepastisiganīties(gani~ties)passa`
pastistoganspastuxpastromācītājs(ma~ci~ta~js)sva`s~ennik
patrelandotēvija(te~vija)otec`estvofatherlandpatriodzimtenerodina
patriotismepatriotiskspatriotic`eskijpatriotismopatriotismspatriotizm
patriotopatriotspatriotpatrotēvs(te~vs)otec
patrotētīņš(te~ti~n`s^)otecpavilionopaviljonspavilq`on
pavopāvs(pa~vs)pavlinpecogabalskusok
pedagogikepedagoģisks(pedagog`isks)pedagogic`eskijpedagogicalpedagogopedagogspedagog
pedestrianogājejs(ga~jejs)pes`exodpedestrianpekogrēks(gre~ks)grex
pelikanopelikāns(pelika~ns)pelikanpelicanpenemecentīgs(centi~gs)staratelq`nyj
peneopenijspennipennypenicenstiesstaralsa`
penocenšanās(cens^ana~s)staranieeffortpensadodomāšana(doma~s^ana)mys`lenie
pensipadomāt(padoma~t)dumal(57)pensidomāt(doma~t)dumal(57)
pensibledomājams(doma~jams)myslimyjpensilozīmulis(zi~mulis)karandas`
pensodomamyslq`peplopelnipepel
percepciouztverevospria`tieperceptisajustos~util
perceptiuztvertos~utilperceptosajūta(saju~ta)os~us~enie
perdizaudēt(zaude~t)potera`lperdipazaudēt(pazaude~t)potera`l
perdijipazustpropalperdozaudējums(zaude~jums)potera`
pereiiet bojā(iet boja~)pogibpereobojā eja(boja~ eja)gibelq`
perfektigipilnveidotusovers`enstvovalperiferionomaleokraina
periodikeperiodisksperiodic`eskijperiodoperiodsperiod
perkekādēļ(ka~de~l`)poc`emuperkekālab(ka~lab)poc`emu
perkekāpēc(ka~pe~c)poc`emuperkoasarisokunq`
perkvonekā(neka~)nez`elipermesiat?autrazres`il
permesiatrisināt(atrisina~t)razres`ilpermetiļaut(l`aut)pozvolil
perospālva(spa~lva)pero(pticy)persekutivajāt(vaja~t)presledoval
persekviturpināt(turpina~t)prodolz`ilpersonepersoniskslic`nyj
pertipērt(pe~rt)porolflogpetaloziedlapiņa(ziedlapin`a)lepestok
petantolūdzējs(lu~dze~js)prositelq`petilūgt(lu~gt)prosil
petolūgums(lu~gums)prosq`bapezilosvarivesy
pezistosvērājs(sve~ra~js)vesovs~ikweigherpezosvarsves
pianistopianistspianistpianopianīno(piani~no)pianino
piedopakāje(paka~je)podnoz`iefootpiesolugapq`esa
pigonkosivēns(sive~ns)poroso`nokpiktistomākslinieks(ma~kslinieks)xudoz`nik
piktistogleznotājs(gleznota~js)xudoz`nikpiktogleznakartina
piktoainakartinapine forosilsborpine forest
pinguinopingvinspingvinpinopriedesosna
pioneropionerspionerpipropipariperec
pirobumbierisgrus`apitorausislepo`s`kascone
pitoreskegleznainsz`ivopisnyjpicturesquepizelozirnisgoros`ina
pizozirņi(zirn`i)goroxplacolaukumsplos~adq`(v gorod'e 497-ge)
plakatoplakāts(plaka~ts)plakatplandopēda(pe~da)stupna`foot
plankogridapolplantaciosapstādījumi(apsta~di~jumi)nasaz`denia`plantations
plantiiesēdināt(iese~dina~t)posadilplantiiestādīt(iesta~di~t)posadil
plantoaugsrastenieplasteristoapmetējs(apmete~js)s`tukaturplasterer
plastikoplastmassaplastmassaplatformoperonsperron
pleanolīdzenums(li~dzenums)ravninapleispēlēt(spe~le~t)igral(muzyka 838-en)
plenepilnīgs(pilni~gs)polnyjplenenpilnīgi(pilni~gi)vpolne
plenipiepildīt(piepildi~t)napolna`lplenipildīt(pildi~t)napolna`l
plenisipiepildīties(piepildi~ties)napolnilsa`be willedplentenpapilnamvdovolq`
plenumadoizpildīšana(izpildi~s^ana)vypolnenieplenumadoizpildevypolnenie
plenumeizpilduispolnitelq`nyjexecutiveplenumiizpildīt(izpildi~t)vypolna`l
plenumiveiktvypolna`lplenvalorepilnvērtigs(pilnve~rtigs)polnocennyj
pleospēle(spe~le)igra(muz, na sc)pletopaplāte(papla~te)podnos
pli altepaaugstināts(paaugstina~ts)povys`ennyjpli fruenagrāk(agra~k)ranq`s`e
plibonigiuzlabotuluc`s`ilplibonigouzlabošana(uzlabos^ana)uluc`s`enie
plibonisiuzlabotiesuluc`s`ilsa`improvepligrandigipalielināt(palielina~t)uvelic`il
pligrandigopieaugšana(pieaugs^ana)uvelic`enieplimutigivairotumnoz`al
plimutigireizināt(reizina~t)umnoz`alplizlūdzu(lu~dzu)poz`alujsta(please\bevakas`a)
ploriraudāt(rauda~t)plakalplorisamaksāt(samaksa~t)plakal
plugantoarājs(ara~js)paxarq`ploughmanplugiartpaxal
plumeostilsruc`kaplumoplūme(plu~me)sliva
pluvbrelolietussargszontik(ot doz`da`)pluviozelietainsdoz`dlivyjrainy
pluvolietusdoz`dq`podoķetna(k`etna)lapapaw
podonipasniegtpodalpodoniiesniegtpodal
podonisniegtpodalpoentoatzīme(atzi~me)otmetka
poetikedzejiskspoe`tic`eskijpoeticpoetodzejniekspoe`t
poetrodzejolisstixotvoreniepoeziodzejapoe`zia`
pok a pokpomazām(pomaza~m)ponemnogupokemazsmalyj
pokenmazmalopoketokabatakarman
policanopolicistspolicejskijpoliteknikepolitehniskspolitexnic`eskij
politikepolitiskspolitic`eskijpolitikopolitikapolitika
polmodelnaladonq`polonapolietepolq`ka
polonopolispola`kpolveputekļains(putekl`ains)pylq`nyj
polvinoputeklispylinkaparticle of dustpomarboābele(a~bele)a`blona`
ponderisvērt(sve~rt)vzves`ivalpontotiltsmost
poparliaprunāties(apruna~ties)pogovoriltalkpopolotautanarod
popularepazīstams(pazi~stams)izvestnyjpopularezināms(zina~ms)izvestnyj
popularepopulārss(popula~rss)izvestnyjporlabaddla`
por benefitolabā(laba~)na blagofor the benefitpor nenoneparkoni za c`to
por samplopiemēram(pieme~ram)naprimerpordegovārti(va~rti)vorota
pordodurvisdverq`porkacūka(cu~ka)svinq`a`(366-fr)
porsektālab(ta~lab)poe`tomuporsektādēj(ta~de~j)poe`tomu
portadonešana(nes^ana)nesenieportfolioportfelisportfelq`
portinestno`sportretoportretsportret
portretoģīmetne(g`i~metne)portretposedajomantaimus~estvo
postvēlāk(ve~la~k)poslepostpecposle
post tagedopēc pusdienas(pe~c pusdienas)posle obedapostentālāk(ta~la~k)dalee
postguerepēckara(pe~ckara)poslevoennyjpostwarpostistopastniekspoc`talq`onpostmano
postkardoatklātne(atkla~tne)otkrytkapostmordeypārit(pa~rit)poslezavtra
postopastspoc`taposttagmidopecpusdienaposleobedennoe vrema`
postuloprasības(prasi~bas)trebovaniepotatinokartupeliskartofelinapotato
potatokartupeļi(kartupel`i)kartofelq`potencovaravlastq`
potentegovarenība(vareni~ba)mogus~estvopov esarvarbūt(varbu~t)moz`et bytq`
povispēt(spe~t)mogpovivarēt(vare~t)mog
povrenabadzīgs(nabadzi~gs)bednyjpovreconabadzība(nabadzi~ba)bednostq`
povrulonabagsbedna`kpozitiveponitīvs(poniti~vs)poloz`itelq`nyj
praepirmatnējs(pirmatne~js)pervobytnyjpratopļaujams(pl`aujams)lug
pravelabaispravyjpravigisiattaisnotiesopravdalsa`
precizeprecīzs(preci~zs)toc`nyjpredikatoizteicējs(izteice~js)skazuemoepredicate
preesibūt klāt(bu~t kla~t)prisutstvovalpremantenospiedošs(nospiedos^s)ugnetau`s~ij
premantoapspiedējs(apspiede~js)ugnetatelq`preminomākt(noma~kt)ugnetal
premioprēmija(pre~mija)premia`premisiotelpapomes~enie
premoapspiestība(apspiesti~ba)ugnetenieprenisaņemt(san`emt)bral
preniņemt(n`emt)bralprenipaņemt(pan`emt)bral
preparadogatavošanās(gatavos^ana~s)prigotovleniepreparationpreparisagatavotgotovil
preparigatavotgotovilpreparisigatavotiesgotovilsa`
preparisipostiesgotovilsa`preparisisagatoviesgotovilsa`
presinospiestnaz`imalpresispiestnaz`imal
preskgandrizpoc`tipreskturpatpoc`ti
presmenoavižnieks(aviz^nieks)gazetc`ikpressmanpretergarām(gara~m)mimo
preventinovērst(nove~rst)predotvratilprevieiepriekšējs(ieprieks^e~js)predydus~ij
prezencoierašanās(ieras^ana~s)a`vkaprezententagadteperq`
prezentennuteperq`prezentisistādīties(sta~di~ties)predstavilsa`
prezentopriekšstats(prieks^stats)predstavlenieprezentoizrāde(izra~de)predstavlenie
prezidiumoprezidijsprezidiumprimaverepavasarīgs(pavasari~gs)vesennijspring
primaveropavasarisvesnaprimenpapriekš(paprieks^)snac`ala
primensākumā(sa~kuma~)snac`alaprimen de tutovispirmsprez`de vsego
principoprincipsprincipprizonocietumstu`rq`ma
prodēļ(de~l`)iz-zaprobablenlaikamveroa`tno
probablendroši vien(dros^i vien)veroa`tnoproblemaoproblēma(proble~ma)problema
procedinorisināties(norisina~ties)proisxodilprocedirisināties(risina~ties)proisxodil
procentoprocentsprocentprocesiapstrādāt(apstra~da~t)obrabotal
procesiogājiens(ga~jiens)s`estvieprocessionprodiktivecoražīgums(raz^i~gums)produktivnostq`
produkcioprodukcijaprodukcia`produktadoražošana(raz^os^ana)proizvodstvo
produktiizdarīt(izdari~t)proizvodilproduktiražot(raz^ot)proizvodil
produktoproduktsproduktproduktoražojums(raz^ojums)produkt
profesioprofesijaprofessia`profesionaloprofesionālis(profesiona~lis)professional
profesoroprofesorsprofessorprofestiizsūdzet(izsu~dzet)ispovedovalsa`confess
profiteizdevigsvygodnyjprofundedziļš(dzil`s^)glubokij
profundendziļi(dzil`i)glubokoprofundijiiedziļināties(iedzil`ina~ties)uglubilsa`
profundodzileglubinaprogramiieprogrammēt(ieprogramme~t)zaprogrammiroval
programoprogrammaprogrammaprogresipagūt(pagu~t)uspeval
progresiveprogresīvs(progresi~vs)progressivnyjprogressiveprogresoprogressprogress
proibiaizliegtzapretilprojetiieplānot(iepla~not)planiroval
proksetuvsbliz`nijproksimetuvējs(tuve~js)blizkij
proksimentuvublizkoproksimigituvināt(tuvina~t)priblizil
proksimigotuvošanās(tuvos^ana~s)pribliz`enieproksimisituvināties(tuvina~ties)priblizilsa`
proletariatoproletariāts(proletaria~ts)proletariatproletarieproletārisks(proleta~risks)proletarskijproletarian
proletarioproletārietis(proleta~rietis)proletarijpromenipastaigāties(pastaiga~ties)gula`l
promesiapsolīt(apsoli~t)obes~alpromesisolīt(soli~t)obes~al
pronomovietniekvārds(vietniekva~rds)mestoimenieprononciuzsvērt(uzsve~rt)proizno`s
prontegatavsgotovyjpropagandipropagandēt(propagande~t)propagandiroval
propensipārdomāt(pa~rdoma~t)obdumalpropensiapdomāt(apdoma~t)obdumal
proponipiedāvāt(pieda~va~t)predloz`ilpropoziciopriekšlikums(prieks^likums)predloz`enie(gram.)
propozicioteikumspredloz`enie(gram.)proskribiaprakstitopisal
proteinobaltumsbelokproveimēģināt(me~g`ina~t)proboval
proveigaršot(gars^ot)probovalproveinogaršot(nogars^ot)proboval
proverbosakāmvārds(saka~mva~rds)poslovicaprovipārbaudīt(pa~rbaudi~t)ispytal
proviziapgādāt(apga~da~t)snabz`alprozaikoprozaiķis(prozaik`is)prozaikprose-writer
prudenteveselszdravyjpruviplerādīt(plera~di~t)dokazal
psikologiopsiholoģija(psiholog`ija)psixologia`publikipublicēt(publice~t)publikoval
publikopublikapublikapulisisniegtiesta`nulsa`
punishisodīt(sodi~t)nakazalpunishosodsnakazanie
pupeolellekuklapupilaskolnieceuc`enica
pupitrosolspartaputeoakakolodec
putiliktklal

R

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
rabeplēsīgs(ple~si~gs)xis~nyjradioradioradio
raesliktsploxojraensliktiploxo
raftilospāre(spa~re)stropilorafterraguoragū(ragu~)ragu
rakoltoraža(raz^a)uroz`ajrakontistāstīt(sta~sti~t)rasskazal
rakontipastāstīt(pasta~sti~t)rasskazalrakontiizstāstīt(izsta~sti~t)rasskazal
rakontivēstīt(ve~sti~t)rasskazalrakontostāsts(sta~sts)rasskaz
rapideašs(as^s)bystryjrapidestraujš(straujs^)bystryj
rapidežigls(z^igls)bystryjrapideātrs(a~trs)bystryj
rapidecoātrums(a~trums)bystrotarapidenžigli(z^igli)bystro
rapidenātri(a~tri)bystrorapidenstraujibystro
rareretsredkijrarenretiredko
rativisamērcēt(same~rce~t)namoc`ilsoakraudoraudaplotvaroach
ravenokrauklisvoronravisajūsmināt(saju~smina~t)vosxis~al
rayderojātnieks(ja~tnieks)vsadnikrayozibensmolnia`
raytotiesība(tiesi~ba)pravoraziskūt(sku~t)bril
razoskūšana(sku~s^ana)britq`o`reagireaģēt(reag`e~t)reagiroval
reakcioreakcijareakcia`realennudiendejstvitelq`no
realentiešām(ties^a~m)dejstvitelq`norealigiatskaņot(atskan`ot)ispolna`l
realigirealizēt(realize~t)ispolna`lrealismoreālisms(rea~lisms)realizm
realizacioīstenošana(i~stenos^ana)osus~estvlenierealoīstenība(i~steni~ba)dejstvitelq`nostq`
reazonispriestrassuz`dalrecentenesenējs(nesene~js)nedavnij
recentennesennedavnorecevigūt(gu~t)poluc`il
recevidabūt(dabu~t)poluc`ilredakcioredakcijaredakcia`
redaktororedaktorsredaktorredesarkanskrasnyj
redecosarkanumskrasnotarednessredenisarktkrasnel
rediecogatavība(gatavi~ba)gotovnostq`redrazimēdīt(me~di~t)peredraznil
reducisamazināt(samazina~t)umenq`s`ilreflektiatspogu?ototraz`al
reflektiatspoguļot(atspogul`ot)otraz`alreflektisiatspoguļoties(atspogul`oties)otrazilsa`
refuginoslēpt(nosle~pt)ukrylregnantevaldošs(valdos^s)prava`s~ijruling
regresemeatpalicisotstalyjbackwardrejimorežims(rez^ims)rez`im
rekonoatzinība(atzini~ba)priznanierekonscisiatjēgties(atje~gties)pris`o`l v seba`
rekonstruirestaurēt(restaure~t)vosstanovilrekonstruiatjaunotvosstanovil
rekrutoiesaucamaisprizyvnikdrafteerektentaisnipra`mo
rektifikilabotispravla`lrektifikisalabotispravla`l
rektifisilabotiesispravilsa`relativensamērā(same~ra~)otnositelq`no
relosliederelq`srepaksijisamierināties(samierina~ties)primirilsa`
repaksijoizlīgums(izli~gums)primirenierepaksijosamierināšanās(samierina~s^ana~s)primirenie
repetadoatkārtojums(atka~rtojums)povtorenierepetiatkārtot(atka~rtot)povtora`l
repetisiatkārtoties(atka~rtoties)povtorilsa`reportoreferāts(refera~ts)doklad
repoziatpūsties(atpu~sties)otdyxalrepozoatpūta(atpu~ta)otdyx
reprezantivopilnvarotaisupolnomoc`ennyjreprezentantapārstāve(pa~rsta~ve)predstavitelq`nicarepresentative
reprezentantopārstāvis(pa~rsta~vis)predstavitelq`reprezentipārstāvēt(pa~rsta~ve~t)predstavla`l
reprochipārmest(pa~rmest)uprekalreprochopārmetums(pa~rmetums)upro`kreproach
reptenrāpu(ra~pu)polzkomcrawlingrepublikorepublikarespublika
rerigardiatskatitiesogla`nulsa`resanisiizveseļoties(izvesel`oties)vyzdorovel
resanoizveseļošanās(izvesel`os^ana~s)vyzdorovlenieresiplēst(ple~st)rval(na c`asti)
resiraustrval(na c`asti)respekticienīt(cieni~t)uvaz`al
respektocieņa(cien`a)uvaz`enierespektosecienījams(cieni~jams)uvaz`aemyj
respondeceatbildīgs(atbildi~gs)otvetstvennyjrespondiatbildēt(atbilde~t)otvetil
responsiatsauktiesotzyvalsa`responsoatbildeotvet
restepārējais(pa~re~jais)ostalq`nojrestipaliktostalsa`
restiatliktostalsa`restoranorestorāns(restora~ns)restoran
reteninoturēt(noture~t)uderz`alreteniieturēt(ieture~t)uderz`al
retoreizrazretrigiatkāpties(atka~pties)otstupil
returestiatpaliktotstalreturnoatgriešanas(atgries^anas)vozvras~enie
reunisisapulcēties(sapulce~ties)sobralsa`reunisisanākt(sana~kt)sobralsa`
reveladoizpausmeproa`vleniereveniatgrieztiesvernulsa`
revexopeļņa(pel`n`a)pribylq`profitrevidoredzēšanās(redze~s^ana~s)svidanieinterview
revoluciorevolūcija(revolu~cija)revolu`cia`revolucionerorevolucionārs(revoluciona~rs)revolu`cionerrevolutionary
revuožurnāls(z^urna~ls)z`urnalreykogrābeklis(gra~beklis)grabli
rezervorezerverezervrezidantaiemītniece(iemi~tniece)obitatelq`nicainhabitant
rezidantoiemītnieks(iemi~tnieks)obitatelq`rezistencoizturība(izturi~ba)vynoslivostq`endurance
rezultatorezultāts(rezulta~ts)rezulq`tatribelosacelšanās(sacels^ana~s)vosstanie
richebagātīgs(baga~ti~gs)bogatyjrichenbagātīgi(baga~ti~gi)bogato
richenbagāti(baga~ti)bogatorichobagātība(baga~ti~ba)bogatstvo
richulobagātnieks(baga~tnieks)bogac`ridantolasītājs(lasi~ta~js)c`itatelq`
ridetismaidīt(smaidi~t)ulybalsa`ridetosmaidsulybka
ridismietiessmea`lsa`ridigesmieklīgs(smiekli~gs)smes`noj
ridosmieklismexridzalolasītava(lasi~tava)c`italq`nyj zal
riganoridzinieksriz`aninrigardantoskatitājs(skatita~js)zritelq`
rigardiskatīties(skati~ties)smotrelrigardiuzlūkot(uzlu~kot)smotrel
rigardinoskatīties(noskati~ties)smotrelrigardiraudzīties(raudzi~ties)smotrel
rigardilūkoties(lu~koties)smotrelrigardoskatiensvzgla`d
rigidisastingtkoc`enelbecome stiffrigoreskarbssurovyj
rigorebargssurovyjrilatiizturēties(izture~ties)otnosilsa`
rilatoattiecība(attieci~ba)otnos`enierimarkiievērot(ieve~rot)zamec`al
rimarkimanīt(mani~t)zamec`alrimarkipamanīt(pamani~t)zamec`al
rimarkopiezīme(piezi~me)zamec`anierimedolīdzeklis(li~dzeklis)sredstvo
rimemoriatcerēties(atcere~ties)vspominalrinkoslidotavakatokrink
ripariremontēt(remonte~t)remontirovalriparoremontsremont
riveretostrautsruc`ejriveretoupiteruc`ej
riverouperekariversadoupmalabereg rekiriverside
robizagtvorovalroboķitels(k`itels)xalat
rokezeklinšains(klins^ains)skalistyjrockyrokoklintsskala
rololomarolq`romaneoromietisrimla`nin
romanoromāns(roma~ns)romanrompeinoplūkt(noplu~kt)sorval(pomes`al)
rompinolauztlomalrompisadauzīt(sadauzi~t)lomal
rompilauztlomalrompisilūzt(lu~zt)lomalsa`
rompisiplīst(pli~st)lomalsa`rompitelauztslomanyj
rondapkārt(apka~rt)vokrug(predlog)rondeapaļš(apal`s^)kruglyj
rondenvisapkārt(visapka~rt)vokrugrondeturiapbrauktobq~exaldrive round
rondeveliapbraukāt(apbrauka~t)obq~ezdiltravel all overrondolokskrug
ronkikrākt(kra~kt)xrapelroorindara`d
ropotērps(te~rps)odez`daropoapģērbs(apg`e~rbs)odez`da
rovanopilādzis(pila~dzis)ra`binarowanrovinadopostsrazorenieravaging
rozorozerozaruberupjsgrubyj
rubeferočuguns(c^uguns)c`uguncast ironrublorublisrublq`
ruelivazināt(vazina~t)katalruliveltkatil
rulivizināt(vizina~t)katilrulisiritēt(rite~t)katilsa`
rulisiveltieskatilsa`rumoistabakomnata
ruptipārtraukt(pa~rtraukt)prervalrushidrāzties(dra~zties)mc`alsa`
rushinestiesmc`alsa`rushitrauktiesmc`alsa`
russakrievieterusskaa`russenkrieviskipo-russki
russokrievsrusskijrutosaknekorenq`
ruzoviltusxitrostq`

S

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
sabatosestdienasubbota(Saturdej,s`abat)sajecogudrība(gudri~ba)mudrostq`
sakomaissmes`oksalikovītols(vi~tols)ivawillow
salmonolasislososq`saltesāļš(sa~l`s^)solo`nyj
saltosāls(sa~ls)solq`salutisveicināt(sveicina~t)zdorovalsa`
salutisasveicināties(sasveicina~ties)zdorovalsa`salvošķīdums(s^k`i~dums)rastvor
salvojavarastvorsolutionsamepatssam
samplopadaugsobrazecsanatoriosanatorijasanatorijsanatorium
sandosmiltspesoksaneveselīgs(veseli~gs)zdorovyj
sangoasinskrovq`sangozeasiņains(asin`ains)krovavyj
sanoveselība(veseli~ba)zdorovq`esantesvēts(sve~ts)sva`toj
saperosapierissapo`rsappersapoziepesmylo
sarayoškūnis(s^ku~nis)sarajsatepicēdis(pice~dis)sytyj
satepaēdis(pae~dis)sytyjsatisfaciapmierināt(apmierina~t)udovletvoril
satisfakciogandarījums(gandari~jums)udovletvoreniesatisfactionsaviglābt(gla~bt)spasal
saviizglābt(izgla~bt)spasalsavijiglābties(gla~bties)spasalsa`
savijipaglābties(pagla~bties)spasalsa`savoglābšana(gla~bs^ana)spasenie
sceneskatuvisksscenic`eskijscenoskatuvescena
sdelkodarījums(dari~jums)sdelkasesevisseba`
se sentijustiesc`uvstvoval seba`searisameklēt(samekle~t)iskal
searimeklēt(mekle~t)iskalsedertikārtot(ka~rtot)uladilsettle
sedislāpt(sla~pt)z`az`dalsedoslāpes(sla~pes)z`az`da
segalorudziroz`q`segizāģet(za~g`et)pilil
segloburaparussegozāģis(za~g`is)pila
sekesausssuxojseklandosauszemesus`aland
sekretariosekretārs(sekreta~rs)sekretarq`sekretisislēpties(sle~pties)spra`talsa`
sekulomūžs(mu~z^s)veksekundosekundesekunda
sekvisekotsledovalsekvisiturpināties(turpina~ties)prodolz`ilsa`
sekvosekasposledstvieselektiizvēlēties(izve~le~ties)vybral
selektivēlēt(ve~le~t)vybralsemadosēja(se~ja)sev
semanonedēļa(nede~l`a)nedela`semantosējējs(se~je~js)sea`telq`
sembliliktieskazalsa`semisēt(se~t)sea`l
semoseklasema`semprenjebkasvsegda
semprenaizvienvsegdasemprenvienmēr(vienme~r)vsegda
sencozinātne(zina~tne)naukasendisūtīt(su~ti~t)poslal
sendinosūtīt(nosu~ti~t)poslalsendiaizsūtīt(aizsu~ti~t)poslal
seniorokungsgospodinsentinojaustc`uvstvoval
sentiizjustc`uvstvovalsentijustc`uvstvoval
sentimanīt(mani~t)c`uvstvovalsentikezinātnisks(zina~tnisks)nauc`nyj
sentojūtas(ju~tas)c`uvstvosepseptiņi(septin`i)semq`
separeatsevišķs(atsevis^k`s)otdelq`nyjsepcenseptiņsimt(septin`simt)semq`sot
sepdekseptiņdesmit(septin`desmit)semq`desa`tsepdekeseptiņdesmitais(septin`desmitais)semidesa`tyj
sepeseptītais(septi~tais)sedq`mojseptembroseptembrissenta`brq`
serenvakarā(vakara~)vec`eromseriozenopietnsserq`o`znyj
seriozeconopietnība(nopietni~ba)serq`o`znostq`sermanjovakariņas(vakarin`as)uz`in
serovakarsvec`erserpentočuska(c^uska)zmea`
serskolovakarskolavec`erna`a` s`kolaservikalpotsluz`il
serviciopiespēle(piespe~le)podac`aserviceservisiapkalpotobsluz`il
sesseši(ses^i)s`estq`(six)sescensešsimt(ses^simt)s`estq`sot
sesdeksešdesmit(ses^desmit)s`estq`desa`tsesdekesešdesmitais(ses^desmitais)s`estidesa`tyj
sesesestaiss`estojsesiosēde(se~de)zasedanie
setinovietotpomestilsetlementociematsposo`loksettlement
sevadošūšana(s^u~s^ana)s`itq`o`sevešujams(s^ujams)s`vejnyj
severestingrsstrogijseverenstingristrogo
severenbargistrogosevišūt(s^u~t)s`il
sevistašuvēja(s^uve~ja)s`vea`sevomashinošujmašīna(s^ujmas^i~na)s`vejnaa` mas`ina
shafaaitaovcashafonkojērs(je~rs)a`gno`nok
shakošahs(s^ahs)s`axmatyshampanošampanietis(s^ampanietis)s`ampanskoe
sharkohaizivsakula(bolqshaa`)sharmadevaldzinošs(valdzinos^s)plenitelq`nyjcharming
shatoēna(e~na)tenq`shaxistošahists(s^ahists)s`axmatist
shefegalvenaisglavnyjshefenlielāko tiesu(liela~ko tiesu)glavnym obrazom
shefengalvenokārt(galvenoka~rt)glavnym obrazomshepičukstēt(c^ukste~t)s`eptal
shipanomatrozismatrosshipokuģis(kug`is)korablq`
shlumpuloneviža(neviz^a)nera`xashmidokalējs(kale~js)kuznec
shoferošoferis(s^oferis)s`ofo`rdrivershovelolāpsta(la~psta)lopata
shtalokūts(ku~ts)xlevcattle-shedshubokažoks(kaz^oks)s`uba
shultroplecsplec`oshuokurpetufla`
shutibērt(be~rt)sypalshvelogulsniss`palasleeper
sidisēdēt(se~de~t)sidelsidipasēdēt(pase~de~t)sidel
sidijisēsties(se~sties)sadilsa`sigaredopapirosspapirosa
signalosignāls(signa~ls)signalsignifinozīmēt(nozi~me~t)znac`il
signifonozīme(nozi~me)znac`eniesignozīme(zi~me)znak
siklivārgt(va~rgt)zac`axdroopsikreteslepenstajnyj
sikretienoslēpumains(nosle~pumains)tainstvennyjsikretonoslēpums(nosle~pums)tajna
silabozilbeslogsilentiklusēt(kluse~t)molc`al
silverenesudrabotsserebristyjsilverosudrabsserebro
simbolisimbolizēt(simbolize~t)simvolizirovalsimfoniesimfoniskssimfonic`eskijsymphonic
similelīdzīgs(li~dzi~gs)podobnyjsimpatiosimpātija(simpa~tija)simpatia`
simplevienkāršs(vienka~rs^s)prostojsimplenvienkārši(vienka~rs^i)prosto
sinbezbezsinaķiniete(k`iniete)kitaa`nka
sinarmigiatbruņot(atbrun`ot)razoruz`ilsinarmigoatbruņošana(atbrun`os^ana)razoruz`enie
sinarmijiatbruņoties(atbrun`oties)razoruz`ilsa`sinashmulobezkauņa(bezkaun`a)besstydnikimpudent fellow
sinceresirsnīgs(sirsni~gs)iskrennijsincerensirsnīgi(sirsni~gi)iskrenne
sindanjerodrošība(dros^i~ba)bezopasnostq`sindependeconeatkarība(neatkari~ba)nezavisimostq`
sindependenneatkarīgi(neatkari~gi)nezavisimosinglevienīgs(vieni~gs)edinstvennyj
singularesavdabīgs(savdabi~gs)svoeobraznyjsingulareīpatnējs(i~patne~js)svoeobraznyj
singularenīpatnēji(i~patne~ji)svoeobraznosiniluziijiviltiesrazoc`arovalsa`
sinlaborebezdarbnieksbezrabotnyjsinlaborecobezdarbsbezrabotica
sinoķinietis(k`inietis)kitaecsinopsikonspektēt(konspekte~t)konspektirovalsummarize
sinoptikistosinoptiķis(sinoptik`is)sinoptikwether forecastersistamāsa(ma~sa)sestraW000n00
sistematikesistematiskssistematic`eskijsystematicsistemosistēma(siste~ma)sistema
situaciostāvoklis(sta~voklis)poloz`enieskandiskandēt(skande~t)skandirovalchant
skarpošalfe(s^alfe)s`arf(778-en)skatislidotkatalsa` na konq`kaxskate
skercijokots`utilskercojokss`utka
skiadoslēpošanas sports(sle~pos^anas sports)lyz`nyj sportskiislēpot(sle~pot)xodil na lyz`ax
skinoāda(a~da)koz`askiosslēpes(sle~pes)lyz`i
skipilēkt(le~kt)skakalskirunoslēpošana(sle~pos^ana)xoz`denie na lyz`ax
skizopārskats(pa~rskats)obozreniesklaveverdzisksrabskij
sklavecoverdzība(verdzi~ba)rabstvosklavovergsrab
skoleroskolniekss`kolq`nikskoloskolas`kola
skortentupuna kortoc`kaxskortisitupēt(tupe~t)sidel na kortoc`kaxsquat
skribadorakstīšana(raksti~s^ana)pisanieskribisarakstīt(saraksti~t)pisal
skribirakstīt(raksti~t)pisalskribiuzrakstīt(uzraksti~t)pisal
skriterarakstniecepisatelq`nicaskriterorakstniekspisatelq`
skruboskrūve(skru~ve)vintskrutiniziuzskatīt(uzskati~t)rassmotrel
skrutiniziapskatīt(apskati~t)rassmotrelskuipapurināt(papurina~t)potra`s
skupisasmeltc`erpalskvaroskvērs(skve~rs)skver
sledokamanassanisledoragavassani
slesaristoatslēdznieks(atsle~dznieks)slesarq`sloganolozungslozung
smalemaziņš(mazin`s^)malenq`kijsmalmoneosīknauda(si~knauda)meloc`q`
smelismaržot(smarz^ot)paxnulsmellsobrenedzēris(nedze~ris)trezvyj
socializmesociālistiks(socia~listiks)socialistic`eskijsocialistsocializmosociālisms(socia~lisms)socializm
sociesabiedrisksobs~estvennyjsociobiedrība(biedri~ba)obs~estvo
sociosabiedrība(sabiedri~ba)obs~estvosofodīvāns(di~va~ns)divan
softemikstsma`gkijsoftemīksts(mi~ksts)ma`gkij
soldatokareivissoldatsoltantolēcējs(le~ce~js)prygunjumper
soltilēkāt(le~ka~t)prygalsoltiielēkt(iele~kt)prygal
solulovieninieksodinoc`kasomerdomovasarnīca(vasarni~ca)dac`a
somerovasaraletosonadoskanējums(skane~jums)zvuc`anie
soniskanēt(skane~t)zvuc`alsonoskaņa(skan`a)zvuk
sonorišķindēt(s^k`inde~t)zvenelsonorilozvanszvonok
sospirinopūsties(nopu~sties)vzdyxalsospiriuzelpotvzdyxal
sovajemežonīgs(mez^oni~gs)dikijsovajulomežonis(mez^onis)dikarq`
sovetepadomjusovetskijsovxozosovhozssovxoz
sparisaglabāt(saglaba~t)sbero`gsparitaupīt(taupi~t)sbero`g
spartakianospartakietisspartakovecspecialespeciāls(specia~ls)specialq`nyj
specialistospeciālists(specia~lists)specialistspecifikeīpašs(i~pas^s)osobyj
spegulospoguliszerkalospektinovērot(nove~rot)nablu`dal
spektivērot(ve~rot)nablu`dalspertepieredzējis(pieredze~jis)opytnyj
spirielpotdys`alspiridvestdys`al
spiritogarsduxspiritualegarīgs(gari~gs)duxovnyj
spiroelpadyxaniebreathingsplendispīdēt(spi~de~t)blestelgleam
splendimirdzēt(mirdze~t)blestelgleamsplitišķelt(s^k`elt)raskolol
splitoskaidas~epkasportosportssport
sportsmenosportistssportsmensportsmanspotoplankumspa`tno
spratoreņģe(ren`g`e)salakastratspunegistrēbt(stre~bt)xlebalsup
spunokaroteloz`kaspurtoizrāviens(izra~viens)ryvokspurt
stablostalliskonu`s`na`staciostacijastancia`
stadionostadionsstadionstagniripamirtzamer
stagnosastingumszastojstalotērauds(te~rauds)stalq`
stampopostmarkapoc`tovaa` markastandistāvēt(sta~ve~t)stoa`l
standostāvēšana(sta~ve~s^ana)stoa`niestartistartēt(starte~t)startoval
statovalstsgosudarstvostatuostatujastatua`
steagokarogsznama`stelezvaigžņains(zvaigz^n`ains)zvo`zdnyj
stelechozaglisvorstenturtam
stepisoļot(sol`ot)s`agalsteposoliss`ag
sterdenevakarējs(vakare~js)vc`eras`nijsterdeyvakarvc`era
stileklusstixijstilecoklusumstis`ina
stilenklusām(klusa~m)tixostimoliizraisīt(izraisi~t)vyzval
stimuliveicināt(veicina~t)poos~rilstirnostirnakosula`roe deer
stoneneakmeņains(akmen`ains)kamenistyjstonystonoakmenskamenq`
stopajopiestātne(piesta~tne)ostanovkastopajopieturaostanovka
stopigiapturēt(apture~t)ostanovilstopisiapstāties(apsta~ties)ostanovilsa`
storajoglabātava(glaba~tava)xranilis~estorajokrātuve(kra~tuve)xranilis~e
stordomonoliktavaskladstorehousestorisiapgādāties(apga~da~ties)zapasalsa`store
storistokrājējs(kra~je~js)sobiratelq`stormevētrains(ve~trains)burnyj
stormovētra(ve~tra)bura`storokrājums(kra~jums)zapas
stradoielaulicastranesavāds(sava~ds)strannyj
stranedīvains(di~vains)strannyjstranecosavādība(sava~di~ba)strannostq`
straordinarenepacietība(nepacieti~ba)neobyc`nyjstraordinareneparastsneobyc`nyj
stratokārta(ka~rta)slojstrechisiizstieptiesvyta`nulsa`
strechopiepūle(piepu~le)usiliestrengestiprsproc`nyj
strikostreikszabastovkastriojoslapolosa
strukturouzbūve(uzbu~ve)stroenie(struktura)strumentorīks(ri~ks)orudietool
strumpozeķe(zek`e)c`ulok(270-ge)studadopētīšana(pe~ti~s^ana)izuc`enie
studadosmācības(ma~ci~bas)zana`tia`studentastudentestudentka
studentostudentsstudentstudimācīt(ma~ci~t)uc`il
studisimācīties(ma~ci~ties)uc`ilsa`studisistudēt(stude~t)uc`ilsa`
studisinodarbotiesuc`ilsa`stulokrēsls(kre~sls)stul
stupidemuļķīgs(mul`k`i~gs)glupyjstupopakāpiens(paka~piens)stupenq`
stuvoplitsplitasubzempod
subenlejā(leja~)vnizusubitenpēkšņi(pe~ks^n`i)vnezapno
subordigipakļaut(pakl`aut)podc`inilsubordinaciopakļautība(pakl`auti~ba)podc`inenie
subpremiteapspiestsugneto`nnyjsubrobokombinācija(kombina~cija)kombinacia`
substancovielaves~estvosubstituiaizstāt(aizsta~t)zamenil
subtenantopiekritējs(piekrite~js)storonniksubteniuzturēt(uzture~t)podderz`ival
sudanodienvidnieksu`z`aninsudistotiesnesissudq`a`
sudodienvidiu`gsudorientodienvidaaustrumiu`go-vostok
sudorosviedripotsuesavssvoj
sufericieststradalsuficen grandekrietnspora`doc`nyj
suficipietiktxvatalosufokadesmacējošs(smace~jos^s)udus`livyj
suitipieklāties(piekla~ties)podobalsukcesiizdotiesudalsa`
sukcesisekmēties(sekme~ties)udalsa`sukcesosekmesuspex
sukcesopanākums(pana~kums)uspexsukosulasok
sukrierocukurtraukssaxarnicasukrocukurssaxar
suksesplenesekmīgs(sekmi~gs)uspes`nyjsuksespleneveiksmīgs(veiksmi~gs)uspes`nyj
sumitovirsotnevers`inasumnisaaicīnāt(saaici~na~t)sozyval
sunbrunisauļoties(saul`oties)zagoralsundensvētdien(sve~tdien)v voskresenq`e
sundiosvētdiena(sve~tdiena)voskresenq`esunesaulainssolnec`nyj
sunosaulesolncesupere skoloaugstskolavuzhigher school
superfortiuzveiktodoleloverpowersuperipārvarēt(pa~rvare~t)preodolel
superpasipārspēt(pa~rspe~t)prevosxodilexcelsuperplanevirsplanasverxplanovyjin exces of plan
supersonikevirsskaņas(virsskan`as)sverxzvukovojsupersonicsuplementepapildudopolnitelq`nyj
supozupasupsuportiatbalstīt(atbalsti~t)podderz`al
suportipaturēt(pature~t)podderz`alsupreaugšējais(augs^e~jais)verxnij
suprenaugšā(augs^a~)naverxusuprenvirsū(virsu~)naverxu
suprenflugiuzlidotvzletelsuproaugša(augs^a)verx
surdecokurlumsgluxotasurdigadeapdullinošs(apdullinos^s)oglus`itelq`nyjdeafining
surdulokurlsgluxojsurveyirūpēties(ru~pe~ties)zabotilsa`
svamturptudasvanogulbislebedq`
svedazviedrietes`vedkasvedozviedrss`ved
sventoreiztogdasventadtogda
sven ve stuentepattut z`esvetimelotieslakomilsa`enjoy
svimantopeldētājs(pelde~ta~js)plovecswimmersvingipamāt(pama~t)maxal
svistilosvilpesvistoksvistosvilpienssvist
svordozobensmec`swimipeldēt(pelde~t)plaval(o c`elovek)

T

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
tabletogaldiņš(galdin`s^)stoliktablogaldsstol
tagmanjipusdienotobedaltagmanjopusdienasobed
tagnoktodiennaktssutkitagodienadenq`
taklisiatdurtiesnatknulsa`talentetalantīgs(talanti~gs)talantlivyjtalented
talentotalantstalanttalipiegrieztkroilget out
talpokurmiskrottamburistobundzinieksbarabans~ikdrummer
tamburobungasbarabantamentotiesodnako
tamentomēr(tome~r)odnakotamentaču(tac^u)odnako
tankotankstanktantakrustmāte(krustma~te)to`ta`
tapetopaklājs(pakla~js)kovo`rtardevēls(ve~ls)pozdnij
tardenvēlu(ve~lu)pozdnotargomērķis(me~rk`is)celq`
targoķēde(k`e~de)celq`taskiuzdotzadal
taskouzdevumszadanietasotasec`as`ka(cup)
tatarotatārs(tata~rs)tatarinTatartaymopuslaikstajmperiod
teatroteātris(tea~tris)teatrtekniketehniskstexnic`eskij
teknike midskolotehnikumstexnikumteknikistotehniķis(tehnik`is)texnik
teknikotehnikatexnikateksajoaudumstkanq`(teksti)
teksiausttkalteksistaaudēja(aude~ja)tkac`ixa
teksistoaudējs(aude~js)tkac`tekstotekststekst
telefonotelefonstelefontelegrafotelegrāfs(telegra~fs)telegraf
telerošķīvis(s^k`i~vis)tarelka(335-ge)televizerotelevizorstelevizor
temtevtebeto youtembrotembrstembrtimbre
temotemats(theme)tematemotēma(te~ma)tema
temotēmats(te~mats)tematemperaturotemperatūra(temperatu~ra)temperatura
tempolaiksvrema`tenebrotumsatemnota
tenituretderz`altenisipieturēties(pieture~ties)derz`alsa`
tenisiturēties(ture~ties)derz`alsa`teotēja(te~ja)c`aj
teorieteorētisks(teore~tisks)teoretic`eskijteorioteorijateoria`
tepototējkanna(te~jkanna)c`ajnikterebistoplūcējs(plu~ce~js)terebilq`s~ik
terglobozemeslodezemnoj s`arteriblebriesmigsuz`asnyj
teribledrausmīgs(drausmi~gs)uz`asnyjteriblešausmīgs(s^ausmi~gs)uz`asnyj
teritorioteritorijaterritoria`terketāpec(ta~pec)potomu
termininobeigtokonc`ilterminipabeigtokonc`il
termotermiņš(termin`s^)srokterozemezemla`(planeta)
terurobriesmasuz`asterurošausmas(s^ausmas)uz`as
teseorošķēres(s^k`e~res)noz`nicytestamentonovēlējums(nove~le~jums)zaves~anie
tetojumtskrys`atiempotempstemp
tigenogurisustalyjtiginogurtustal
tigonogurumsustalostq`tiketobiļete(bil`ete)bilet
til kvenkamerpokatil kvenpagaidām(pagaida~m)poka
timegobailesstraxtimibaidīties(baidi~ties)boa`lsa`
timibīties(bi~ties)boa`lsa`timidekautrigsstesnitelq`nyj
timidikautrēties(kautre~ties)stesna`lsa`timigenbaigistras`no
tineplāns(pla~ns)tonkijtinetievstonkij
tinedjeropusaudzispodrostoktipotipstip
tirišaut(s^aut)strela`ltirzalošautuve(s^autuve)tirshooting-gallery
tolerebleciešams(cies^ams)terpimyjtomtiktak
tomtā(ta~)taktomšādi(s^a~di)tak
tom sementāpat(ta~pat)tak z`etom sementikpattak z`e
tomatotomāts(toma~ts)pomidortondropērkons(pe~rkons)grom
tonotonnatonnatoreagovskorova
toreobullisbyk(bull\par)tornistovirpotājs(virpota~js)tokarq`
tracauriskvozq`trabajantestrādājošs(stra~da~jos^s)truda`s~ijsa`
trabajantosdarbaļaudis(darbal`audis)truda`s~iesa`the working peopletrabajipūlēties(pu~le~ties)trudilsa`
trabajopūles(pu~les)trudtradukitulkotperevo`l
tradukipārtulkot(pa~rtulkot)perevo`ltradukiatdzejotperevo`l
tradukistotulkotāis(tulkota~is)perevodc`iktradukotulkojumsperevod
trafitiktpopaltragiketraģisks(trag`isks)tragic`eskijtragic
traipārnākt(pa~rna~kt)perexodiltraipāriet(pa~riet)perexodil
traidulonodevējs(nodeve~js)predatelq`trairinoritēt(norite~t)pros`o`l
trairipaietpros`o`ltraitensevišķi(sevis^k`i)osobenno
traitoipatnība(ipatni~ba)osobennostq`trakoripabrauktproexal
traktosarunasperegovorytraktoristotraktoriststraktorist
traleinolasīt(nolasi~t)proc`italtraleiizlasīt(izlasi~t)proc`ital
tramotramvajstramvajtramontinorietēt(noriete~t)zaxodil(o svetile)
trankvilemierīgs(mieri~gs)spokojnyjtrankvilenmierīgi(mieri~gi)spokojno
trankvilijinomierināties(nomierina~ties)uspokoilsa`transpāri(pa~ri)c`erez
transpār(pa~r)c`ereztranscaurc`erez
transigipārcelt(pa~rcelt)perepravilconveytranskoripārbraukt(pa~rbraukt)pereexalcross
transkoropārbrauktuve(pa~rbrauktuve)pereezdremovaltranskuripārbēgt(pa~rbe~gt)perebez`al
transoltipārlēkt(pa~rle~kt)pereprygnultransportipārvadāt(pa~rvada~t)perevo`z
transportipārvest(pa~rvest)perevo`ztranzitotranzitstranzittransit
trapasinobrauktproexal(594-es)traurosēras(se~ras)traur
travelantoceļotājs(cel`ota~js)putes`estvenniktraveliceļot(cel`ot)putes`estvoval
traveloceļojums(cel`ojums)putes`estvietravivipieredzēt(pieredze~t)perez`il
travivipiedzīvot(piedzi~vot)perez`iltravivopārdzīvojums(pa~rdzi~vojums)perez`ivanie
tregauži(gauz^i)oc`enq`trevisaioc`enq`
treļoti(l`oti)oc`enq`tremantedrebošs(drebos^s)droz`as~ij
tremantetricošs(tricos^s)droz`as~ijtremitrīcēt(tri~ce~t)droz`al
tremidrēbet(dre~bet)droz`altrenerotreneristrenertrainer
tretosvītra(svi~tra)c`ertatreynovilcienspoezd
trezorodārgums(da~rgums)sokrovis~etritristri
tri miltrīstūkstoš(tri~stu~kstos^)tri tysa`c`itrianglotrīsstūris(tri~sstu~ris)treugolq`nik
tribotiesasudtribuociltsplema`
tricentrīssimt(tri~ssimt)tristatricenetrīssimtais(tri~ssimtais)tro`xsotyj
tridektrīsdesmit(tri~sdesmit)tridcatq`trideketrīsdesmitais(tri~sdesmitais)tridcatyj
trietrešais(tres^ais)tretijtriflosīkums(si~kums)pusta`k
trigokvieši(kvies^i)ps`enicatrinkadodzeramaispitq`o`
trinkedzeramspitq`evojdrinkingtrionotrešdaļa(tres^dal`a)tretq`
tripliktrīsreiz(tri~sreiz)triz`dytristebēdīgs(be~di~gs)pec`alq`nyj
tristeskumjš(skumjs^)pec`alq`nyjtristecoskumjasgrustq`
tristiskumtgrustilgrievetriumfotriumfstriumf
tropārāk(pa~ra~k)slis`komtrobipukstēt(pukste~t)stuc`althrob
troleybusotrolejbusstrollejbustrotuarotrotuārs(trotua~rs)trotuar
trovajoatradumsnaxodkatroviatrastnas`o`l
trovirastnas`o`ltrublonemiersbespokojstvo
trueīsts(i~sts)istinnyjtututy(fam.)
tualepērkams(pe~rkams)takojtualešāds(s^a~ds)takoj
tualetāds(ta~ds)takojtuametālaika(ta~laika)togdas`nij
tuametoreizējs(toreize~js)togdas`nijtubocauruletruba(vodop.)
tudeyšodien(s^odien)segodna`tuetavstvoj
tukovillaineplatoktukolakatiņš(lakatin`s^)platok
tuloinstrumentsinstrumenttumatenenšorit(s^orit)segodna` utromthis morning
turistotūrists(tu~rists)turistturkmenaturkmēniete(turkme~niete)turkmenkaTurkmen
turkmenoturkmēnīs(turkme~ni~s)turkmenTurkmenturmentemokošs(mokos^s)muc`itelq`nyj
turmentimocīt(moci~t)muc`alturmentisimocīties(moci~ties)muc`alsa`
turmentomokasmuc`enieturnipagrieztpovernul
turniroturnīrs(turni~rs)turnirtournamentturnisiapgrieztiespovernulsa`
turnisigrieztiespovernulsa`tuserenšovakar(s^ovakar)segodna` vec`eromthis evening
tushipieskartiesprikosnulsa`tushiskartprikosnulsa`
tusiklepotkas`la`ltuskociniskoc`katussock
tusoklepuskas`elq`tutevissvesq`
tutegalenvienalgavso` ravnotutenpavisamsovsem
tvistivīt(vi~t)viltwist

U

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
udimakšķerēt(maks^k`ere~t)udilfishukraineaukrainieteukrainka
ukrainoukrainisukraineculteriorturpmāk(turpma~k)v dalq`nejs`em
um kvele horocikosv kotorom c`asuumorogarastāvoklis(garasta~voklis)nastroenie
umoronoskaņojums(noskan`ojums)nastroenieunviensodin
unepirmaispervyjune retenpirmoreizvpervye
unidevienotsedinyjunidovienotība(vienoti~ba)edinstvo
uniosavienība(savieni~ba)sou`zunisiapvienotiesobq~edinilsa`
universalevispārējs(vispa~re~js)vseobs~ijuniversitetouniversitāte(universita~te)universitet
unovienība(vieni~ba)edinicauno ve duonopusotrapoltora
urbanapilsētniece(pilse~tniece)goroz`ankatown-dwellerurbanopilsonisgoroz`anin
urbetomazpilsēta(mazpilse~ta)gorodokurbopilsēta(pilse~ta)gorod
ursolācis(la~cis)medvedq`utensilotrauksposuda
uyutenmājīgi(ma~ji~gi)uu`tnouzbekauzbekieteuzbec`kaUzbek woman
uzbekouzbeksuzbekuziizlietotupotrebla`l
uzilietotupotrebla`luziizmantotupotrebla`l
uzinorūpnīca(ru~pni~ca)zavoduzolietošana(lietos^ana)upotreblenie
uzualenparastiobyc`no

V

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
vagimaldīties(maldi~ties)bluz`dalvagiklistbluz`dal
vagonovagonsvagonvakanciobrīvlaiks(bri~vlaiks)kanikuly
vaketukšs(tuks^s)pustojvaleoielejadolina
valivērtēt(ve~rte~t)ocenilvalinovērtēt(nove~rte~t)ocenil
valoiežogojums(iez^ogojums)ogradavalorevērtīgs(ve~rti~gs)cennyj
vanenveltinaprasnovangovaigss~eka
vantirosīties(rosi~ties)suetilsa`vapore lokomotivolokomotīve(lokomoti~ve)parovozsteam locomotive
vaporshipotvaikonisparoxodvariolobakasospasmallpox
varmesiltsto`plyjvarmegekarstsgora`c`ij
varmegenkarstiz`arkovaroprecetovar
vartigaidīt(gaidi~t)z`dalvastecoplašums(plas^ums)prostor
vazovāze(va~ze)vazaveuni
vegetarianoveģetārietis(veg`eta~rietis)vegetarianecvekprojām(proja~m)proc`q`
vekijimostiesprosnulsa`vekijipamostiesprosnulsa`
velikovelosipēds(velosipe~ds)velosipedvemjumsvamto you
vencovīnietis(vi~nietis)veneccrownvendantapērdvēja(pe~rdve~ja)prodavs~ica
vendantopārdevējs(pa~rdeve~js)prodavecvende tabloleteprilavok
vendipārdot(pa~rdot)prodalvenenoindea`d
venerdiopiektdienapa`tnicaveninākt(na~kt)pris`o`l
veniatnākt(atna~kt)pris`o`lveniierastiespris`o`l
ventovējš(ve~js^)veterventrovēders(ve~ders)z`ivot
verdeizaļot(zal`ot)zelenelverdiktospriedumsprigovor
verikiapstiprināt(apstiprina~t)podtverdilverklokodarbnīca(darbni~ca)masterskaa`
verkoskaņdarbs(skan`darbs)proizvedenieveropatiesība(patiesi~ba)pravda
verotaisnība(taisni~ba)pravdavertuotikumsdobrodetelq`
vestgardeyoģērbtuve(g`e~rbtuve)garderob(pomes~enie)vestiģērbt(g`e~rbt)odel
vestisiģērbties(g`e~rbties)odelsa`vestitetērpts(te~rpts)odetyjdressed
vestorietumizapadveteslapjš(slapjs^)mokryj
veteranoveterāns(vetera~ns)veteranveteranveturebraucamsezdovoj
veturibraukt braukšus(braukt brauks^us)exal(na avtomobile)veturigivestvo`z
vibratorovibratorsvibratorvicovirkneverenica
videbleredzamsvidimyjvidiredzēt(redze~t)videl
vidisiredzēties(redze~ties)videlsa`vidoskatsvid
vidoveidsvidvidpunktoviedoklistoc`ka zrenia`
vietnamesavietnamietevq`etnamkavietnamesovjetnamietisvq`etnamec
vigilespirgtsbodryjvigiligiuzmundrināt(uzmundrina~t)obodrilencourage
vikevājš(va~js^)slabyjvikecovājums(va~jums)slabostq`
vikecovājiba(va~jiba)slabostq`vikenvāji(va~ji)slabo
viktiuzvarēt(uzvare~t)pobedilviktouzvarapobeda
viktorouzvarētājs(uzvare~ta~js)pobeditelq`vilajolaukiderevna`
vingospārns(spa~rns)kryloviniizkarotzavoeval
viniizcinīt(izcini~t)zavoevalviniiekarotzavoeval
vinintoiekarotājs(iekarota~js)zavoevatelq`vinovīns(vi~ns)vino
vintroziemazimaviolonistovijolnieksskripac`
virtuozovirtuozsvirtuozvirtuosovisterondoredzes lokskrugozoroutlook
vistoredzezrenievitrerostiklinieksstekolq`s~ik
vitrostiklssteklovivacerosīgs(rosi~gs)oz`ivlo`nnyj
vivacendzīvi(dzi~vi)oz`ivlo`nnolivelyvivantedzīvs(dzi~vs)z`ivoj
vivegrecodzīvesprieks(dzi~vesprieks)z`izneradostnostq`buoyancevivinodzīvot(nodzi~vot)z`il(83)
vividzīvot(dzi~vot)z`il(83)vivodzīvība(dzi~vi~ba)z`iznq`
vivodzīve(dzi~ve)z`iznq`vivodzīvošana(dzi~vos^ana)z`iznq`
viziblenmanāmi(mana~mi)zametnovizitiapciemotposetil
vizitiiegrieztiesposetilvizitoraapmeklētāja(apmekle~ta~ja)posetitelq`nicavisitor
vizitoroapmeklētājs(apmekle~ta~js)posetitelq`vladantoīpašnieks(i~pas^nieks)vladelec
vokativovokatīvs(vokati~vs)zvatelq`nyj padez`vokdonadobalsošana(balsos^ana)golosovanie
vokisauktzvalvokobalssgolos
voleybolistovolejbolistsvolejbolistvolley-ball playervoleybolovolejbolsvolejbol
volfovilksvolkvolivēlēties(ve~le~ties)xotel
voligribēt(gribe~t)xotelvologribavola`
volumoapjomsobq~o`mvoluntenlabprāt(labpra~t)oxotno
vorkidzejotsoc`inilcomposevorkosacerējmus(sacere~jmus)soc`ineniework
vorloudiizkrautvygruzilvortovārds(va~rds)slovo
vosejūsu(ju~su)vas`vostoastexvost
votibalsotgolosovalvoyoceļs(cel`s)doroga
voyoceļš(cel`s^)dorogavoyplanomaršruts(mars^ruts)mars`rut
vredekaitigsvrednyjvredikaitēt(kaite~t)vredil
vujūs(ju~s)vyvudsegarozaģētava(zag`e~tava)lesopilq`na`sawmill
vulkanovulkāns(vulka~ns)vulkanvundiievainotranil
vunditeievainotaisranenyj

W

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
warmegesvelmainsz`arkijwarmegetvelcīgs(tvelci~gs)z`arkij
warmegeversmainsz`arkij

X

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
xavalžēl(z^e~l)z`alq`xirurgioķirurģija(k`irurg`ija)xirurgia`
xirurgoķirurgs(k`irurgs)xirurgxorokorisxor
xuliganadohuligānisms(huliga~nisms)xuliganstvo

Y

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
yaganz`eyamvairsuz`e
yamjauuz`eyanuarojanvāris(janva~ris)a`nvarq`
yarcenogadsimtsstoletieyarogadsgod
yelovedzeltensz`o`ltyjyesjā(ja~)da
yoesa`yovanulejauneklīgs(jaunekli~gs)u`nos`estkij
yovanulojaunietisu`nos`ayovanulojauneklisu`nos`a
yubileojubilejau`bilejyubiligavilēt(gavile~t)likoval
yugojūgs(ju~gs)igoyugtijūgt(ju~gt)zapra`gharness
yuliojūlijs(ju~lijs)iu`lq`yunecojaunība(jauni~ba)molodostq`
yungojungau`ngaship's boyyuniojūnijs(ju~nijs)iu`nq`
yunularojaunatnemolodo`z`q`yunularojaunieši(jaunies^i)molodo`z`q`
yustetaisnīgs(taisni~gs)spravedlivyjyustetaisnsspravedlivyj
yustecotaisnīgums(taisni~gums)spravedlivostq`yustempenlaikussvoevremenno
yustendibunāti(dibuna~ti)spravedlivojustlyyustenpamatotispravedlivo
yuvelistozeltkalisu`velir

Z

FarlingoLatvianRussianEnglishFarlingoLatvianRussianEnglish
zalozāle(za~le)zalzaresvešs(sves^s)c`uz`oj
zetase`totzešis(s^is)e`tot
zealencītīgī(ci~ti~gi~)userdnozealouslyzeronullenolq`
zingiapdziedāt(apdzieda~t)vospevalsingzooparkozoodārs(zooda~rs)zoopark
zorgemegādīgs(ga~di~gs)zabotlivyjconsidaratezorgiaprūpēt(apru~pe~t)zabotilsa`
zorgigādāt(ga~da~t)zabotilsa`zorgorūpes(ru~pes)zabota
zumidžinkstēt(dz^inkste~t)z`uz`z`alzvalolūžņi(lu~z^n`i)musor

This dictionary contains 3867 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Friday, April 8 9:5:6, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
X