Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Latvian - Farlingo Dictionary

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ābele(a~bele)pomarboa`blona`

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
abiambosoba

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ābols(a~bols)aploa`bloko

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
acsokuloglazacumirklismigomig
acumērs(acume~rs)okulmezuroglazomereye

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
āda(a~da)skinokoz`a

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
adatanidloiglaaditknitiva`zal
agrāk(agra~k)pli fruenranq`s`eagresijaagresoagressia`
agrifruenranoagronomsagronomoagronom
agrsfruerannijaģitēt(ag`ite~t)agitiagitiroval
aiohojaicināt(aicina~t)apelizval
ainapiktokartinaaitashafaovca
aizdetrenzaaizbrauktforveturiuexal
aizdektjesekbrenizagorelsa`aizjoņot(aizjon`ot)forrushiumc`alsa`dash away
aizkarskurtenitozanaveskaaizkavēties(aizkave~ties)haltijizaderz`alsa`
aizklāt(aizkla~t)fermizakrylaizkustinošs(aizkustinos^s)kuortoketrogatelq`nyjtouching
aizlauztforrompinadlomilcrackaizliegtproibizapretil
aizliktforputizaloz`ilputaizmistforgesizabyl
aizrādījums(aizra~di~jums)indikoukazanieaizrautegzilariuvlekal
aizrautība(aizrauti~ba)egzilarouvlec`enieaizrautiesegzilarisiuvlekalsa`
aizslēgt(aizsle~gt)lokizapiral(na zamok)aizsargsdefendantozas~itnik
aizskrietforkuriubez`alaizsmēķēt(aizsme~k`e~t)forfumizakurillight up
aizstāt(aizsta~t)substituizamenilaizstāvēt(aizsta~ve~t)defendizas~itil
aizstāvēties(aizsta~ve~ties)defendisizas~itilsa`aizsteigtiesforhastipospes`ilhasten
aizsūtīt(aizsu~ti~t)sendiposlalaizturēt(aizture~t)haltigizaderz`al
aizvestforkonduktiotvo`laizviensemprenvsegda
ajzietforirius`o`lakaxax
akaputeokolodecakadēmiķis(akade~mik`is)akademianoakademik
aklsblindeslepojaklumsblindecoslepotablindness
akmensstonokamenq`akmeņains(akmen`ains)stonenekamenistyjstony
akordeonsakordeonoakkordeonaktierisaktoroakto`r
aktīvi(akti~vi)aktivenaktivnoaktivizēt(aktivize~t)aktivigiaktiviziroval
aktivizēties(aktivize~ties)aktivisiaktivizirovalsa`liven upaktivsaktiveaktivnyj
akuzativsakuzativovinitelq`nyj padez`algapagoplata
alksnisalkoolq`xaalderalusbiropivo
analizēt(analize~t)analizianalizirovalanglieteanglaanglic`anka
anglisangloanglic`aninangliskianglenpo-anglijski
antīks(anti~ks)antikveantic`nyjapmēram(apme~ram)apokolo
apakša(apaks^a)botomonizapakšējais(apaks^e~jais)inferieniz`nij
apakštase(apaks^tase)disetoblu`dceapaļš(apal`s^)rondekruglyj
apavifutvestoobuvq`apbalvothonorifinagradilreward
apbērt(apbe~rt)ekshutiposypalstrewapbraukāt(apbrauka~t)rondeveliobq~ezdiltravel all over
apbrauktrondeturiobq~exaldrive roundapbrīnot(apbri~not)admirivosxis~alsa`
apbrīnojams(apbri~nojams)mirindeudivitelq`nyjapciemotvizitiposetil
apcietināt(apcietina~t)arestiarestovalapdāvināt(apda~vina~t)odariodarilpresent
apdedzināt(apdedzina~t)oflamigiobz`o`gburnapdomāt(apdoma~t)propensiobdumal
apdraudēt(apdraude~t)menaciugroz`alapdullinošs(apdullinos^s)surdigadeoglus`itelq`nyjdeafining
apdziedāt(apdzieda~t)zingivospevalsingapgabalsdominiooblastq`
apgādāties(apga~da~ties)storisizapasalsa`storeapgādāt(apga~da~t)provizisnabz`al
apgaismotlumigiosvetilapgrieztiesturnisipovernulsa`
apgūšana(apgu~s^ana)ellernousvoenieapgūt(apgu~t)ellerniusvoil
apģērbs(apg`e~rbs)ropoodez`daapietautflankiobos`o`l
apjautāties(apjauta~ties)bonfarispravilsa`apjomsvolumoobq~o`m
apjuktdisturbisismutilsa`apkārt(apka~rt)rondvokrug(predlog)
apkalpotservisiobsluz`ilapkārtējs(apka~rte~js)neybarajeokrestnyj
apklusteksilentiumolkbecome silentapkureheytadootoplenieheatingŠ
apkurināšana(apkurina~s^ana)heytadootoplenieaplamsinkorektenepravilq`nyj
aplaudēt(aplaude~t)aplaudiaplodirovalaplausiaplaudoaplodismenty
apliecibacertigiloudostoverenieapliecināt(apliecina~t)autentikizavera`lauthenticate
aplūkot(aplu~kot)ekzameniosmotrelapmācīt(apma~ci~t)lernigiobuc`il
apmeklētājs(apmekle~ta~js)vizitoroposetitelq`apmeklētāja(apmekle~ta~ja)vizitoraposetitelq`nicavisitor
apmestiesenisuvijiposelilsa`apmetējs(apmete~js)plasteristos`tukaturplasterer
apmierinošs(apmierinos^s)maspikeudovletvoritelq`nyjsatisfactoryapmierināts(apmierina~ts)kontentedovolq`nyj
apmierināt(apmierina~t)satisfaciudovletvorilapmierināties(apmierina~ties)kontentisiudovletvorilsa`
apmulsisdisturbitesmus~o`nnyjapņemties(apn`emties)oblijioba`zalsa`
aprakstitproskribiopisalapraudāties(aprauda~ties)eksplorisirasplakalsa`burst into tears
aprēķins(apre~k`ins)komputadovyc`isleniecomputingaprīlis(apri~lis)apriloaprelq`
aprunāties(apruna~ties)poparlipogovoriltalkaprūpēt(apru~pe~t)zorgizabotilsa`
apseaspenoosinaaspenapsēsties(apse~sties)asidisel

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
āpsis(a~psis)badjerobarsuk

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
apskatīt(apskati~t)skrutinizirassmotrelapslēpts(apsle~pts)latenteskrytyj
apsolīt(apsoli~t)promesiobes~alapspiestība(apspiesti~ba)premougnetenie
apspiedējs(apspiede~js)premantougnetatelq`apspiestssubpremiteugneto`nnyj
apspriestdiskutiobsudilapspriedekonferencosoves~anie
apspriestieskonsilisisovetovalsa`apstādījumi(apsta~di~jumi)plantaciosnasaz`denia`plantations
apstāk?i(apsta~k?i)furnituroobstanovkaapstāties(apsta~ties)stopisiostanovilsa`
apstiprināt(apstiprina~t)verikipodtverdilapstiprinošs(apstiprinos^s)konfirmeutverditelq`nyj
apstrādāt(apstra~da~t)procesiobrabotalapsveiktgratulipozdravil
apturēt(apture~t)stopigiostanovilaptvertcirkaptioxvatil
apveltithonorifinagradilapviduslokalomestnostq`
apvienotiesunisiobq~edinilsa`apvienošanās(apvienos^ana~s)buncioobq~edinenie
apvienotbuntigiobq~edinilapzināties(apzina~ties)konsciisoznaval
apzinīgs(apzini~gs)konsciesoznatelq`nyjapzinīgi(apzini~gi)konsciensoznatelq`no
apzinigumskonsciemosoznatelq`nostq`apziņa(apzin`a)konsciosoznanie
apžilbinošs(apz^ilbinos^s)blindadeoslepitelq`nyjarkons

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ārā(a~ra~)kortenna dvoreoutdoors

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
arājs(ara~js)plugantopaxarq`ploughmanarbūzs(arbu~zs)akvomelonoarbuz

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ārējs(a~re~js)eksterevnes`nij

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
argumentsargumentoargumentarheologsarkeologoarxeolog
arhitektsarkitektoarxitektorarī(ari~)gamtakz`e

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ārkārtigi(a~rka~rtigi)haromenc`rezvyc`ajno

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
armēniete(arme~niete)armenaarma`nkaarmēnis(arme~nis)armenoarma`nin

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ārpus(a~rpus)ekstervneārste(a~rste)medikavrac`
ārstēšanās(a~rste~s^ana~s)kuracolec`enieārstēt(a~rste~t)kuracilec`il
ārstēties(a~rste~ties)kuracisilec`ilsa`ārsts(a~rsts)medikovrac`

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
artplugipaxalartilērists(artile~rists)artileristoartilleristartilleryman

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ārzemes(a~rzemes)ekstrelimozagranica

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
astoņi(aston`i)okvosemq`asaralagrosleza
asarisperkookunq`asināt(asina~t)akrigitoc`ilsharpen
asinssangokrovq`asiņains(asin`ains)sangozekrovavyj
asmensbladolezvieassakreostryj
astotaisokevosq`mojastevostoxvost
astoņdesmit(aston`desmit)okdekvosemq`desa`tastoņsimt(aston`simt)okcenvosemq`sot
astoņdesmitais(aston`desmitais)okdekevosq`midesa`tyjastoņpadsmit(aston`padsmit)dekokevosemnadcatyj
asumsakrecoostrotasharpnessašs(as^s)rapidebystryj
at?autpermesirazres`ilataugtelkresiotrosgrow
atbalstīt(atbalsti~t)suportipodderz`alatbilderesponsootvet
atbildēt(atbilde~t)respondiotvetilatbildīgs(atbildi~gs)respondeceotvetstvennyj
atbildstošs(atbildstos^s)konformecesootvetstvuu`s~ijatbilstkonformisootvetstvoval
atbrauktarivipriexalatbrīvošana(atbri~vos^ana)liberigoosvoboz`denie
atbrīvoties(atbri~voties)liberisiosvobodilsa`atbrīvot(atbri~vot)liberigiosvobodil
atbruņošana(atbrun`os^ana)sinarmigorazoruz`enieatbruņot(atbrun`ot)sinarmigirazoruz`il
atbruņoties(atbrun`oties)sinarmijirazoruz`ilsa`atcerēties(atcere~ties)rimemorivspominal
atdarināt(atdarina~t)imitipodraz`alatdotfordoniotdal
atdotiesfordonisiotdalsa`devoteatdurtiestaklisinatknulsa`
atdzejottradukiperevo`lateljē(atelje~)estudioatelq`e
atgādināt(atga~dina~t)memoriginapomnilatgrieztiesrevenivernulsa`
atgriešanas(atgries^anas)returnovozvras~enieatietforisiotos`o`l
atjaunotrekonstruivosstanovilatjēgties(atje~gties)rekonscisipris`o`l v seba`
atkaldenovenopa`tq`atkāpties(atka~pties)retrigiotstupil
atkarība(atkari~ba)dependozavisimostq`atkārtot(atka~rtot)repetipovtora`l
atkārtojums(atka~rtojums)repetadopovtorenieatkārtoties(atka~rtoties)repetisipovtorilsa`
atklāt(atkla~t)openiotkrylatklājējs(atkla~je~js)apertantootkryvatelq`
atklājums(atkla~jums)eltrovootkrytie(nauc`noe)atklātne(atkla~tne)postkardootkrytka
atkristfaliupalatlaistellasiotpustil
atliktrestiostalsa`atmiņa(atmin`a)memoropama`tq`
atmiņas(atmin`as)memorosvospominania`memoirsatmodināt(atmodina~t)ekvekiprobudilawaken
atnākt(atna~kt)venipris`o`latnestaportiprino`s
atpaka?abakennazadatpalicisregresemeotstalyjbackward
atpaliktreturestiotstalatplauktdisflorirascvo`l
atpūsties(atpu~sties)repoziotdyxalatpūta(atpu~ta)repozootdyx
atrastiesestinaxodilsa`atradumstrovajonaxodka
atrasttrovinas`o`l

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ātri(a~tri)rapidenbystro

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
atrisināt(atrisina~t)permesirazres`il

Ā

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ātrs(a~trs)rapidebystryjātrums(a~trums)rapidecobystrota

A

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
atsaucīgs(atsauci~gs)kompatemeotzyvc`ivyjresponsiveatsauktiesresponsiotzyvalsa`
atsevišķs(atsevis^k`s)separeotdelq`nyjatskanēt(atskane~t)audisirazdalsa`
atskaņot(atskan`ot)realigiispolna`latskatitiesrerigardiogla`nulsa`
atslēga(atsle~ga)keyoklu`c`atslēdznieks(atsle~dznieks)slesaristoslesarq`
atspogu?otreflektiotraz`alatspoguļot(atspogul`ot)reflektiotraz`al
atspoguļoties(atspogul`oties)reflektisiotrazilsa`atstāt(atsta~t)lassiostavil
atstāstījums(atsta~sti~jums)parafrazopereskazatšifrēšana(ats^ifre~s^ana)deshifradorass`ifrovka
atšifrēt(ats^ifre~t)deshifrirass`ifrovalatšķirība(ats^k`iri~ba)diferencorazlic`ie
atšķirt(ats^k`irt)distingiotlic`ilatšķirties(ats^k`irties)distingisiotlic`alsa`
attaisnotiespravigisiopravdalsa`attēlot(atte~lot)depiktiotobrazildepict
attēls(atte~ls)imadjenoizobraz`enieattiecība(attieci~ba)rilatootnos`enie
attiecīgi(attieci~gi)konformensootvetstvennoattīstīties(atti~sti~ties)evoluirazvilsa`
attīstība(atti~sti~ba)evoluorazvitieattīstīt(atti~sti~t)evoluigirazvil
atvadīties(atvadi~ties)diri adeosprostilsa`atvaļinājums(atval`ina~jums)konjootpusk
atvērt(atve~rt)openiotkrylatvērties(atve~rties)openisiotkrylsa`
atvestakondukiprivo`latvieglotfaciligioblegc`il
atvieglotifaciligenoblegc`o`nnoatvilktnebaksoa`s~ik(box)
atzīmēt(atzi~me~t)markiotmetilatzīme(atzi~me)poentootmetka
atzinība(atzini~ba)rekonopriznanieatzinīgi(atzini~gi)aprobenodobritelq`noappprovingly
atziņa(atzin`a)konkludovyvodaudēja(aude~ja)teksistatkac`ixa
audējs(aude~js)teksistotkac`audeklslaynenopolotno
auditorijaauditorioauditoria`(629-ru)audumsteksajotkanq`(teksti)
audzēt(audze~t)bridirazvodilbreedaudzēknis(audze~knis)edukatovospitannik
audzināt(audzina~t)edukivospitalaudzināšana(audzina~s^ana)edukadovospitanie
audzinātājs(audzina~ta~js)edukistovospitatelq`auglisfrutoplod
augstsaltevysokijaugsplantorastenie
augstualtenvysokoaugstskolasupere skolovuzhigher school
augstumsaltorovysotaaugstvērtīgs(augstve~rti~gs)altkvalitevysokokac`estvennyjhigh-quality
augša(augs^a)suproverxaugšā(augs^a~)suprennaverxu
augšējais(augs^e~jais)supreverxnijaugšupeja(augs^upeja)ascendopodq~o`m
augtkresiros(rast.)augustsaugustoavgust
auklafleksos`nuraukstskaltexolodnyj
aukstumskaltoxolodaussorelouxo
austteksitkalaustrumiorientovostok
autfutvestiobuvalautomobiliskaroavtomobilq`
automašīna(automas^i~na)automas`ina(avtomobil' 572-es)automātiks(automa~tiks)automateavtomatic`eskij
automāts(automa~ts)automatoavtomat(robot)autorsautoroavtor
auzasavenoovo`saviācija(avia~cija)aviacioaviacia`aviation
aviokonstruktorsaviakonstruktoroaviakonstruktoravīze(avi~ze)gazetogazeta
avižnieks(aviz^nieks)presmenogazetc`ikpressman

B

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
badošanās(bados^ana~s)hangradogolodaniestarvationbadotieshangrigolodalgo hungry
badshangrogolodbagātība(baga~ti~ba)richobogatstvo
bagātīgs(baga~ti~gs)richebogatyjbagāti(baga~ti)richenbogato
bagātīgi(baga~ti~gi)richenbogatobagātnieks(baga~tnieks)richulobogac`
bagāža(baga~z^a)pakajobagaz`baidīties(baidi~ties)timiboa`lsa`
baigitimigenstras`nobailestimegostrax
bakasvarioloospasmallpoxbaletsbaletobalet
bāliņš(ba~lin`s^)bratanobratecmatebalodiskolombogolubq`
balssvokogolosbalsotvotigolosoval
bāls(ba~ls)paleblednyjbalsošana(balsos^ana)vokdonadogolosovanie
balstīties(balsti~ties)apogisiopiralsa`baltmaizeblanke bredobelyj xleb
baltsblankebelyjbaltumsproteinobelok
balvahonorifonagradarewardbangagalovolna
bangotfuriozibus`evalbārda(ba~rda)barboboroda
bārdains(ba~rdains)barbateborodatyjbargiseverenstrogo
bargsrigoresurovyjbarība(bari~ba)nutrajopis~a
barjerabarierobarq`erbarotfidikormil
barojošs(barojos^s)nutremepitatelq`nyjbaseinsbasenobassejn
basketbolistsbasketbolistobasketbolistbasketbolsbasketbolobasketbol
baškīriete(bas^ki~riete)bashkirabas`kirkaBashkirbaškīrs(bas^ki~rs)bashkirobas`kirBashkir
baznīca(bazni~ca)iglesiocerkovq`bāzt(ba~zt)ensovisoval
bažīties(baz^i~ties)alarmisitrevoz`ilsa`bēdas(be~das)grefogore
bēdāties(be~da~ties)grefigorevalbēdīgs(be~di~gs)tristepec`alq`nyj
bedrekavoa`mabēgt(be~gt)kuribez`al
beidzotendennakonecbeigasendokonec
beigtendikonc`ilbeigšana(beigs^ana)kompletookonc`anie
beigtiesendisizakonc`ilsa`bērnība(be~rni~ba)bambinecodetstvo
bērns(be~rns)bambinorebo`nokbērnudārzs(be~rnuda~rzs)bambiganodetskij sadkindergarten
bērt(be~rt)shutisypalberzēt(berze~t)frotito`r
bērzs(be~rzs)betulobero`zabetbatno(but\aval\no)
betonētājs(betone~ta~js)betonistobetons~ikbezsinbez
bezdarbniekssinlaborebezrabotnyjbezdarbssinlaborecobezrabotica
bezkauņa(bezkaun`a)sinashmulobesstydnikimpudent fellowbibliotēka(bibliote~ka)bibliotekobiblioteka
biedrība(biedri~ba)socioobs~estvobiedriskskamaradetovaris~eskijcomradely
biedrskamaradotovaris~(*3)bietebeteosvekla
biezoknisdedalodebribiezpienskazeotvorog
biezsdensegustojbieži(biez^i)oftenc`asto
bifelisbufalobujvolbuffalobijušais(bijus^ais)esintebyvs`ij
biksespantalonobru`kibiļete(bil`ete)tiketobilet
biologsbiologobiologbioloģija(biolog`ija)biologiobiologia`
birojsburoobu`robiteabelopc`ela
bīties(bi~ties)timiboa`lsa`bizefletokosa(volos)plait
blakusapudenra`domblūze(blu~ze)bluzobluzka
bļoda(bl`oda)dishoblu`do(keara)boikotsboykotobojkot
bojā eja(boja~ eja)pereogibelq`bojāties(boja~ties)kilkelisiportilsa`
bokserisboksistobokso`rboļševiks(bol`s^eviks)bolshevikobolq`s`evikBolshevik
bortsbortobortbrālis(bra~lis)bratobrat
brāligs(bra~ligs)bratebratskijbrāļadēls(bra~l`ade~ls)nevoplema`nnik
brašs(bras^s)barvebravyjjauntybraukšana(brauks^ana)koroezda
braucamsvetureezdovojbraukt braukšus(braukt brauks^us)veturiexal(na avtomobile)
brāzt(bra~zt)furiozibus`evalbrēkt(bre~kt)kriikric`al
brēka(bre~ka)kriokrikbrīdis(bri~dis)momentomoment
briediscervoolenq`briesmasterurouz`as
briesmigsteribleuz`asnyjbrigāde(briga~de)brigadobrigada
brigadierisbrigadestrobrigadirteam-leaderbrillesglasosoc`ki
brinišķīgs(brinis^k`i~gs)mirindeudivitelq`nyjbrinīties(brini~ties)mirisiudivilsa`
brīnums(bri~nums)mirakloc`udobrītiņš(bri~tin`s^)minutkominutka
brīvība(bri~vi~ba)liberosvobodabrīvi(bri~vi)liberensvobodnofreely
brīvlaiks(bri~vlaiks)vakanciokanikulybrīvs(bri~vs)liberesvobodnyj
brīžiem(bri~z^iem)enereteninogdabrokastismatenmanjozavtrak
brokastotmatenmanjizavtrakalbronzabronzobronza
brūns(bru~ns)brunekoric`nevyjbruņinieks(brun`inieks)kabalerorycarq`
būda(bu~da)hutachoxiz`inabufetekabedobufet
bulgāriete(bulga~riete)bulgarabolgarkabulgārs(bulga~rs)bulgarobolgarin
bullistoreobyk(bull\par)bulvāris(bulva~ris)bulvardobulq`var
bumbierispirogrus`abumbabombobomba
bundziniekstamburistobarabans~ikdrummerbungastamburobaraban
burasegloparusburkāns(burka~ns)karotomorkovq`
burtisksliteralebukvalq`nyjliteralburtnīca(burtni~ca)kadernotetradq`
burtsletrobukvaburžuāzija(burz^ua~zija)borgesioburz`uazia`bourgeosie
būt(bu~t)esibylbūt klāt(bu~t kla~t)preesiprisutstvoval
būtība(bu~ti~ba)esencosus~nostq`būtne(bu~tne)esulosus~estvo(z`ivoe)
būvēt(bu~ve~t)bildistroilbūvmateriāls(bu~vmateria~ls)bildmaterialosstroitelq`nye materialybuilding materials

C

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
cālis(ca~lis)kokidocyplo`nokcarscarocarq`
cauritraskvozq`cauruletubotruba(vodop.)
caurtransc`erezcehsgildocex
cekulsavanharosc`ubforelockcēlājs(ce~la~js)bildistostroitelq`
celiskneokolenocēlonis(ce~lonis)kauzopric`ina
cēls(ce~ls)nobileblagorodnyjnoblecelšanās(cels^ana~s)altigopovys`enie
celšana(cels^ana)bildadostrojkaceltliftipodna`l
celtiesascendipodna`lsa`celtneedificiozdanie
celtniecība(celtnieci~ba)konstruadostroitelq`stvocēlums(ce~lums)nobilecoblagorodstvonobleness
ceļojums(cel`ojums)traveloputes`estvieceļotājs(cel`ota~js)travelantoputes`estvennik
ceļot(cel`ot)traveliputes`estvovalceļs(cel`s)voyodoroga
ceļš(cel`s^)voyodorogacenstiespenistaralsa`
cenšanās(cens^ana~s)penostaranieeffortcentīgs(centi~gs)penemestaratelq`nyj
centrāls(centra~ls)centralecentralq`nyjcentrscentrocentr
centscentocentcentceptbakipo`k
ceptuvebakeyopekarna`cepurehatos`la`pa
cerēt(cere~t)esperinadea`lsa`ceribaesperonadez`da
ceturtaisfirec`etvo`rtyjceturksnisfironoc`etvertq`(0.25)
ceturtdienajuedioc`etvergciematssetlementoposo`loksettlement
ciemotiesgastigostilcienījams(cieni~jams)respektoseuvaz`aemyj
cienītājs(cieni~ta~js)estimeropoc`itatelq`cienīt(cieni~t)respektiuvaz`al
cieņa(cien`a)respektouvaz`enieciestsuferistradal
ciešams(cies^ams)tolerebleterpimyjcietsfortekrepkij
cietumsprizonotu`rq`macikkomkak
cik pulksteniskvele horo eskotoryj c`ascikosum kvele horov kotorom c`asu
cilāt(cila~t)liftipodna`lcilāties(cila~ties)ascendipodna`lsa`
ciltstribuoplema`cilvēks(cilve~ks)homoc`elovek
cilvēce(cilve~ce)homaroc`elovec`estvocilvēcisks(cilve~cisks)humanec`elovec`eskij
cilvēcīgs(cilve~ci~gs)humanecec`elovec`nyjcimdsgantoperc`atka
cīna(ci~na)luktoborq`bacinistuskokoc`katussock
cinītājs(cini~ta~js)luktistoboreccīnīties(ci~ni~ties)bataliborolsa`
cirsthaksirubilchopcirvishaksotopor
cīsiņš(ci~sin`s^)kolbasetososiskacitādi(cita~di)otreninac`e(po drugomu 57)
cītīgī(ci~ti~gi~)zealenuserdnozealouslycitsotredrugoj
cūka(cu~ka)porkasvinq`a`(366-fr)cukurssukrosaxar
cukurtraukssukrierosaxarnica

Č

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
čakli(c^akli)diligentenprilez`nočakls(c^akls)diligenteprilez`nyj
čempionāts(c^empiona~ts)chempionadoc`empionatčempions(c^empions)chempionoc`empion
četri(c^etri)firc`etyrečetrdesmit(c^etrdesmit)firdeksorok
četrdesmitais(c^etrdesmitais)firdekesorokovojčetrpadsmit(c^etrpadsmit)dekfirc`etyrnadcatq`
četrpadsmitais(c^etrpadsmitais)dekfirec`etyrnadcatyjčetrsimt(c^etrsimt)fircenc`etyresta
četrsimtais(c^etrsimtais)fircenec`etyro`xsotyjčiekurs(c^iekurs)koglos`is`kacone
čuguns(c^uguns)rubeferoc`uguncast irončukstēt(c^ukste~t)shepis`eptal
čuska(c^uska)serpentozmea`

D

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
dabanaturoprirodadabisksnatureprirodnyj
dabūt(dabu~t)recevipoluc`ildadzislapolopux
dadžs(dadz^s)lapolopuxdaiļš(dail`s^)belekrasivyj
daiļrade(dail`rade)kreadotvorc`estvodakšas(daks^as)forkegovilypitchfork
dakšiņa(daks^in`a)forkovilkadalibnieksparticipantouc`astnik
dalitdivididelildalīties(dali~ties)dividisidelilsa`
daļa(dal`a)partoc`astq`daļējs(dal`e~js)partialec`astic`nyjpartial
dancotdancitancevaldānis(da~nis)danodatc`anin
dāniete(da~niete)daneadatc`ankadarbaļaudis(darbal`audis)trabajantostruda`s~iesa`the working people
darbgaldsmakinostanokdarbība(darbi~ba)akciodejstvie
darbiniekslaborantorabotnikdarbnīca(darbni~ca)verklokomasterskaa`
darbotieslaborirabotaldarbslabororabota
dārdēt(da~rde~t)groarigroxotaldārgi(da~rgi)multekostendorogo
dārgs(da~rgs)dragedorogoj(*3)dārgums(da~rgums)trezorosokrovis~e
darīt(dari~t)faridelaldarījums(dari~jums)sdelkosdelka
darināšana(darina~s^ana)fabrikacioizgotovleniedārzs(da~rzs)ganosad
dārznieks(da~rznieks)ganistosadovnikdāržeņi(da~rz^en`i)legomosovos~i
datidatosdannyedatadativsdativodatelq`nyj padez`
daudzilotemnogiedaudzreizoftenc`asto
daudzmultenmnogodaudzkrāsains(daudzkra~sains)multekoloreraznocvetnyjof different colours
daudznāciju(daudzna~ciju)multenaciemnogonacionalq`nyjmultnationaldaudzpusīgs(daudzpusi~gs)multelateralemnogostoronnijmultilateral
daudzstāvu(daudzsta~vu)multetajemnogoe`taz`nyjmulti-storeydaudzumskvantokolic`estvo
daudzveidīgs(daudzveidi~gs)diversformemnogoobraznyjvarieddāvana(da~vana)daropodarok
dāvāt(da~va~t)daridarildažādība(daz^a~di~ba)diferencorazlic`ie
dažāds(daz^a~ds)diferenceraznyjdaži(daz^i)kelkeneskolq`ko
dažreiz(daz^reiz)enereteninogdadažs(daz^s)altreinoj
debatesdebatosprenia`debatedebesscielonebo
decembrisdecembrodekabrq`degtbrenigorel
degunsnazonosdegvielafuelogoru`c`ee
dejadancotanecdejotdancitanceval
dejotājs(dejota~js)dancantotancordeklamēt(deklame~t)deklamideklamiroval
delegācija(delega~cija)delegaciodelegacia`delegāts(delega~ts)delegatodelegat
dēlis(de~lis)boarodoskadelnapolmoladonq`
dēls(de~ls)filosyndēļ(de~l`)proiz-za
demobilizēt(demobilize~t)dembelidemobilizovaldemobilizedemobilizēties(demobilize~ties)dembelisidemobilizovalsa`be demobilized
demokrātija(demokra~tija)demokratiodemokratia`demokrātisks(demokra~tisks)demokratiedemokratic`eskij
demonstrācija(demonstra~cija)manifestaciodemonstracia`demonstrantsmanifestantodemonstrant
demonstrēt(demonstre~t)demonstridemonstrirovalderēt(dere~t)fitigodilsa`
derīgs(deri~gs)fitegodnyjderīgums(deri~gums)fitemogodnostq`
desmitdekdesa`tq`desakolbasokolbasa
desertsdesertodesertdesmitnieksdekodesa`tka
desmitaisdekedesa`tyjdesmittūkstoš(desmittu~kstos^)dek mildesa`tq` tysa`c`
desmittūkstošais(desmittu~kstos^ais)dekmiledesa`titysa`c`nyjdetaļa(detal`a)detalodetalq`
deviņi(devin`i)nokdeva`tq`dēvēt(de~ve~t)naminazval
devītais(devi~tais)nokedeva`tyjdeviņdesmit(devin`desmit)nokdekdeva`nosto
deviņdesmitais(devin`desmitais)nokdekedeva`nostyjdeviņpadsmit(devin`padsmit)deknokdeva`tnadcatq`
deviņpadsmitais(devin`padsmitais)deknokedeva`tnadcatyjdeviņsimt(devin`simt)nokcendeva`tq`sot
deviņtūkstoš(devin`tu~kstos^)nok mildeva`tq` tysa`c`dežurants(dez^urants)dejorantodez`urnyj
dežurēt(dez^ure~t)dejoridez`urildividudva
dibunāti(dibuna~ti)yustenspravedlivojustlydiemžēl(diemz^e~l)afredenk soz`aleniu`
dienatagodenq`dienvidisudou`g
diennaktstagnoktosutkidienvidniekssudanou`z`anin
dienvidaaustrumisudorientou`go-vostokdiezganbastendovolq`no
diktāts(dikta~ts)diktadodiktantdiplomsdiplomodiplom
direktorsdirektorodirektordisciplīna(discipli~na)disciplinodisciplina
disertācija(diserta~cija)disertaciodissertacia`diskusijadiskusiodiskussia`
distancedistanciodistancia`dīvāns(di~va~ns)sofodivan
dīvains(di~vains)stranestrannyjdivarpusdu ve duonodva s polovinoj
divatā(divata~)duopenvdvoo`mdivdesmitdudekdvadcatq`
divdesmitaisdudekedvadcatyjdivīzja(divi~zja)diviziodivizia`
divkāršs(divka~rs^s)duobledvojnojdivpadsmitdekdudvenadcatq`
divpadsmitaisdekduedvenadcatyjdivreizduplikdvaz`dy
divsimtducendvestidivsimtaisducenedvuxsotyj
divtūkstoš(divtu~kstos^)du mildve tysa`c`idivtūkstošais(divtu~kstos^ais)dumiledvuxtysa`c`nyj
dižens(diz^ens)grotevelikijdocentsdocentodocent
dokumentāls(dokumenta~ls)dokumentedokumentalq`nyjdokumentsdokumentodokument
dolārs(dola~rs)dolarodollardomapensomyslq`
domājams(doma~jams)pensiblemyslimyjdomāšana(doma~s^ana)pensadomys`lenie
domāt(doma~t)pensidumal(57)dotdonidal
dotiesforirius`o`ldozēt(doze~t)doziridoziroval
dramatisksdramedramatic`eskijdrāma(dra~ma)dramodrama
dramaturgsdramaturgodramaturgdraudzeneamigapodruga
draudēt(draude~t)menaciugroz`aldraudošs(draudos^s)minacanteugroz`au`s~ij
draudzība(draudzi~ba)amigecodruz`badraudzīgs(draudzi~gs)amigecedruz`eskij
draudzīgi(draudzi~gi)amigecendruz`eskidraugsamigodrug
drausmīgs(drausmi~gs)teribleuz`asnyjdrāzties(dra~zties)rushimc`alsa`
drēbet(dre~bet)tremidroz`aldrebošs(drebos^s)tremantedroz`as~ij
drīkstēt(dri~kste~t)darijismeldrīz vien(dri~z vien)baldenskoro(vskore)
drizbaldenskoro(vskore)droši vien(dros^i vien)probablenveroa`tno
drošība(dros^i~ba)sindanjerobezopasnostq`droši(dros^i)kurajensmelo
drošsirdigs(dros^sirdigs)bravexrabryjdrošs(dros^s)kurajesmelyj
drudžains(drudz^ains)febrelixoradoc`nyjdruvagrenfeldonivacornfield
dūkt(du~kt)hupigudeldūmains(du~mains)fumedymovoj
dūmenis(du~menis)fume arubotruba(pec`ki)dūmi(du~mi)fumodym
dūnas(du~nas)flafopuxdurvispordodverq`
dusmasangrognevdusmīgs(dusmi~gs)angregnevnyj
dusmotieskoleriserdilsa`dūšīgs(du~s^i~gs)fortekrepkij
dvestspiridys`aldzejapoeziopoe`zia`
dzejiskspoetikepoe`tic`eskijpoeticdzejniekspoetopoe`t
dzejotvorkisoc`inilcomposedzejolispoetrostixotvorenie
dzelzsferoz`elezodzeltensyelovez`o`ltyj
dzelzceļš(dzelzcel`s^)fervoyoz`eleznaa` dorogadzelzceļnieks(dzelzcel`nieks)fervoyistoz`eleznodoroz`nik
dzērājs(dze~ra~js)drinkulopq`a`nicadzeramstrinkepitq`evojdrinking
dzeramaistrinkadopitq`o`dzēris(dze~ris)ebriepq`a`nyj
dzeršana(dzers^ana)drinkadopq`a`nstvodzertdrinkipq`a`nstvoval
dzērvenes(dze~rvenes)mosberoklu`kvacranberrydzēst(dze~st)kvenchitus`il
dzidzic`uharkdziedāt(dzieda~t)kantipel
dziedājums(dzieda~jums)kantadopeniedziedātāja(dzieda~ta~ja)kantantapevica
dziedātājs(dzieda~ta~js)kantantopevecdziesmakantopesna`
dzileprofundoglubinadziļi(dzil`i)profundengluboko
dziļš(dzil`s^)profundeglubokijdzimšana(dzims^ana)bornoroz`denie
dzimtegentoroddzimtbornijirodilsa`
dzimtenepatriorodinadzimtsnativerodnoj
dzirdēt(dzirde~t)audislys`aldzirdamsaudibleslys`imyj
dzīvība(dzi~vi~ba)vivoz`iznq`dzīvošana(dzi~vos^ana)vivoz`iznq`
dzīvot(dzi~vot)viviz`il(83)dzīve(dzi~ve)vivoz`iznq`
dzīvoklis(dzi~voklis)dirokvartiradzīvesprieks(dzi~vesprieks)vivegrecoz`izneradostnostq`buoyance
dzīvi(dzi~vi)vivacenoz`ivlo`nnolivelydzīvnieks(dzi~vnieks)animaloz`ivotnoe
dzīvnieku valsts(dzi~vnieku valsts)animale mondoz`ivotnyj mirthe animal kingdomdzīvojamā(dzi~vojama~)logedomoz`iloj domdwelling house
dzīvs(dzi~vs)vivantez`ivojdžinkstēt(dz^inkste~t)zumiz`uz`z`al
džouls(dz^ouls)djoulodz`oulq`

Ē

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ēdājs(e~da~js)edantoedokeaterēdamais(e~damais)nutrajopis~a
ēdamistaba(e~damistaba)kantinostolovaa`ēdiens(e~diens)manjoeda
ēdienu karte(e~dienu karte)menuomenu`

E

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
egleabioelq`eikristfaliupal

Ē

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ēka(e~ka)edificiozdanie

E

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ekonomikaekonomikoe`konomikaekonomistsekonomistoe`konomist
eksāmens(eksa~mens)ekzaminacioe`kzamenekskursantsekskursantoe`kskursant
ekskursijaekskursoe`kskursia`eksperimentseksperimentoe`ksperiment
ekspluatācija(ekspluata~cija)ekspluatadoe`kspluatacia`exploitationekzaktsekzaktetoc`nyj
elektriskselektrikee`lektric`eskijelektronikselektronee`lektronnyj
elektrotehniskseleteknikee`lektrotexnic`eskijelectrotechnicalelementārs(elementa~rs)elementaree`lementarnyjelementary
elkoniselbolokotq`elpaspirodyxaniebreathing
elpotspiridys`alemigrēt(emigre~t)elmigrie`migriroval

Ē

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ēna(e~na)shatotenq`ēra(e~ra)eroe`ra
ērtība(e~rti~ba)komfortoudobstvoconvenienceērti(e~rti)komforteblenudobno
ērts(e~rts)komfortebleudobnyj

E

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
esyoa`

Ē

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ēst(e~st)edieleatēšana(e~s^ana)nutropitanie
ētisks(e~tisks)etikee`tic`eskijethical

E

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
etnogrāfisks(etnogra~fisks)etnografikee`tnografic`eskijethnographical

Ē

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ēzelis(e~zelis)azenooso`l

E

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ezerslagoozero

F

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
fabrikafabrikofabrikafaktsfaktofakt
fakultāte(fakulta~te)fakultetofakulq`tetfāls(fa~ls)faredalo`kij
fantastiksfantastikefantastic`eskijfantāzija(fanta~zija)fantaziofantazia`
februāris(februa~ris)februarofevralq`fermafarmoferma
filmafilmofilq`mfilologijafilologiofilologia`
filozofsfilosofofilosoffizikafizikofizika
fiziķis(fizik`is)fizikistofizikfizisksfizikalefizic`eskij
fizkultūra(fizkultu~ra)fizkulturofizkulq`turaphysical culturefizkultūrietis(fizkultu~rietis)fizkulturistofizkulq`turnikathlete
floteflotoflotfleetflotileflotilioflotilia`fleet
folklorafolklorofolq`klorfolkloreformaformoforma
fotografeifotifotografirovalfotogrāfija(fotogra~fija)fotofotografia`
fotografēties(fotografe~ties)fotisifotografirovalsa`fotogrāfs(fotogra~fs)fotistofotograf
frakafrakofrakdress-coatfrancūziete(francu~ziete)francesafrancuz`enka
francūzis(francu~zis)francesofrancuzfranču(franc^u)francesefrancuzskij
frēzētājs(fre~ze~ta~js)frezeristofrezerovs~ikmilling-machine operatorfrizēt(frize~t)kombipric`esal
frizētava(frize~tava)frizerioparikmaxerskaa`frontefrontofront
futbolistsfutbolistofutbolistfutbolkomandafutbole teamofutbolq`naa` komandafootball team
futbolsfutbolofutbol

G

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ganyaz`egabalspecokusok
gādāt(ga~da~t)zorgizabotilsa`gādīgs(ga~di~gs)zorgemezabotlivyjconsidarate
gadījums(gadi~jums)okazosluc`ajgadīties(gadi~ties)okazisluc`ilsa`
gadsyarogodgadsimtsyarcenostoletie
gāga(ga~ga)eyderogagagaidīt(gaidi~t)vartiz`dal
gailiskokopetuxgaismalumosvet
gaissaerovozduxgaistevaporiuletuc`ilsa`
gaiši(gais^i)laytensvetlogaišmatains(gais^matains)blondebelokuryj
gaišs(gais^s)laytesvetlyjgaitamovoxod(dviz`enie)
gaiteniskoridorokoridorgājejs(ga~jejs)pedestrianopes`exodpedestrian
gājiens(ga~jiens)procesios`estvieprocessiongaldiņš(galdin`s^)tabletostolik
galdnieksebanistostola`rgaldstablostol
galējs(gale~js)ekstremekrajnijgalsendokonec
galvakapogolovagalvaspilsēta(galvaspilse~ta)metropolostolica
galvenaisshefeglavnyjgalvenokārt(galvenoka~rt)shefenglavnym obrazom
galvotgarantiigarantirovalgaļa(gal`a)meatoma`so
ganāmpulks(gana~mpulks)herdostadoherdgandarījums(gandari~jums)satisfakcioudovletvoreniesatisfaction
gandrizpreskpoc`tiganīties(gani~ties)pastisipassa`
ganspastistopastuxgarām(gara~m)pretermimo
garāmgājējs(gara~mga~je~js)pasantoproxoz`ijgarastāvoklis(garasta~voklis)umoronastroenie
gareniskslongitudeprodolq`nyjlongitudinalgarensoblongeprodolgovatyjoblong
garalongvdolq`garīgs(gari~gs)spiritualeduxovnyj
garlaikotiesenuiskuc`algarozakrostokora
garsspiritoduxgarš(gars^)longedlinnyj
garšīgs(gars^i~gs)bongustevkusnyjgaršot(gars^ot)proveiproboval
garumslongodlinagāšana(ga~s^ana)detronigosverz`enie
gatavība(gatavi~ba)rediecogotovnostq`gatavošanās(gatavos^ana~s)preparadoprigotovleniepreparation
gatavotpreparigotovilgatavotiespreparisigotovilsa`
gatavsprontegotovyjgauži(gauz^i)treoc`enq`
gaudothoulivylgaumegustovkus
gavilēt(gavile~t)yubililikovalgāze(ga~ze)gazogaz
gāzt(ga~zt)forirchisvalilglābšana(gla~bs^ana)savospasenie
glābt(gla~bt)savispasalglabāšana(glaba~s^ana)konservadoxranenie
glabātava(glaba~tava)storajoxranilis~eglabātājs(glaba~ta~js)guardianoxranitelq`
glabāt(glaba~t)konservixranilglabāties(glaba~ties)konservisixranilsa`
glābties(gla~bties)savijispasalsa`glāze(gla~ze)glasostakan
gleznapiktokartinagleznainspitoreskez`ivopisnyjpicturesque
gleznotājs(gleznota~js)piktistoxudoz`nikglīts(gli~ts)belekrasivyj
glīti(gli~ti)belenkrasivogluži(gluz^i)absolutensovers`enno
godamhonorens c`estq`u`honourablygodīgi(godi~gi)honestenc`estno
godīgs(godi~gs)honestec`estnyjgodīgums(godi~gums)honestoc`estnostq`
godshonoroc`estq`govstoreakorova
grābeklis(gra~beklis)reykograbligrafiksgrafikografikdrawing
grāmata(gra~mata)libroknigagramatikagramatikogrammatika
gramatisksgramatikegrammatic`eskijgraudsgrenozerno
graujošs(graujos^s)detruerazrus`itelq`nyjgrēks(gre~ks)pekogrex
greznība(grezni~ba)lukseroroskos`q`greznsluksereroskos`nyj
gribēt(gribe~t)volixotelgribavolovola`
gribēties(gribe~ties)avi deziroxotelosq`gridaplankopol
griešana(gries^ana)kutorezq`bagrieztkutirezal
griezīgs(griezi~gs)inekspekterezkijgrieztiesturnisipovernulsa`
griķi(grik`i)grikogrec`ixabuckwheatgrupagrupogruppa
grūtības(gru~ti~bas)difikaltoszatrudnenia`difficultiesgrūti(gru~ti)difikaltentrudno
grūts(gru~ts)difikaltetrudnyjgruzīniete(gruzi~niete)georgianagruzinka
gruzīns(gruzi~ns)georgianogruzingudrība(gudri~ba)sajecomudrostq`
gudrinieksmensuloumnikbright sparkgudrsmenseumnyj
gulbissvanolebedq`guletlegilez`al
gulsnisshvelos`palasleepergultabedokrovatq`
gumijagumorezinagurķis(gurk`is)kukumoogurec
gūsteknis(gu~steknis)kaptiteplennyjgūsts(gu~sts)kaptoplen
gūt(gu~t)recevipoluc`ilguvumsakiropriobretenie

Ģ

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ģenerālis(g`enera~lis)generalogeneralģenētika(g`ene~tika)genetikogenetika
ģēnijs(g`e~nijs)geniogenijģenitīvs(g`eniti~vs)genitivoroditelq`nyj padez`
ģeogrāfisks(g`eogra~fisks)geografikegeografic`eskijģeologs(g`eologs)geologogeolog
ģērbt(g`e~rbt)vestiodelģērbties(g`e~rbties)vestisiodelsa`
ģērbtuve(g`e~rbtuve)vestgardeyogarderob(pomes~enie)ģimene(g`imene)familiosemq`a`
ģīmetne(g`i~metne)portretoportretģimis(g`imis)licolico
ģimnazīja(g`imnazi~ja)gimnaziogimnazia`ģipsis(g`ipsis)gipsogips

H

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
haizivssharkoakula(bolqshaa`)halloheloallo
harmonijaharmoniogarmonia`hektārs(hekta~rs)hektarogektar
helikoptershelikoptovertolo`thimnahimnogimn
hipotēze(hipote~ze)hipotezogipotezaholandieteholandagollandka
holandietisholandogollandechuligānisms(huliga~nisms)xuliganadoxuliganstvo

I

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ideāls(idea~ls)idealoidealidealiebāzt(ieba~zt)ensovisoval
iebrauktenkorivq~exaliebrucējs(iebruce~js)agresorozaxvatc`ikaggressor
iecienīt(iecieni~t)ekamipolu`biliecirknisparcelouc`astok
iedarbīgs(iedarbi~gs)efektivee`ffektivnyjiedegtiesekbrenizagorelsa`
iedotdonidaliedomāties(iedoma~ties)dimonivoobraz`al
iedurtenpikivotknulthrustiedvesmotinspirivdoxnovil
iedvestinspirivdoxnoviliedziļināties(iedzil`ina~ties)profundijiuglubilsa`
iedzīvotājs(iedzi~vota~js)habitantoz`itelq`ieejaenirovxod
ieelpotenhalivdyxalinhaleiegādāties(iega~da~ties)akiripriobro`l
iegrieztiesvizitiposetilieguldījums(ieguldi~jums)depozovkladdepozit
iegūt(iegu~t)ekstrektidobyvalieietentrivos`o`l
ieinteresēties(ieinterese~ties)eninterestizainteresovalsa`take an interestiekarotvinizavoeval
iekāpt(ieka~pt)klimbisivlezaliekarotājs(iekarota~js)vinintozavoevatelq`
iekārta(ieka~rta)ordinamentoukladset-upiekārtot(ieka~rtot)estabiliustroil
iekārtoties(ieka~rtoties)instalijiustroilsa`ieklausīties(ieklausi~ties)fiksekutiprislus`alsa`
iekliegtiesekkriivskriknuliekraušana(iekraus^ana)kargadopogruzka
iekša(ieks^a)intrenvnutriiekšējs(ieks^e~js)internevnutrennij
iekšiene(ieks^iene)internovnutrennostq`ielaistlancizapustil(raketu)
ielastradoulicaielaišana(ielais^ana)enbortadoposadka(na bort transporta)boarding
ielejavaleodolinaielēkt(iele~kt)soltiprygal
ieliktinvestivloz`ilielūgums(ielu~gums)invitopriglas`enie
ielūkoties(ielu~koties)enrigardivgla`delsa`iemācīties(iema~ci~ties)lerninauc`ilsa`
iemestjetibrosiliemīļot(iemi~l`ot)ekamipolu`bil
iemīļots(iemi~l`ots)amatelu`bimyjiemītniece(iemi~tniece)rezidantaobitatelq`nicainhabitant
iemītnieks(iemi~tnieks)rezidantoobitatelq`ienaidnieksinamigovrag
ienešana(ienes^ana)inserciovnesenieinsertionieņemt(ien`emt)okupizana`l
iepazīstināt(iepazi~stina~t)konigiznakomiliepazīties(iepazi~ties)konatijiznakomilsa`
iepirktieskompripokupalieplānot(iepla~not)projetiplaniroval
iepriekšējs(ieprieks^e~js)previepredydus~ijiepriecināt(iepriecina~t)alegrigiradoval
iepriecinošs(iepriecinos^s)frodanteotradnyjgratifyingiepriekš(ieprieks^)delantenzaranee
ieprogrammēt(ieprogramme~t)programizaprogrammirovalierastiesvenipris`o`l
ierašanās(ieras^ana~s)prezencoa`vkaieraudzīt(ieraudzi~t)ekvidiuvidel
ierīkot(ieri~kot)estabiliustroilierocisarmilooruz`ie
ierosmeimpulsopobuz`denieiesaistīt(iesaisti~t)entirivovlo`k
iesākt(iesa~kt)begininac`aliesaucamaisrekrutoprizyvnikdraftee
iesauktieseksklamivosklicaliesēdināt(iese~dina~t)plantiposadil
ieskaiteezamozac`o`ttestieslodzīt(ieslodzi~t)lokizapiral(na zamok)
iesnasnazkataronasmorkcoldiesniegtpodonipodal
iespējams(iespe~jams)eblevozmoz`nyjiespaidīgs(iespaidi~gs)influevlia`telq`nyj
iespaidotinfluivlia`liespaidsimpresovpec`atlenie
iespējami(iespe~jami)eblenvozmoz`noiespēja(iespe~ja)eblecovozmoz`nostq`
iestādīt(iesta~di~t)plantiposadiliestāde(iesta~de)instituciouc`rez`denieinstitution
iestāšanās(iesta~s^ana~s)eniradopostuplenieiestāties(iesta~ties)enterivstupil
iešana(ies^ana)iradoxodq`baiet bojā(iet boja~)pereipogib
ieteiktkonsilisovetovalietekmēt(ietekme~t)influivlia`l
ietiradixodilietīt(ieti~t)enpakizavernulwrap in
ieturēt(ieture~t)reteniuderz`alievadīt(ievadi~t)enputivvodil
ievainotvundiranilievainotaisvunditeranenyj
ievēlēt(ieve~le~t)elektiizbiralievērojams(ieve~rojams)konsiderableznac`itelq`nyj
ievērot(ieve~rot)rimarkizamec`alievestimportivvozil
ieviestiesenijivnedrilsa`iežogojums(iez^ogojums)valoograda
igaunisestonoe`stonecigaunieteestonae`stonka
ikdienalabortagosbudniikdienomnetagenez`ednevno
ikkatrskadekaz`dyjikreizomnekaz`dyj
ikviensomnekaz`dyj

Ī

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
īlens(i~lens)alenos`iloawi

I

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ilgasangosotoskailgidaurendolgo
ilgotiesangositoskovalilgsdauredolgij
ilgstošs(ilgstos^s)durabledlitelq`nyjilgtduridlilsa`
imperiālists(imperia~lists)imperialistoimperialistinākt(ina~kt)entrivos`o`l
indevenenoa`dindietisindianoindiec
individuālis(individua~lis)individueleindividualq`nyjiniciatīva(iniciati~va)iniciativoiniciativa
instrumentstuloinstrumentinstitūts(institu~ts)institutoinstitut
instrumentālis(instrumenta~lis)instrumentalotvoritelq`nyj padez`intensīvs(intensi~vs)intenseintensivnyj
interesantsintereseinteresnyjinteresantiintereseninteresno
intereseinteresointeresinteresēties(interese~ties)interestiinteresovalsa`
inženieris(inz^enieris)enjeneroinz`ener

Ī

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
īpašība(i~pas^i~ba)kvalitosvojstvoīpašnieks(i~pas^nieks)vladantovladelec
īpašs(i~pas^s)specifikeosobyjīpatnēji(i~patne~ji)singularensvoeobrazno
īpatnējs(i~patne~js)singularesvoeobraznyj

I

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ipatnība(ipatni~ba)traitoosobennostq`iskraušana(iskraus^ana)forloudovygruzkaunloading

Ī

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
īss(i~ss)kurtekorotkij

I

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
istabarumokomnata

Ī

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
īstenība(i~steni~ba)realodejstvitelq`nostq`īstenošana(i~stenos^ana)realizacioosus~estvlenie
īsti(i~sti)ekzaktenimennoīsts(i~sts)trueistinnyj
īsumā(i~suma~)brevenvkratce

I

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
it kā(it ka~)komifkak budtoas ifizārstēties(iza~rste~ties)enkuracisivylec`ilsa`be cured
izaugsmeekstensiorostizaugtelkresiotros
izbrauktelkorivyexalgo awayizceltiesascendipodna`lsa`
izcinīt(izcini~t)vinizavoevalizcilība(izcili~ba)distingootlic`ie
izcilseminenteblesta`s~ijizdarīt(izdari~t)produktiproizvodil
izdevigsprofitevygodnyjizdevumseldonoizdanie(o knige)
izdotiessukcesiudalsa`izdzerteltrinkivypildrink
izdziedāties(izdzieda~ties)drunkisinapilsa`get drunkizejaeksitovyxod
izēkt(ize~kt)elsaltivyskoc`ilizgāšanās(izga~s^ana~s)fiaskoproval
izgāzties(izga~zties)fiaskiprovalilsa`izglābt(izgla~bt)savispasal
izglītība(izgli~ti~ba)edukacioobrazovanieizglītots(izgli~tots)edukiteobrazovannyj
izgudrojumskonrtrivecoizobretenieizgudrotkontriviizobro`l
izgudrotājs(izgudrota~js)kontrivistoizobretatelq`izieteksitivys`el
izfromizizjuktdisfalirazvalilsa`
izjustsentic`uvstvovalizkarotvinizavoeval
izkaptsfalkokosaizkāpt(izka~pt)eksitivys`el
izklāstīt(izkla~sti~t)esprimiizloz`ilizklīst(izkli~st)inkonsentirazos`o`lsa`
izkrautvorloudivygruzilizlietotuziupotrebla`l
izlaidumsdiplomibovypuskleaversizlasīt(izlasi~t)traleiproc`ital
izlīdzināt(izli~dzina~t)evenigivyrovna`lsmoothizlietefluigivylilempty
izlīgums(izli~gums)repaksijoprimirenieizlūklidojums(izlu~klidojums)esplorade flugorazvedyvatelq`nyj polo`treconnaissance flight
izmantotuziupotrebla`lizmācīties(izma~ci~ties)elstudivyuc`ilsa`
izmeklēšana(izmekle~s^ana)esploroissledovanieizmeklēt(izmekle~t)inspektiobsledoval
iznākt(izna~kt)eksitivys`eliznīcināt(izni~cina~t)destroiunic`toz`il
iznirtelplungivynyrnulemergeizņemt(izn`emt)elmetivynul
izolācija(izola~cija)izoladoizola`cia`izpausmereveladoproa`vlenie
izpeldēties(izpelde~ties)badisiiskupalsa`izpeldēt(izpelde~t)elsvimivyplylcome up
izpētīt(izpe~ti~t)esploriissledovalizpildeplenumadovypolnenie
izpildīt(izpildi~t)plenumivypolna`lizpildīšana(izpildi~s^ana)plenumadovypolnenie
izpilduplenumeispolnitelq`nyjexecutiveizprasīt(izprasi~t)elpetivyprosilwheedle
izprastkomprenipona`lizrādīties(izra~di~ties)okazisluc`ilsa`
izrāde(izra~de)prezentopredstavlenieizraisīt(izraisi~t)stimolivyzval
izrakumielkavadoraskopkiizraudzīt(izraudzi~t)elektiizbiral
izraudāties(izrauda~ties)elplorisivyplakalsa`have a good cryizrautelresivyryval
izrāviens(izra~viens)spurtoryvokspurtizrēķināšanās(izre~k`ina~s^ana~s)ekzekutoraspravareprisals
izrēķināties(izre~k`ina~ties)ekzekutiraspravilsa`dealizsacīt(izsaci~t)eldirivyskazal
izsacīties(izsaci~ties)esprimisivyskazalsa`izsalcishangregolodnyj
izsauktelvokivyzvalizskatīgs(izskati~gs)belekrasivyj
izskaitīt(izskaiti~t)nuomisosc`italcountizskatīties(izskati~ties)aspektivygla`del
izskatseksternonaruz`nostq`looksizskrietelkurivybez`alrun out
izstāde(izsta~de)ekspoziciovystavkaizstāstīt(izsta~sti~t)rakontirasskazal
izstieptiesstrechisivyta`nulsa`izstrādājums(izstra~da~jums)fariboizdeliearticle
izstrādāt(izstra~da~t)ellaborivyrabotalmanufactureizstrādāšana(izstra~da~s^ana)ellaboradovyrabotkamanufacture
izsūdzet(izsu~dzet)profestiispovedovalsa`confessizsūtīt(izsu~ti~t)dissendirassylal
izsviesteljetivybrosilizšaut(izs^aut)ekpafivystrelil
izšķiesties(izs^k`iesties)forspendisirastratilsa`izteicējs(izteice~js)predikatoskazuemoepredicate
izteiksmeekspresiovyraz`enieizteiksmīgs(izteiksmi~gs)ekspresivevyrazitelq`nyjexpressive
izteiktesprimisivyskazalsa`izturēt(izture~t)eltenivyderz`ival
izturēties(izture~ties)rilatiotnosilsa`izturība(izturi~ba)rezistencovynoslivostq`endurance
izvecīgs(izveci~gs)destrelovkijizvedotformiobrazoval
izvedotiesformisiformirovalsa`izvēlēties(izve~le~ties)selektivybral
izvērst(izve~rst)disvolvirazvernulizveseļošanās(izvesel`os^ana~s)resanovyzdorovlenie
izveseļoties(izvesel`oties)resanisivyzdorovelizvestelkondukivyvel(iz)
izvietotiesalokisirazmestilsa`izvilkteltirivytas~il
izvirdumseruptoizverz`enieeruptionizviržīt(izvirz^i~t)adavanpushivydvinul
izzustdizaperiisc`ez

J

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
jaifesli(ja~)yesda
jakajaketoz`aketjanvāris(janva~ris)yanuaroa`nvarq`
jāšus(ja~s^us)kalvakenverxomon horsebackjāt(ja~t)kalvakiexal verxom
jātnieks(ja~tnieks)rayderovsadnikjauyamuz`e
jaukiagrablenpria`tnojauksamindemilyj
jauktbliendismes`alblendjaunsnovenovyj
jaunatneyunularomolodo`z`q`jaunceltnenove bildadonovostrojkanew building
jauneklisyovanulou`nos`ajauneklīgs(jaunekli~gs)yovanuleu`nos`estkij
jaunība(jauni~ba)yunecomolodostq`jaunieši(jaunies^i)yunularomolodo`z`q`
jaunietisyovanulou`nos`ajaunotiesangrijizlilsa`
jaunumsnovionovostq`jautrsgayeveso`lyj
jautāt(jauta~t)askispras`ivaljautājams(jauta~jams)demandevoprositelq`nyj
jautājums(jauta~jums)kvestiovopros(101)jautrigayenveselo
jautrība(jautri~ba)gayecoveselq`ejavasalvorastvorsolution
jebkurš(jebkurs^)omnekaz`dyjjebkadentempkogda-nibudq`
jebkassemprenvsegdajebkurirgelokvezde
jērs(je~rs)shafonkoa`gno`nokjokarpotomu c`to
jokotskercis`utiljoksskercos`utka
joslastriopolosajūs(ju~s)vuvy
jubilejayubileou`bilejjūgs(ju~gs)yugoigo
jūgt(ju~gt)yugtizapra`gharnessjūlijs(ju~lijs)yulioiu`lq`
jumsvemvamto youjumtstetokrys`a
jungayungou`ngaship's boyjūnijs(ju~nijs)yunioiu`nq`
jūra(ju~ra)maromorejūrmala(ju~rmala)marsadovzmorq`ebeach
jūrnieks(ju~rnieks)maranomora`kseamanjūsmīgs(ju~smi~gs)admirevostorz`ennyj
jūsmot(ju~smot)admirivosxis~alsa`justiesse sentic`uvstvoval seba`
justsentic`uvstvovaljūsu(ju~su)vosevas`
jūtas(ju~tas)sentoc`uvstvojūtīgs(ju~ti~gs)impresemevpec`atlitelq`nyj

K

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
kabatapoketokarmankādēļ(ka~de~l`)perkepoc`emu
kadkvenkogdakāds(ka~ds)kvelekakoj
kafejnīca(kafejni~ca)kafeyokafekafijakafokofe
kafijas kannakafkanokofejnikkaimiņš(kaimin`s^)neybarososed
kaisligspasiestrastnyjkaitēt(kaite~t)vredivredil
kaitemalsanonedugkaitigsvredevrednyj
kajafutonoga(stupn'a)kāja(ka~ja)futonogafoot
kājām(ka~ja~m)futenpes`komkajitekayutokau`tacabin
kakvoc`to(ka~)komkak
kaklsnekos`ea`kaķis(kak`is)katokos`ka
kālab(ka~lab)perkepoc`emukalējs(kale~js)shmidokuznec
kalnainsmontanozegoristyjkalnsmontogora
kalpotservisluz`ilkalpotājs(kalpota~js)oficistosluz`as~ij
kalsnējs(kalsne~js)megrenexudos~avyjsparekalstdrautizasoxget dry
kamanassledosanikamertil kvenpoka
kamieliskameloverblu`dkanāls(kana~ls)kanalokanal
kannakanobidonkantoriskontorokontora
kāpa(ka~pa)dunodu`nadunekāpēc(ka~pe~c)perkepoc`emu
kāpināt(ka~pina~t)liftipodna`lkāpinājums(ka~pina~jums)altigopovys`enie
kapitālisms(kapita~lisms)kapitalizmokapitalizmkapitālistisks(kapita~listisks)kapitalistekapitalistic`eskijcapitalist
kapitālists(kapita~lists)kapitalistokapitalistcapitalistkāpnes(ka~pnes)eskalarolestnica
kāposti(ka~posti)kabajokapustakapteiniskapitanokapitan
kāpt(ka~pt)ascendipodna`lsa`karāties(kara~ties)hangivisel
karavīrs(karavi~rs)guerevoennyjkārba(ka~rba)kestokorobka
karbonāde(karbona~de)chopootbivnaa`kareivissoldatosoldat
karodziņš(karodzin`s^)flagetoflaz`oksmall flagkarogssteagoznama`
karotespunoloz`kakarstivarmegenz`arko
karstsvarmegegora`c`ijkarš(kars^)guerovojna
kartemapokarta(geogr.)kārtība(ka~rti~ba)ordopora`dok
kārtējs(ka~rte~js)kveeoc`erednojkārta(ka~rta)stratosloj
kārtīgs(ka~rti~gs)akurateakkuratnyj(toc`nyj)kartonskartonokartoncardboard
kārtot(ka~rtot)sedertiuladilsettlekartupeļi(kartupel`i)potatokartofelq`
kartupelispotatinokartofelinapotatokaskvikto
kasekasokassakasierekasistakassirs`a
kastroliskaserolokastru`la`pankatalogskatalogokatalog
katastrofakatastrofokatastrofakategoriskskategoriekategoric`eskij
katlsboylerokoto`lboilerkatrskadekaz`dyj
katra ziņa(katra zin`a)obligenoba`zatelq`nokaut kurš(kaut kurs^)enelu`boj
kaut kasenokoe-c`tokaut kāds(kaut ka~ds)enelu`boj
kaujafextosraz`eniekaulsostokostq`
kaulainsostekekostla`vyjbonykaut ganaunkexota`
kaut kurenlokgde-nibudq`kaut ciknemultennemnogo
kaut kadentempkogda-nibudq`kautmurdiubil
kautrēties(kautre~ties)timidistesna`lsa`kautrigstimidestesnitelq`nyj
kavēties(kave~ties)haltijizaderz`alsa`kavēt(kave~t)obstakliprepa`tstvoval
kazahietekazaxakazas`kaKazakhkazahskazaxokazax
kazakaprakozakazās(kaza~s)festinosvadq`ba
kažoks(kaz^oks)shubos`ubakefirskefirokefirkefir
kfalifikācija(kfalifika~cija)kvalifikaciokvalifikacia`qualificationkilogramskilogramokilogramm
kilometrskilometrokilometrkinokinokino
klaudzic`uklaipslofobuxanka
klājs(kla~js)ferdekopalubadeckklajš(klajs^)aperteotkrytyj
klaseklasoklassklasiķis(klasik`is)klasikoklassikclassic
klāt(kla~t)kovripokrylklausīt(klausi~t)obeislus`alsa`
klausīties(klausi~ties)ekutislus`alklausītājs(klausi~ta~js)auditoroslus`atelq`
klauvēt(klauve~t)knokistuknulklavesīns(klavesi~ns)klavesinoklavesin
kleitadresoplatq`eklejotmigribrodil(stranstvoval)
klepottusikas`la`lklepustusokas`elq`
klēts(kle~ts)grenejoambar(xlebnyj)klibotlamixromallimp
kliedzienskriokrikkliegtkriikric`al
klimatsklimatoklimatklintsrokoskala
klinšains(klins^ains)rokezeskalistyjrockyklistvagibluz`dal
klubskluboklubklusām(klusa~m)stilentixo
klusēt(kluse~t)silentimolc`alklussstiletixij
klusumsstilecotis`inakļava(kl`ava)maploklo`n
kļūda(kl`u~da)erroos`ibkakļūdīties(kl`u~di~ties)errios`ibsa`
kļūt(kl`u~t)farisistalknābis(kna~bis)bikoklu`v
koksarboderevokolekcijakolekciokollekcia`
kolektīvs(kolekti~vs)kolektivokollektivkolhozniekskolxozanokolxoznik
kolhozniecekolxozanakolxoznicacollective farmerkolhozskolxozokolxoz
kolonakolonokolonnakoloniāls(kolonia~ls)koloniekolonialq`nyj
komatskomozapa`taa`komandakomandokomanda
komandēt(komande~t)komandikomandovalkomandējums(komande~jums)biznestripokomandirovka
kombināts(kombina~ts)kombinokombinatcombinekombinācija(kombina~cija)subrobokombinacia`
kombinezonsoverolokombinezonoverallskomitejakomitetokomitet
komjaunatnekomsomolokomsomolkomjaunietekomsomolistakomsomolka
komjaunietiskomsomolistokomsomoleckompleksskompleksokomplekscomplex
komponistskomponistokompozitorkompotskompotokompot
komsorgskomsomole organizatorokomsorgkomunikē(komunike~)komunikeokommu`nike
komunismskomunizmokommunizmkomunistikskomunismekommunistic`eskij
komunistskomunistokommunistkoncentrēt(koncentre~t)koncentrisosredotoc`il
koncertskoncertokoncertkonferencekonferencosoves~anie
kongresskongresokongresskonservikonservokonservy
konspektēt(konspekte~t)sinopsikonspektirovalsummarizekonstrukcijakonstruokonstrukcia`
konstruktorskonstruktorokonstruktordesignerkontinentskontinentokontinent
konveijerskonveyorokonvejerconveyorkopš(kops^)dess tex por kak
kopā(kopa~)juntenvmestekopējs(kope~js)komuneobs~ij
kopmītne(kopmi~tne)komunajoobs~ez`itiekoptkeriuxaz`ival
korejietiskoreanokoreeckorespondentskorespondentokorrespondent
korisxoroxorkoridorskoridorokoridor
korpusskorpusokorpusbodykosmiskskosmikekosmic`eskij
kosmosskosmosokosmoskostīms(kosti~ms)kostumokostu`m
koši(kos^i)brilantena`rkokrājējs(kra~je~js)storistosobiratelq`
krājums(kra~jums)storozapaskrākt(kra~kt)ronkixrapel
krastmalakayonaberez`naa`krāsa(kra~sa)kolorocvet
krāsns(kra~sns)fornopec`q`krāsot(kra~sot)farbikrasil
krāsošana(kra~sos^ana)farbadookraska(dej.)krāsotājs(kra~sota~js)farbistokrasilq`s~ikdyer
krastskoastoberegkrāšņs(kra~s^n`s)luksereroskos`nyj
krāt(kra~t)kolektisobralkrātuve(kra~tuve)storajoxranilis~e
kraujaklifoobryvcliffkrauklisravenovoron
krautloudigruzilkravaloudogruz
krāvējs(kra~ve~js)loudistogruzc`ikkreisaislevelevyj
krējums(kre~jums)kremoslivkikreklskamisorubas`ka
krekskamisorubas`kakrēsls(kre~sls)stulostul
krēsla(kre~sla)dulumosumerkitwilightkrietnssuficen grandepora`doc`nyj
krievsrussorusskijkrievieterussarusskaa`
krieviskirussenpo-russkikristfaliupal
krišana(kris^ana)falopadeniekritikakritikokritika
krīts(kri~ts)kretomelkritušais(kritus^ais)falenepavs`ijfallen
krokodilskrokodilokrokodilkrosskrosokrosscross-country race
krūmājs(kru~ma~js)boskajokustarnikkrūms(kru~ms)boskokust
krustmāte(krustma~te)tantato`ta`krūts(kru~ts)bustogrudq`(zhenskaja)
krūzīte(kru~zi~te)mugokruz`kakucēns(kuce~ns)dogonkos~enok
kuģis(kug`is)shipokorablq`kuģojams(kug`ojams)navigablesudoxodnyj
kulturāls(kultura~ls)kulturekulq`turnyjculturalkultūra(kultu~ra)kulturokulq`tura
kumeļš(kumel`s^)kabalidoz`erebo`nokkundzība(kundzi~ba)domenogospodstvo
kungsseniorogospodinkuplsflafepus`istyj
kurdengdekurināt(kurina~t)heytitopil
kurināmais(kurina~mais)heytibotoplivofuelkurinātājs(kurina~ta~js)heytistokoc`egarstoker
kurlssurdulogluxojkurlumssurdecogluxota
kurmistalpokrotkurnēt(kurne~t)brontoliroptalmurmur
kūrorts(ku~rorts)kurortokurortkurpkvamkuda
kurpeshuotufla`kurpnieksbotistosapoz`nik
kursskursokurs(612-fr)kurš(kurs^)kvelekakoj
kustība(kusti~ba)movoxod(dviz`enie)kustēt(kuste~t)movisidvigalsa`
kustēties(kuste~ties)muvisis`evelilsa`movekūts(ku~ts)shtaloxlevcattle-shed
kvadrātkilometrs(kvadra~tkilometrs)kvadrate kilometrokvadratnyj kilometrsquare kilometrekvalitāte(kvalita~te)kvalitosvojstvo
kvieši(kvies^i)trigops`enica

Ķ

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ķēde(k`e~de)targocelq`ķemme(k`emme)kombilogrebenq`
ķērājs(k`e~ra~js)agarerolovechunterķermenis(k`ermenis)korpotelo
ķērpis(k`e~rpis)likenolis`ajlichenķerties(k`erties)kaptisixvatalsa`snatch
ķert(k`ert)agarilovilķetna(k`etna)podolapapaw
ķieģelis(k`ieg`elis)brikokirpic`ķīmija(k`i~mija)kemioximia`
ķīmiķis(k`i~mik`is)kemiistoximikķīmisks(k`i~misks)kemieximic`eskij
ķinietis(k`inietis)sinokitaecķiniete(k`iniete)sinakitaa`nka
ķiploks(k`iploks)garlikoc`esnokķirbis(k`irbis)kabakotykvapumpkin
ķirsis(k`irsis)cerizovis`na`ķirurgs(k`irurgs)xirurgoxirurg
ķirurģija(k`irurg`ija)xirurgioxirurgia`ķīselis(k`i~selis)kiselokiselq`
ķitels(k`itels)roboxalatķīviķis(k`i~vik`is)kemiistoximik

L

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
labadpordla`labaispravepravyj
labāk(laba~k)meliorenluc`s`ebetterlabā(laba~)por benefitona blagofor the benefit
labdienbone tagodobryj denq`labibienxoros`o
labība(labi~ba)grenarozerno(sobirat)labklājiba(labkla~jiba)bonstatoblagosostoa`nie
laboratorijalaboratoriolaboratoria`labotiesrektifisiispravilsa`
labotrektifikiispravla`llabprāt(labpra~t)voluntenoxotno
labrīt(labri~t)bone matenodobroe utrolabsbonexoros`ij
labvakarbone serodobryj vec`erlācis(la~cis)ursomedvedq`
lailetpustq`laikamprobablenveroa`tno
laikmetsepoxoe`poxalaikstempovrema`
laikusyustempensvoevremennolaimefeliksosc`astq`e
laimēties(laime~ties)it suksesemivezlolaimība(laimi~ba)feliksosc`astq`e
laimīgs(laimi~gs)feliksesc`astlivyjlainerislaynerolajnerliner
laipnība(laipni~ba)amiablecolu`beznostq`laipniafablenprivetlivo
laipnsamiablelu`beznyjlaistenlasipustil
laivaboatolodkalakatiņš(lakatin`s^)tukoplatok
lakstīgala(laksti~gala)naytingalosolovejlampalampolampa
lapafoliolist(bumagi)lappusepajostranica
lapsafoksolisalāpsta(la~psta)shovelolopata
lasīt(lasi~t)leic`itallāse(la~se)gutokapla`
lasījums(lasi~jums)lecioc`tenielasissalmonolososq`
lasišana(lasis^ana)lecioc`tenielasītājs(lasi~ta~js)ridantoc`itatelq`
lasītava(lasi~tava)ridzaloc`italq`nyj zallatvietislatvolatys`
latvietelatvianalatys`kalatviskilatvianenpo-latys`ski
lauciniekskamparanoselq`skij z`itelq`laukā(lauka~)kortenna dvore
laukivilajoderevna`lauksfeldopole
laukumsplacoplos~adq`(v gorod'e 497-ge)laumīgs(laumi~gs)feliksesc`astlivyj
lauvaleonolevlauztrompilomal
lauztiesbataliborolsa`lauztsrompitelomanyj
lauzumsfrakturoperelomlavīna(lavi~na)avalancholavinaavalanche
lēcējs(le~ce~js)soltantoprygunjumperledainsladeleda`noj
ledusladolo`dleduslācis(ledusla~cis)blanke ursobelyj medvedq`white bear
leģenda(leg`enda)legendopredanielejā(leja~)subenvnizu
lejupasubenvnizlēkāt(le~ka~t)soltiprygal
lekcijalekciolekcia`lēkt(le~kt)skipiskakal
lellepupeokuklalemšana(lems^ana)decidores`enie
lemtdecidires`illēmums(le~mums)decidores`enie
lēnām(le~na~m)lentenmedlennolēns(le~ns)lentemedlennyj
lentabendolentaleņingradietis(len`ingradietis)leningradanoleningradec
leņinietis(len`inietis)leninistolenineclepnifierengordo
lepnsfieregordyjlepotiesfierigordilsa`
letevende tabloprilavoklēts(le~ts)chipedes`o`vyj
lidzaddolidzikons
līdaka(li~daka)lucios~ukalidmašīna(lidmas^i~na)avionosamolo`t
lidojumsflugopolo`tlidotflugiletel
lidotājs(lidota~js)aermenolo`tc`iklīdz šim(li~dz s^im)ant nuntempendo six por
līdzās(li~dza~s)apudenra`domlidzāspastāvešana(lidza~spasta~ves^ana)konekzistadososus~estvovanie
līdzeklis(li~dzeklis)rimedosredstvolīdzenums(li~dzenums)pleanoravnina
līdzīgs(li~dzi~gs)similepodobnyjlīdzjūtība(li~dzju~ti~ba)kompatosoc`uvstvie
līdzstrādnieks(li~dzstra~dnieks)konlaborantosotrudniklidztekasparalelosbrusq`a`bars
lietošana(lietos^ana)uzoupotreblenielietotuziupotrebla`l
liecība(lieci~ba)atestosvidetelq`stvoliecināt(liecina~t)atestisvidetelq`stvoval
liekņa(liekn`a)nizlandonizmennostq`liektbentignul
lielāko tiesu(liela~ko tiesu)shefenglavnym obrazomlielgabalskanonopus`ka
lieliskiekscelentenprevosxodnolielisksekscelenteprevosxodnyj
liellaivabarjobarz`alielsgrandebolq`s`oj
lielumsgrandorovelic`inaliepalindolipa
liesmotardipylalflamelietakozoves~q`
lietainspluviozedoz`dlivyjrainylietfluigilil
lietuspluvodoz`dq`lietussargspluvbrelozontik(ot doz`da`)
lietuvietislitovolitoveclietuvietelitovalitovka
liftsliftoliftligavafidancanevesta
līgt(li~gt)dinginana`llīgums(li~gums)paktodogovor
ligzdanestognezdolīksms(li~ksms)gayeveso`lyj
līksmība(li~ksmi~ba)gayecoveselq`eliktputiklal
liktenisdestinosudq`baliktiessemblikazalsa`
likumslegozakonlikvidēt(likvide~t)likvidilikvidiroval
līmenis(li~menis)nivelourovenq`linilinolo`nflax
līnija(li~nija)liniolinia`literāts(litera~ts)litermenoliterator
literatūra(literatu~ra)literaturoliteraturalitrslitrolitr
loceklismembroc`lenlocījums(loci~jums)kazopadez`
locislocmanolocmanlocīt(loci~t)bentignul
locītava(loci~tava)artikosustavjointlocīties(loci~ties)bentisignulsa`bend
logsoknooknolokatīvs(lokati~vs)lokativomestnyj padez`
lokomotīve(lokomoti~ve)vapore lokomotivoparovozsteam locomotiveloksrondokrug
lomarolorolq`lomsagariboulovcatch
lopkopība(lopkopi~ba)bridadoz`ivotnovodstvostock-breedinglopkopisbridistoz`ivotnovodstock-breeder
lozungssloganolozunglūdzu(lu~dzu)plizpoz`alujsta(please\bevakas`a)
lūdzējs(lu~dze~js)petantoprositelq`lugapiesopq`esa
lūgt(lu~gt)petiprosillūgties(lu~gties)begiumola`lbeg
lūgums(lu~gums)petoprosq`balukhenvot(xere\xine)
lūkoties(lu~koties)rigardismotrellūpa(lu~pa)lipoguba
lūsis(lu~sis)lunsorysq`lynxlūzt(lu~zt)rompisilomalsa`
lūzums(lu~zums)frakturoperelomlūžņi(lu~z^n`i)zvalomusor

Ļ

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ļaudis(l`audis)gentoslu`diļaundaris(l`aundaris)bozulozlodej
ļaut(l`aut)permetipozvolilļoti(l`oti)treoc`enq`

M

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
mācība(ma~ci~ba)lernadouc`eniemācības(ma~ci~bas)studadoszana`tia`
mācību grāmata(ma~ci~bu gra~mata)manuelouc`ebnikmācīt(ma~ci~t)studiuc`il
mācītājs(ma~ci~ta~js)pastrosva`s~ennikmācīties(ma~ci~ties)studisiuc`ilsa`
maģija(mag`ija)magikomagia`maijsmayomaj
mainīt(maini~t)aliigiizmenilmainīties(maini~ties)kambisimena`lsa`
maisssakomes`okmaitāt(maita~t)kilkeliportil
maizebredoxlebmāja(ma~ja)domodom
mājā(ma~ja~)heymendomamājīgi(ma~ji~gi)uyutenuu`tno
mājiņa(ma~jin`a)dometodomikmakšķerēt(maks^k`ere~t)udiudilfish
mākonis(ma~konis)nubooblakomaksāt(maksa~t)pagiplatil
māksla(ma~ksla)artoiskusstvomāksliniecisks(ma~ksliniecisks)artexudoz`estvennyj
maksājums(maksa~jums)pagementoplato`z`paymentmākslinieciski(ma~kslinieciski)artenxudoz`estvenno
mākslīgs(ma~ksli~gs)artefariteiskusstvennyjmākslinieks(ma~kslinieks)piktistoxudoz`nik
maksmoneyokos`elo`kmalaedjokraj
maldīties(maldi~ties)vagibluz`dalmalkabrenvudodrovafirewood
maltuvefarune molinomukomolq`na`māmiņa(ma~min`a)mamamama
manmemmneto memansmuemoj
manāmi(mana~mi)viziblenzametnomanīt(mani~t)sentic`uvstvoval
mānīt(ma~ni~t)enganiobmanyvalmanīt(mani~t)rimarkizamec`al
mantaposedajoimus~estvomaršruts(mars^ruts)voyplanomars`rut
martsmartomartmasalasmasaloskorq`measles
māsa(ma~sa)sistasestraW000n00masasmasosmassymasses
maskamaskomaskamaskavietismoskovanomoskvic`
maskēt(maske~t)maskimaskirovalmašīna(mas^i~na)mashinomas`ina
mašīnbūve(mas^i~nbu~ve)mashinkonstruadomas`inostroeniemašīnists(mas^i~nists)mashinistomas`inist
matadataharpinglos`pilq`kamāte(ma~te)matramatq`(ima)
matemātika(matema~tika)matematikomatematikamatemātiķis(matema~tik`is)matematikanomatematikmathematician
matemātisks(matema~tisks)matematikematematic`eskijmathematicalmateriālistisks(materia~listisks)materialismematerialistic`eskij
matiharosvolosymātīte(ma~ti~te)femaleasamka
matrozisshipanomatrosmatsharovolos
mazgāt(mazga~t)lavimylmazgājams(mazga~jams)lavadestiralq`nyjwashing
mazgāšana(mazga~s^ana)lavadomytq`o`mazgāties(mazga~ties)lavisimylsa`
mazgātava(mazga~tava)lavanderioprac`ec`naa`laundrymaziņš(mazin`s^)smalemalenq`kij
mazpokenmalomazpilsēta(mazpilse~ta)urbetogorodok
mazspokemalyjmēs(me~s)numy
medības(medi~bas)huntooxotamedicīna(medici~na)medicinomedicina
medicīnisks(medici~nisks)medicinemedicinskijmedīt(medi~t)huntioxotilsa`
mēdīt(me~di~t)redraziperedraznilmedniekshuntistooxotnik
mednisforehunogluxarq`wood-grousemedusmeadomo`d
mēģināt(me~g`ina~t)proveiprobovalmehānika(meha~nika)mexanikomexanika
meistarsmastromastermeistarība(meistari~ba)maystrecomasterstvo
meitafiladoc`q`meitenechikadevoc`ka
meklēt(mekle~t)seariiskalmēle(me~le)lingoa`zyk(rec`q`)
mēle(me~le)langoa`zyk(anat.)melelugulalgunq`a`
melilugoloz`q`melislugulolgun
melnsnigrec`o`rnyjmelnzemenigre sueloc`ernozo`mblack soil
melotlugilgalmelodijamelodiomelodia`
melodisksmelodiemelodic`nyjmelotiessvetilakomilsa`enjoy
mēness(me~ness)lunolunamēnesis(me~nesis)monatomesa`c
mērīt(me~ri~t)mezurimerilmērķis(me~rk`is)targocelq`
mērnieks(me~rnieks)mezuristozemlemerland-surveyormēroties(me~roties)mezurisimerilsa`
mērs(me~rs)mezuromeramestjetibrosil
mestiesjetisibrosilsa`meš(mes^)foroles(uc`astok)
metāls(meta~ls)metalometallmētelis(me~telis)paltopalq`to
meteoroloģisks(meteorolog`isks)meteorologiemeteorologic`eskijmeteorologicalmetodemetodometod
metrsmetrometrmežacūka(mez^acu~ka)eberokabanboar
mežains(mez^ains)arborichelesistyjmežonīgs(mez^oni~gs)sovajedikij
mežonis(mez^onis)sovajulodikarq`mežs(mez^s)foroles(uc`astok)
mežsargs(mez^sargs)forgardistolesnikmīcīt(mi~ci~t)mesimesilmix
miegsdormosonmierīgi(mieri~gi)trankvilenspokojno
mierīgs(mieri~gs)trankvilespokojnyjmierināt(mierina~t)konsoliutes`il
mierspaksomir(peace\s`alom)mieži(miez^i)orzoa`c`menq`
miglainsnebuletumannyjmiglanebulotuman
mīkla(mi~kla)enigmozagadkamikstssoftema`gkij
mīksts(mi~ksts)softema`gkijmīlēt(mi~le~t)amilu`bil
mīlestība(mi~lesti~ba)amorolu`bovq`milicismilicanomilicioner
miljardaismiliardemilliardnyjmiljardsmiliardomilliard
miljonaismilionemillionnyjmillionthmiljonsmilionomillion
miltifarunomukamilzīgs(milzi~gs)grandegeogromnyj
miļš(mil`s^)amindemilyjminerālūdens(minera~lu~dens)minerale akvomineralq`naa` voda
minēt(mine~t)divenigadalmīnēt(mi~ne~t)miniriminiroval
minūte(minu~te)minutominutamirdzēt(mirdze~t)splendiblestelgleam
mirdzožs(mirdzoz^s)lumecesia`u`s~ijmirklismigomig
mirtmoriumermirušais(mirus^ais)mortinteumers`ij
mitēties(mite~ties)chesiperestalmitrshumidesyrojhumid
mitrumshumidecosyrostq`humiditymobilizēt(mobilize~t)mobilizimobilizoval
mocīties(moci~ties)turmentisimuc`alsa`mocīt(moci~t)turmentimuc`al
modemodomodamodernskontempesovremennyjcontemporary
mokasturmentomuc`eniemokošs(mokos^s)turmentemuc`itelq`nyj
moldāviete(molda~viete)moldavanamoldavankamoldāvs(molda~vs)moldavanomoldavanin
morāls(mora~ls)moralemoralq`nyjmostiesvekijiprosnulsa`
mošķi(mos^k`i)inpure fortonec`istaa` silamotociklsmotomotocikl
motorsmotoromotormozaīka(mozai~ka)mozaikomozaikamosaic
mucabareloboc`kamuguradorsospina
muiža(muiz^a)haciendoimeniemuižnieks(muiz^nieks)bienulopomes~ik
muļķis(mul`k`is)bobodurakmuļķīgs(mul`k`i~gs)stupideglupyj
mumsnemnamto usmūrēt(mu~re~t)bildistroil
mūsdienu(mu~sdienu)modernesovremennyjmūsējs(mu~se~js)nosenas`(our\s`elanu)
mūsu(mu~su)nosenas`(our\s`elanu)mutebokorot
mutuļot(mutul`ot)bruboliklokotalmutvārdu(mutva~rdu)oraleustnyj
muzejsmuzeomuzejmūzika(mu~zika)muzikomuzyka
mūziķis(mu~zik`is)muzikistomuzykantmūžam(mu~z^am)eternenvec`no
mūžīgs(mu~z^i~gs)eternevec`nyjmūžs(mu~z^s)sekulovek

N

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
nabadzīgs(nabadzi~gs)povrebednyjnabadzība(nabadzi~ba)povrecobednostq`
nabagspovrulobedna`knacionāls(naciona~ls)nacienacionalq`nyj
naidīgs(naidi~gs)inamigevraz`debnyjnaidsinamigecovraz`da
nākamais(na~kamais)futurebudus~ijnākamgad(na~kamgad)en esonte yarov budus~em godu
nākošais(na~kos^ais)futurebudus~ijnākotne(na~kotne)esuntobudus~ee
nākt(na~kt)venipris`o`lnākt klāt(na~kt kla~t)alvenipodxodil
naktsnoktonoc`q`namsdomodom
nāss(na~ss)naztruonozdra`nostrilnaudamoneodenq`gi
navnounetnonāve(na~ve)mortosmertq`
nazisnayfonoz`nazītis(nazi~tis)nayfetonoz`ic`ek
nenininevisnone
ne mazumsinpokennemaloneapdzīvots(neapdzi~vots)inrezidateneobitaemyjuninhabited
neatkarība(neatkari~ba)sindependeconezavisimostq`neatkarīgi(neatkari~gi)sindependennezavisimo
neatvairāms(neatvaira~ms)inevitebleneotvratimyjneciknenkvantniskolq`ko
nedēļa(nede~l`a)semanonedela`nedrīkst(nedri~kst)no eseblennelq`za`
nedrošs(nedros^s)incerteneuverennyjnedzēris(nedze~ris)sobretrezvyj
nedzērājs(nedze~ra~js)indrunkantenepq`u`s~ijnedzīvs(nedzi~vs)mortinteumers`ij
neēdis(nee~dis)hangregolodnyjneglīts(negli~ts)inbelenekrasivyj
negribotnevolennevolq`nonēģeris(ne~g`eris)negronegr
nēģis(ne~g`is)negisominogalampreyneilgsindaurenedolgij
neinteresantsneintereseneinteresnyjneizbēgams(neizbe~gams)inevitableneizbez`nyjinevitable
neizsakāmi(neizsaka~mi)inekspresiblennevyrazimoneizšķirts(neizs^k`irts)insolvitenerazres`o`nnyjunsolved
nejauši(nejaus^i)azardensluc`ajnonekasnenonic`to
nekāds(neka~ds)nenenikakojnekadnentempnikogda
nekā(neka~)perkvonez`elinekavējoties(nekave~joties)immediatennemedlenno(150)
nekurnenloknigdenekustīgs(nekusti~gs)inmobilenepodviz`nyj
nelabprāt(nelabpra~t)involuntenneoxotnounwillinglynelaimeinfortunonesc`astq`e
nelaimīgs(nelaimi~gs)infortunenesc`astnyjnelielsingrandenebolq`s`oj
nemaznenkvantniskolq`konemierstrublobespokojstvo
nemierīgs(nemieri~gs)intrankilebespokojnyjnemieridisturbiosbespora`dki
nemirstigsinmortalebessmertnyjimmortal(ne~)nounet
nepacietība(nepacieti~ba)straordinareneobyc`nyjneparastsstraordinareneobyc`nyj
nepareiziinkorektennepravilq`noneparkopor nenoni za c`to
nepārtraukts(nepa~rtraukts)kontinuenepreryvnyjnepārtraukti(nepa~rtraukti)kontinuennepreryvno
nepatikadisplezuroneudovolq`stviedispleasurenepieciešams(nepiecies^ams)neceseneobxodimyj
nepieciešamība(nepiecies^ami~ba)necesoneobxodimostq`nerimstošs(nerimstos^s)kontinuenepreryvnyj
nervozēt(nervoze~t)nervozinervnic`alnesenējs(nesene~js)recentenedavnij
nesenrecentennedavnonestiesrushimc`alsa`
nestportino`snešana(nes^ana)portadonesenie
netaisnība(netaisni~ba)inyusteconespravedlivostq`netāls(neta~ls)infarenedalo`kij
netālu(neta~lu)infarennedalekonot farneticamsinkredibleneveroa`tnyj
neuzmanība(neuzmani~ba)inatentemoneostoroz`nostq`imprudencenevaldāms(nevalda~ms)indresebleneukrotimyjindomitable
neveiksmeinsukcesoneudac`aneviensnemonikto
nevienlīdzība(nevienli~dzi~ba)inegaleconeravenstvonevietā(nevieta~)inagvennekstatiinopportunely
neviža(neviz^a)shlumpulonera`xanezināms(nezina~ms)inkogniteneizvestnyj
nezvērs(nezve~rs)monstroc`udovis~emonsterniknsbozezloj
nīlzirgs(ni~lzirgs)hipopotamobegemothippopotamusnobeigtterminiokonc`il
nobeigumskompletookonc`anienobirtdefaliosypalsa`shed
nobraukttrapasiproexal(594-es)nobriedismaturezrelyj
nodaļa(nodal`a)departootdel(v uc`rez`denii)nodarbība(nodarbi~ba)aferozana`tie
nodarbotiesstudisiuc`ilsa`nodevējs(nodeve~js)traidulopredatelq`
nodibināt(nodibina~t)fundiosnovyvalnodotiesfordonisiotdalsa`
nodotfordoniotdalnodrošināt(nodros^ina~t)asekuriobespec`il
nodzīvot(nodzi~vot)viviz`il(83)nodzēst(nodze~st)kvenchitus`il
nogādāšana(noga~da~s^ana)deliverodostavkanogalināt(nogalina~t)murdiubil
nogarlaikotiesenuisisoskuc`ilsa`missnogaršot(nogars^ot)proveiproboval
nogrieztforkutiotrezalnogrimtiradnizatonulfounder
noguristigeustalyjnogurumstigoustalostq`
nogurttigiustalnogulēt(nogule~t)fordormiprospal
noietdesendisxodilnojaustsentic`uvstvoval
nokāpt(noka~pt)descentisispustilsa`nokārtot(noka~rtot)ordigiupora`doc`ilregulate
noklausīties(noklausi~ties)ekutislus`alnokostformordiotkusilbite off
nokristfaliupalnokrāsot(nokra~sot)farbikrasil
nokustdegelirastaa`lnoķert(nok`ert)agarilovil
nolaistinsertiopustilnolasīt(nolasi~t)traleiproc`ital
nolauztrompilomalnolēkt(nole~kt)desoltisoskoc`il
nolemtdecidires`ilnoliktmetipoloz`il
noliektkliniginagnulnoliektiesklinigisinagnulsa`
noliktavastordomoskladstorehousenomazgāt(nomazga~t)lavimyl
nomākt(noma~kt)premiugnetalnomaleperiferiookraina
nomazgāties(nomazga~ties)lavisimylsa`nometnekampolagerq`
nomierināties(nomierina~ties)trankvilijiuspokoilsa`nominatīvs(nominati~vs)nominativoimenitelq`nyj padez`
nonēsāts(none~sa~ts)konsumiteiznos`ennyjworn-outnofromiz
nopelnsmeritozaslugaservicenopietnsseriozeserq`o`znyj
nopietnība(nopietni~ba)seriozecoserq`o`znostq`nopirktkompripokupal
nopliukšķēt(nopliuks^k`e~t)klapixlopalnoplūkt(noplu~kt)rompeisorval(pomes`al)
nopūsties(nopu~sties)sospirivzdyxalnorādit(nora~dit)indikiukazal
norietēt(noriete~t)tramontizaxodil(o svetile)norisināties(norisina~ties)procediproisxodil
noritēt(norite~t)trairipros`o`lnormanormonorma
normāls(norma~ls)normalenormalq`nyjnorūdit(noru~dit)hartenizakalilharden
norūdīties(noru~di~ties)hartenisizakalilsa`be hardenednorunāt(noruna~t)interkonsentiuslovilsa`
nosauktnaminazvalnosaukumsdenominacionazvanie
nosēšanās(nose~s^ana~s)alterigoprizemlenienoskaņojums(noskan`ojums)umoronastroenie
noskaidrotklarigivya`snilnoskaidrotiesklarisiproa`snilsa`
noskatīties(noskati~ties)rigardismotrelnoslēpt(nosle~pt)refugiukryl
noslēpums(nosle~pums)sikretotajnanoslēpumains(nosle~pumains)sikretietainstvennyj
nospiestpresinaz`imalnospiedošs(nospiedos^s)premanteugnetau`s~ij
nostāties(nosta~ties)ekstarivstalnostiprināt(nostiprina~t)fortikigiukrepil
nosūtīt(nosu~ti~t)sendiposlalnoteiktiobligenoba`zatelq`no
noteiktdeterminiopredela`lnoteiktsdefiniteopredelo`nnyj
noteikumskondishiouslovienotiktokazisluc`ilsa`
notikumseventosobytienoturēt(noture~t)reteniuderz`al
novadspaezokraj(strana)novājējis(nova~je~jis)megriteisxudalyjemaciated
novākt(nova~kt)forigiubralnovatorisksnovigantenovatorskijinnovatory
novatorsnovigantonovatornovērtēt(nove~rte~t)valiocenil
novelenovelonovellanovēlējums(nove~le~jums)testamentozaves~anie
novembrisnovembronoa`brq`novērot(nove~rot)spektinablu`dal
novērst(nove~rst)preventipredotvratilnovietotsetipomestil
novirzīties(novirzi~ties)dekliniotklonilsa`nozarebrankootraslq`
nozīme(nozi~me)signifoznac`enienozīmēt(nozi~me~t)signifiznac`il
nudienrealendejstvitelq`nonullezeronolq`
numursnumeronomer(438-es)nuprezententeperq`
nupatjustentolq`ko c`to

Ņ

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ņemt(n`emt)prenibral

O

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
oāze(oa~ze)oazisooazisobservatoijīa(observatoiji~a)observatorioobservatoria`
ogaberoa`godaoglekarbougolq`
ogļracis(ogl`racis)mineistos`axto`rogotasemblisobiral
okeāns(okea~ns)oceanookeanoktobrīs(oktobri~s)oktobrookta`brq`
okupācija(okupa~cija)okupadookkupacia`okupēt(okupe~t)okupizana`l
olaovoa`jcooperaoperoopera
operācija(opera~cija)operaciooperacia`operēt(opere~t)operateioperirovaloperate
organismsorganismoorganizmorganizācija(organiza~cija)organizacioorganizacia`(910
organizēt(organize~t)organiziorganizovalostahavenogavanq`
otraisduevtorojotrdienamardiovtornik
otrsotredrugojozolsozolodub

P

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
paronopaoppo
pa kreisilevennalevopa priekšu(pa prieks^u)davanvperedi
paaudzegeneraciopokoleniepaaugtieskresiros(rast.)
paaugstināts(paaugstina~ts)pli altepovys`ennyjpabeigtterminiokonc`il
pabraukttrakoriproexalpaceltiesascendipodna`lsa`
paciemotiesgastigostilpadarīt(padari~t)faridelal
padaugssamploobrazecpadomsmensoum(rassudok)
padomāt(padoma~t)pensidumal(57)padomekonsiliosovet(adm.organ)
padomjusovetesovetskijpaēst(pae~st)ediel
paēdis(pae~dis)satesytyjpagaidām(pagaida~m)til kvenpoka
pagājušais(paga~jus^ais)pasintepros`lyjpagalmskortodvor
pagalearbinopolenologpagātne(paga~tne)pasintopros`loe
paglābties(pagla~bties)savijispasalsa`pagrabskelopogreb
pagrieztturnipovernulpagūt(pagu~t)progresiuspeval
paiettrairipros`o`lpajautāt(pajauta~t)askispras`ival
pakapakopaketpakaļējais(pakal`e~jais)bekezadnij
pakāje(paka~je)piedopodnoz`iefootpakāpiens(paka~piens)stupostupenq`
pakāpeniski(paka~peniski)lengradenpostepennopaklausīt(paklausi~t)obeislus`alsa`
paklājs(pakla~js)tapetokovo`rpaklausīgs(paklausi~gs)obeemeposlus`nyj
pakļautība(pakl`auti~ba)subordinaciopodc`ineniepakļaut(pakl`aut)subordigipodc`inil
palaikamenereteninogdapalasīt(palasi~t)estimipoc`ital
palāta(pala~ta)palatopalatapaldiesdank yuspasibo
palīdzēt(pali~dze~t)helpipomogpalīdzība(pali~dzi~ba)helpopomos~q`
palielināt(palielina~t)pligrandigiuvelic`ilpalīgā(pali~ga~)helpezna pomos~q`
palīgs(pali~gs)asistantopomos~nikpaliktrestiostalsa`
palialtakvopolovodq`efreshetpamācošs(pama~cos^s)edifepouc`itelq`nyjedifying
pamanīt(pamani~t)rimarkizamec`alpamatotiyustenspravedlivo
pamāt(pama~t)svingimaxalpamatsbazisoosnova
pamestjetibrosilpamēģināt(pame~g`ina~t)eksperiproboval
pamirtstagnirizamerpamostiesvekijiprosnulsa`
panākt(pana~kt)alkanzidognalpanākums(pana~kums)sukcesouspex
pankūka(panku~ka)oladeooladq`a`thick pancakepannapadeloskovoroda
paņemt(pan`emt)prenibralpapagailisparotopopugaj
papildināt(papildina~t)kompletigipopolnilpapildusuplementedopolnitelq`nyj
papilnamplentenvdovolq`papirosssigaredopapirosa
papīrs(papi~rs)paperobumaga(419-en)paplāte(papla~te)pletopodnos
paplašināties(paplas^ina~ties)larjisirass`ira`lsa`paplāšināt(papla~s^ina~t)larjigirass`iril
papriekš(paprieks^)primensnac`alapapurināt(papurina~t)skuipotra`s
pārāk(pa~ra~k)troslis`komparāds(para~ds)devodolg
parādīt(para~di~t)montripokazalparādība(para~di~ba)fenomenoa`vlenie
parādīties(para~di~ties)montrisipokazalsa`pārākums(pa~ra~kums)ekscelencoprevosxodstvo
parastiuzualenobyc`nopārbaudīt(pa~rbaudi~t)proviispytal
pārbēgt(pa~rbe~gt)transkuriperebez`alpārbrauktuve(pa~rbrauktuve)transkoropereezdremoval
pārbraukt(pa~rbraukt)transkoripereexalcrosspārceltuve(pa~rceltuve)paromoparomferry-boat
pārcelt(pa~rcelt)transigiperepravilconveypārdevējs(pa~rdeve~js)vendantoprodavec
pārdot(pa~rdot)vendiprodalpārdomāt(pa~rdoma~t)propensiobdumal
pārdzīvojums(pa~rdzi~vojums)travivoperez`ivaniepareizība(pareizi~ba)korektecopravilq`nostq`
pareizskorektepravilq`nyjpārējais(pa~re~jais)resteostalq`noj
paretaminoftenizredkafrom time to timepārgājiens(pa~rga~jiens)pasejoperexod
pārģērbties(pa~rg`e~rbties)otrevestisipereodelsa`pāris(pa~ris)paropara
pāriet(pa~riet)traiperexodilpāri(pa~ri)transc`erez
pārit(pa~rit)postmordeyposlezavtraparīzietis(pari~zietis)parizianopariz`anin
parksparkoparkpārlēkt(pa~rle~kt)transoltipereprygnul
pārliecināt(pa~rliecina~t)konvinkiubedilpārliecinošs(pa~rliecinos^s)konvinkeubeditelq`nyj
pārliecība(pa~rlieci~ba)konvinkoubez`deniepārlietīnaties(pa~rlieti~naties)konvinkisiubedilsa`
pārmest(pa~rmest)reprochiuprekalpārmetums(pa~rmetums)reprochoupro`kreproach
pārnākt(pa~rna~kt)traiperexodilpārņemt(pa~rn`emt)cirkaptioxvatil
pār(pa~r)transc`erezpārpilnība(pa~rpilni~ba)abundoizbytok
pārprast(pa~rprast)komprenipona`lpārrunas(pa~rrunas)konversobeseda
pārrunnāt(pa~rrunna~t)diskutiobsudilpārsiet(pa~rsiet)bandibipereva`zalbandage
pārskats(pa~rskats)skizoobozreniepārsniegt(pa~rsniegt)depasiprevysil
pārspēt(pa~rspe~t)superpasiprevosxodilexcelpārsteigums(pa~rsteigums)amazoizumlenie
pārstāve(pa~rsta~ve)reprezentantapredstavitelq`nicarepresentativepārstāvēt(pa~rsta~ve~t)reprezentipredstavla`l
pārstāvis(pa~rsta~vis)reprezentantopredstavitelq`pārsteigt(pa~rsteigt)mirigiudivil
pārsteidzošs(pa~rsteidzos^s)amazebleporazitelq`nyjpārtika(pa~rtika)fudoprodovolq`stvie
partijapartiopartia`pārtraukt(pa~rtraukt)ruptiprerval
pārtraukums(pa~rtraukums)intervalopereryvpārtulkot(pa~rtulkot)tradukiperevo`l
parunadiradopogovorkasayingpārvadājums(pa~rvada~jums)konveyoperevozkaconveyance
pārvadāt(pa~rvada~t)transportiperevo`zpārvalde(pa~rvalde)administradoupravlenie(dejstvie)
pārvaldīt(pa~rvaldi~t)administriupravla`lpārvarēt(pa~rvare~t)superipreodolel
pārvest(pa~rvest)transportiperevo`zpārvietojams(pa~rvietojams)movisanteperedviz`nojmovable
pasakakuenteoskazkapasākums(pasa~kums)iniciatonac`inanie
pasaulemondomir(vselennaa`)pasažieris(pasaz^ieris)pasajeropassaz`ir
pasēdēt(pase~de~t)sidisidelpaskaidroteksplikiobq~a`snil
paskatīties(paskati~ties)ekrigardivzgla`nulpasliktināties(pasliktina~ties)malijiuxuds`ilsa`
pasmaidīt(pasmaidi~t)ekridetiulybnulsa`pasniegtpodonipodal
pastaigāties(pastaiga~ties)promenigula`lpastāstīt(pasta~sti~t)rakontirasskazal
pastāvēt(pasta~ve~t)ekzistisus~estvovalpastāvīgi(pasta~vi~gi)konstantenpostoa`nno
pastāvīgs(pasta~vi~gs)konstantepostoa`nnyjpastiprināties(pastiprina~ties)intensifiusililsa`
pastiprināšanās(pastiprina~s^ana~s)intensigousileniepastniekspostistopoc`talq`onpostmano
pastspostopoc`tapasūtīt(pasu~ti~t)bukizakazal
pašlaik(pas^laik)nausejc`aspašaizliedzīgs(pas^aizliedzi~gs)dedikatesamootverz`ennyj
pašdarbība(pas^darbi~ba)arte diletante agadoxudoz`estvennaa` samodea`telq`nostq`amateur artistic workpašreizējs(pas^reize~js)nunenastoa`s~ij
pašreiz(pas^reiz)nuntempenv nastoa`s~ee vrema`pataundaz`e
pateiktdiriskazalpateiktiesdankiblagodaril
pateicība(pateici~ba)gratitudoblagodarnostq`pateicīgs(pateici~gs)gratitudeblagodarnyj
patiesība(patiesi~ba)veropravdapatiesībā(patiesi~ba~)en realona samom dele
patiktgustinravilsa`patīkami(pati~kami)agrablenpria`tno
patīkams(pati~kams)agreablepria`tnyjpatriotiskspatriotismepatriotic`eskij
patriotismspatriotismopatriotizmpatriotspatriotopatriot
patssamesampatstāvīgs(patsta~vi~gs)memstandesamostoa`telq`nyj
paturēt(pature~t)suportipodderz`alpaugursholmoxolm
paustekspresivyraz`alpavadīt(pavadi~t)efektivigiprovodil
pavadoniskondukandoprovodnikguidepavarskokistopovar
pavasarīgs(pavasari~gs)primaverevesennijspringpavasarisprimaverovesna
pavēle(pave~le)ordonoprikazpaviljonspavilionopavilq`on
pavirši(pavirs^i)negligentennebrez`nopavisamtutensovsem
pāvs(pa~vs)pavopavlinpazaudēt(pazaude~t)perdipotera`l
paziņa(pazin`a)konatoznakomyjpaziņot(pazin`ot)deklarizaa`vil
pazīstams(pazi~stams)populareizvestnyjpazīt(pazi~t)kueniznal
pazustperdijipropalpēc pusdienas(pe~c pusdienas)post tagedoposle obeda
pēckara(pe~ckara)postguereposlevoennyjpostwarpecpostposle
pecpusdienaposttagmidoposleobedennoe vrema`pedagogspedagogopedagog
pedagoģisks(pedagog`isks)pedagogikepedagogic`eskijpedagogicalpēda(pe~da)plandostupna`foot
pēdējais(pe~de~jais)lasteposlednijpēkšņi(pe~ks^n`i)subitenvnezapno
peldēšanās(pelde~s^ana~s)badokupaniepēldešana(pe~ldes^ana)najoplavanie
peldēt(pelde~t)swimiplaval(o c`elovek)peldēties(pelde~ties)badijikupalsa`
peldētava(pelde~tava)badeyokupalq`na`peldētājs(pelde~ta~js)svimantoplovecswimmer
peldošs(peldos^s)flotadeplavuc`ijfloatingpelēks(pele~ks)grizeseryj
pelemausomys`q`pelikāns(pelika~ns)pelikanopelikanpelican
pelnipeplopepelpelnīt(pelni~t)gaenizarabotal
peļņa(pel`n`a)revexopribylq`profitpenijspeneopennipenny
pērdvēja(pe~rdve~ja)vendantaprodavs~icaperedzēt(peredze~t)antevidipredvidel
pereģot(pereg`ot)antediripredskazalpereizikorektenpravilq`no
periodisksperiodikeperiodic`eskijperiodsperiodoperiod
pērkams(pe~rkams)tualetakojpērkons(pe~rkons)tondrogrom
pērnais(pe~rnais)lastyarepros`logodnijlast year'spērn(pe~rn)en pasinte yarov pros`lom godu
peronsplatformoperronpersoniskspersonelic`nyj
pērtiķis(pe~rtik`is)monkoobezq`a`napērt(pe~rt)pertiporolflog
pētījums(pe~ti~jums)esploroissledovaniepētīšana(pe~ti~s^ana)studadoizuc`enie
pētīt(pe~ti~t)esploriissledovalpētnieks(pe~tnieks)esploristoissledovatelq`
piebaupianīno(piani~no)pianopianino
pianistspianistopianistpicēdis(pice~dis)satesytyj
piecifinpa`tq`pieaudzisadultevzroslyj
pieaugšana(pieaugs^ana)pligrandigouvelic`eniepieaugtaumentivozros
piebrauktalveturipodq~ezz`alpiecdesmitfindekpa`tq`desa`t
piecdsmitaisfindekepa`tidesa`tyjpieceltiesekstarivstal
piecgadefinyarplanopa`tiletkafive-year planpiecpadsmitdekfinpa`tnadcatq`
piecpadsmitaisdekfinepa`tnadcatyjpiecsimtfincenpa`tq`sot
piecsimtaisfincenepa`tisotyjpiedalīšanās(piedali~s^ana~s)participecouc`astie
piedalīties(piedali~ties)participiuc`astvovalpiedāvāt(pieda~va~t)proponipredloz`il
piederēt(piedere~t)aparteniprinadlez`alpiedēvēt(piede~ve~t)atribuipripisyval
piedotpardoniprostilpiedzimtbornijirodilsa`
piedzīvot(piedzi~vot)traviviperez`ilpiegriezttalikroilget out
piegādātājs(piega~da~ta~js)liverantopostavs~ikpiegriezējs(piegrieze~js)fasonistozakrojs~ikcutter
piegriezēja(piegrieze~ja)fasonistazakrojs~icacutterpieietalvenipodxodil
piektaisfinepa`tyjpieklājīgs(piekla~ji~gs)deceprilic`nyj
pieklāties(piekla~ties)suitipodobalpiekrastebordopoberez`q`e
piekristakordisoglas`alsa`piekritējs(piekrite~js)subtenantostoronnik
piektdienavenerdiopa`tnicapieķerties(piek`erties)ekkaptisiuxvatilsa`
pielāgot(piela~got)adaptiprisposobiladaptpieliekamaisklozetoc`ulan
piemēram(pieme~ram)por samplonaprimerpiemineklismonumentopama`tnik
pienākums(piena~kums)devodolgpienākt(piena~kt)aliripodxodil
piensmilkomolokopiepildīt(piepildi~t)pleninapolna`l
piepildīties(piepildi~ties)plenisinapolnilsa`be willedpiepūle(piepu~le)strechousilie
pieredzējis(pieredze~jis)sperteopytnyjpieredzēt(pieredze~t)traviviperez`il
pieredzeeksperencioopytpierefrentolob
piesaistīt(piesaisti~t)atraktiprivlekalpiesietalbindipriva`zalfasten
pieskartiestushiprikosnulsa`piespēle(piespe~le)serviciopodac`aservice
piespiestiesaprestipriz`alsa`piespriestnomininaznac`il
piestāt(piesta~t)bertipric`alilberthpiestātne(piesta~tne)stopajoostanovka
piestiprināt(piestiprina~t)alfiksiprikrepilpiešķirt(pies^k`irt)impartipridal
pieteiktanonciobq~a`vilpietiktsuficixvatalo
pieturēties(pieture~ties)tenisiderz`alsa`pieturastopajoostanovka
pievērst(pieve~rst)atentigiobratil vnimaniepiezīme(piezi~me)rimarkozamec`anie
piezīmju grāmatiņa(piezi~mju gra~matin`a)notlibretozapisnaa` kniz`kapilādzis(pila~dzis)rovanora`binarowan
pildīt(pildi~t)pleninapolna`lpildspalvafontopenoavtoruc`ka
pilegutokapla`pīle(pi~le)entoutka
pilnīgs(pilni~gs)plenepolnyjpilnīgi(pilni~gi)plenenvpolne
pilnvarotaisreprezantivoupolnomoc`ennyjpilnveidotperfektigiusovers`enstvoval
pilnvērtigs(pilnve~rtigs)plenvalorepolnocennyjpilsēta(pilse~ta)urbogorod
pilsētniece(pilse~tniece)urbanagoroz`ankatown-dwellerpilsonisurbanogoroz`anin
pilspalacodvorecpingvinspinguinopingvin
pionerspioneropionerpiparipiproperec
pirmsantdopirmaisunepervyj
pircējs(pirce~js)komprantopokupatelq`customerpirkstsfingropalec
pirktkompripokupalpirmatnējs(pirmatne~js)praepervobytnyj
pirmdienalundioponedelq`nikpirmoreizune retenvpervye
pirmssvētku(pirmssve~tku)antefestepredprazdnic`nyjbefore the holidaypirtsbanejobana`
plakāts(plaka~ts)plakatoplakatplāns(pla~ns)tinetonkij
plankumsspotopa`tnoplāpāt(pla~pa~t)balbiliboltal
plastmassaplastikoplastmassaplaši(plas^i)larjens`irokowidely
plašs(plas^s)larjes`irokijplašums(plas^ums)vastecoprostor
platmalehatos`la`paplatība(plati~ba)areoplos~adq`
platslarjes`irokijplaudisbramoles~bream
plauktsbretopolkaplecsshultroplec`o
plerādīt(plera~di~t)pruvidokazalplēsīgs(ple~si~gs)rabexis~nyj
plēst(ple~st)resirval(na c`asti)plestiesetendijiprostiralsa`
plīst(pli~st)rompisilomalsa`plitsstuvoplita
pliukšķēt(pliuks^k`e~t)klapixlopalplīvot(pli~vot)flirtirazvevalsa`
plūcējs(plu~ce~js)terebistoterebilq`s~ikplūme(plu~me)plumosliva
plūst(plu~st)fluililsa`pļapa(pl`apa)balbilunoboltun
pļaujams(pl`aujams)pratolugpļauja(pl`auja)fienadosenokoshaymaking
pļaut(pl`aut)falkikosilpolicistspolicanopolicejskij
polietepolonapolq`kapolispolonopola`k
politehniskspoliteknikepolitexnic`eskijpolitikapolitikopolitika
politiskspolitikepolitic`eskijpomazām(pomaza~m)pok a pokponemnogu
ponitīvs(poniti~vs)pozitivepoloz`itelq`nyjpopulārss(popula~rss)populareizvestnyj
portfelisportfolioportfelq`portretsportretoportret
posmslinkozvenopostiespreparisigotovilsa`
postīt(posti~t)detruirazrus`ilpostmarkastampopoc`tovaa` marka
postošs(postos^s)detruerazrus`itelq`nyjpostsrovinadorazorenieravaging
prastkuniumelprasīt(prasi~t)askispras`ival
prasības(prasi~bas)postulotrebovanieprašana(pras^ana)kunoumenieskill
prāts(pra~ts)mentoumprecevarotovar
precēties(prece~ties)espozijiz`enilsa`precīzi(preci~zi)ekzaktenimenno
precīzs(preci~zs)precizetoc`nyjprēmija(pre~mija)premiopremia`
pretējs(prete~js)opoziteprotivopoloz`nyjpretīgs(preti~gs)abomeneotvratitelq`nyj
pretiniekskontrenuloprotivnikpretī(preti~)kontrennaprotiv
pretkontrprotivpretvarainamige fortovraz`eskaa` sila
prezidijsprezidiumoprezidiumpriekš(prieks^)antdo
priekšā(prieks^a~)avanperedpriedepinososna
priecāties(prieca~ties)alegriradovalsa`priecīgs(prieci~gs)alegreradostnyj
priecīgi(prieci~gi)alegrenradostnopriekšnieks(prieks^nieks)estronac`alq`nik
prieksalegroradostq`priekšmets(prieks^mets)artigopredmet(izdelie)
priekšu(prieks^u)adavanvpero`dpriekšauts(prieks^auts)antetukoperednikapron
priekšējais(prieks^e~jais)forvardeperednijpriekšlikums(prieks^likums)propoziciopredloz`enie(gram.)
priekšniecība(prieks^nieci~ba)estraronac`alq`stvothe authoritiespriekšstats(prieks^stats)prezentopredstavlenie
priekšzīmīgs(prieks^zi~mi~gs)ekzempleprimernyjekzemplaryprimridnieksavangarduloperedovikadvanced worker
principsprincipoprincipprojām(proja~m)vekproc`q`
problēma(proble~ma)problemaoproblemaprocentsprocentoprocent
produkcijaprodukcioprodukcia`produktsproduktoprodukt
profesijaprofesioprofessia`profesionālis(profesiona~lis)profesionaloprofessional
profesorsprofesoroprofessorprogrammaprogramoprogramma
progresīvs(progresi~vs)progresiveprogressivnyjprogressiveprogressprogresoprogress
proletariāts(proletaria~ts)proletariatoproletariatproletārietis(proleta~rietis)proletarioproletarij
proletārisks(proleta~risks)proletarieproletarskijproletarianpropagandēt(propagande~t)propagandipropagandiroval
protamscertenkonec`noprozaiķis(prozaik`is)prozaikoprozaikprose-writer
psiholoģija(psiholog`ija)psikologiopsixologia`publicēt(publice~t)publikipublikoval
publikapublikopublikapūce(pu~ce)oulosova
pudelebotelobutylkapuikachikomalq`c`ik
pukstēt(pukste~t)trobistuc`althrobpuķe(puk`e)florocvetok
pulcēties(pulce~ties)asemblijisobiralsa`pulcēt(pulce~t)asemblisobiral
pulciņš(pulcin`s^)cirkolokruz`okpūles(pu~les)trabajotrud
pūlēties(pu~le~ties)trabajitrudilsa`pulksamasotolpa
pusaudzistinedjeropodrostokpusdienamidagopoldenq`
pusdienastagmanjoobedpusdienottagmanjiobedal
puseduonopolovinapuslaikstaymotajmperiod
pusnaktsminoktopolnoc`q`pusotrauno ve duonopoltora
puspieciduonfinpolpa`togopusseptiņi(pusseptin`i)duonseppolsedq`mogo
pusseši(pusses^i)duonsespols`estogopusstundamihoropolc`asa
pūst(pu~st)blovidulputnsavoptica
putekļains(putekl`ains)polvepylq`nyjputeklispolvinopylinkaparticle of dust
putenisneje stormometelq`putraimigroatokrupa
putraimsgroatinokrupinkagrain

R

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
radīt(radi~t)kreisozdalradioradioradio
radišana(radis^ana)kreadotvorc`estvoraditājs(radita~js)kreintosozdatelq`
rādīt(ra~di~t)montripokazalradniecīgs(radnieci~gs)parenterodstvennyj
radošs(rados^s)kreetvorc`eskijradsparentorodstvennik
radzīt(radzi~t)eksperiprobovalragavassledosani
ragū(ragu~)raguoraguraibumsbuntecopestrotavariety of colours
rajonsdistriktorajonrakstīt(raksti~t)skribipisal
rakstīšana(raksti~s^ana)skribadopisanierakstnieceskriterapisatelq`nica
rakstnieksskriteropisatelq`rakstsleteropisq`mo
raksturskarakteroxarakterraktkavikopal
ralbsbuntepo`stryjrāpot(ra~pot)grimpipolz
rāpu(ra~pu)reptenpolzkomcrawlingrastiesaperipoa`vilsa`
rasttrovinas`o`lrašanās(ras^ana~s)aperopoa`vlenie
rašana(ras^ana)astadonaxoz`denieratiagalotelega
raudaraudoplotvaroachraudāt(rauda~t)ploriplakal
raudzīties(raudzi~ties)rigardismotrelraugsdraugodroz`z`iyeast
raustresirval(na c`asti)rausispitolepo`s`kascone
raža(raz^a)rakoltouroz`ajražens(raz^ens)belformestatnyjshapely
ražīgums(raz^i~gums)prodiktivecoproduktivnostq`ražojums(raz^ojums)produktoprodukt
ražošana(raz^os^ana)produktadoproizvodstvoražot(raz^ot)produktiproizvodil
reaģēt(reag`e~t)reagireagirovalreakcijareakcioreakcia`
reālisms(rea~lisms)realismorealizmrealizēt(realize~t)realigiispolna`l
redakcijaredakcioredakcia`redaktorsredaktororedaktor
redzēt(redze~t)vidividelredzamsvideblevidimyj
redzevistozrenieredzes loksvisterondokrugozoroutlook
redzēšanās(redze~s^ana~s)revidosvidanieinterviewredzēties(redze~ties)vidisividelsa`
referāts(refera~ts)reportodokladreizekveooc`eredq`
reizretorazreizē(reize~)juntenvmeste
reizināt(reizina~t)plimutigiumnoz`alrēķins(re~k`ins)kontosc`o`t
rēķināt(re~k`ina~t)kalkulisc`ital(mat)remontēt(remonte~t)ripariremontiroval
remontsriparoremontreņģe(ren`g`e)spratosalakastrat
republikarepublikorespublikarehenvot(xere\xine)
resinašana(resinas^ana)decidores`enieresnsdiketolstyj
restaurēt(restaure~t)rekonstruivosstanovilrestorāns(restora~ns)restoranorestoran
rēta(re~ta)narborubecscarretirarenredko
retsrareredkijrevolūcija(revolu~cija)revoluciorevolu`cia`
revolucionārs(revoluciona~rs)revolucionerorevolu`cionerrevolutionaryrezerverezervorezerv
rezultāts(rezulta~ts)rezultatorezulq`tatrežims(rez^ims)rejimorez`im
rīcība(ri~ci~ba)akciodejstvieridzinieksriganoriz`anin
riebīgs(riebi~gs)kontreneprotivnyjriebtieskontrenisibyl protivnym
riekstsnuksoorex(plod)riekstotnuksisobiral orexi
rietumivestozapadrīkoties(ri~koties)agidejstvoval
rīkot(ri~kot)estabiliustroilrīks(ri~ks)strumentoorudietool
rindaroora`driņķis(rin`k`is)cirklokrug(geom.)
risināties(risina~ties)procediproisxodilrītdiena(ri~tdiena)mortagozavtras`nij denq`
riteniskoleokolesoritēt(rite~t)rulisikatilsa`
ritmordeyzavtraritsmatenoutro
robeža(robez^a)landlimorubez`rokahandoruka(kist??)
romāns(roma~ns)romanoromanromietisromaneorimla`nin
ronisfokotu`lenq`sealrosīgs(rosi~gs)vivaceoz`ivlo`nnyj
rosīties(rosi~ties)vantisuetilsa`rotaļāties(rotal`a~ties)djokiigral(razvl)
rotāt(rota~t)dekoriukras`alrozerozoroza
rublisrublorublq`rudensautunoosenq`
rudzisegaloroz`q`rūgsts(ru~gsts)biterogorq`kij
rūgtens(ru~gtens)biterenegorq`kovatyjrūkt(ru~kt)grumblivorc`al
runadiskursorec`q`(vystuplenie)runāšana(runa~s^ana)konversaciorazgovor
runātājs(runa~ta~js)oratorooratorrunāt(runa~t)paroligovoril
rūpes(ru~pes)zorgozabotarūpēties(ru~pe~ties)surveyizabotilsa`
rūpīgi(ru~pi~gi)metikulozents~atelq`norūpīgs(ru~pi~gs)metikulozets~atelq`nyj
rupjsrubegrubyjrūpnīca(ru~pni~ca)uzinozavod
rūpniecība(ru~pnieci~ba)industriopromys`lennostq`

S

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
saaicīnāt(saaici~na~t)sumnisozyvalsaaukstēties(saaukste~ties)kaltumiprostudilsa`
sabiedriskssocieobs~estvennyjsabiedrība(sabiedri~ba)socioobs~estvo
sabiedrotaisaliancanosou`zniksabojāties(saboja~ties)kilkelisiportilsa`
sabrauktkonkorisisq~exalsa`come togethersacelšanās(sacels^ana~s)ribelovosstanie
saceltiesliftisipodna`lsa`go upsacensība(sacensi~ba)kompetadosorevnovanie
sacenstieskompetisorevnovalsa`sacerējmus(sacere~jmus)vorkosoc`ineniework
sacīt(saci~t)diriskazalsacīkste(saci~kste)kompetadosorevnovanie
sadalījums(sadali~jums)disdividorazdeleniesadalīt(sadali~t)disdividirazdelil
sadauzīt(sadauzi~t)rompilomalsadusmotieskolerisirasserdilsa`
sadziedāties(sadzieda~ties)konfitisispelsa`fit insadzirdēt(sadzirde~t)ekaudiuslys`al
sadzivekurvivobytmode of lifesagaidīt(sagaidi~t)enkontivstretil
sagatavotpreparigotovilsagatoviespreparisigotovilsa`
saglabāt(saglaba~t)sparisbero`gsaglabāties(saglaba~ties)konservisixranilsa`
sagrābt(sagra~bt)kaptisxvatilsaimefamiliosemq`a`
saimniecība(saimnieci~ba)masterumoxoza`jstvoeconomysaimnieksdomekapoxoza`in(doma,semq`i)
sainisnodouzelsaistīt(saisti~t)konligisva`zal
saistīties(saisti~ties)konligisisva`zalsa`sajūsmināt(saju~smina~t)ravivosxis~al
sajūsma(saju~sma)admirovostorgsajustperceptios~util
sajūta(saju~ta)perceptoos~us~eniesakāmvārds(saka~mva~rds)proverboposlovica
sakāpt(saka~pt)klimbisivlezalsakārtot(saka~rtot)alokirazmestil
sakarskoneksosva`zq`sakārtoties(saka~rtoties)ordigiupora`doc`il
saknerutokorenq`sakrāt(sakra~t)akumulinakopil
sākties(sa~kties)beginisinac`alsa`sākt(sa~kt)begininac`al
sākumā(sa~kuma~)primensnac`alasalaisloostrov
salabotrektifikiispravla`lsaldsdolchesladkij
salidojumskonvenoslo`trallysalīdzināt(sali~dzina~t)komparisravnil
salīdzināms(sali~dzina~ms)komparesravnitelq`nyjsaliktskompleksesloz`nyj
salmipaliosolomasalmspalinosolominkastraw
sāls(sa~ls)saltosolq`salsfrostomoroz
saltfrizimo`rzsāļš(sa~l`s^)saltesolo`nyj
samaksāt(samaksa~t)ploriplakalsamaņa(saman`a)konsciosoznanie
samazināt(samazina~t)reduciumenq`s`ilsameklēt(samekle~t)seariiskal
samērā(same~ra~)relativenotnositelq`nosamērcēt(same~rce~t)rativinamoc`ilsoak
samierināšanās(samierina~s^ana~s)repaksijoprimireniesamierināties(samierina~ties)repaksijiprimirilsa`
samontēt(samonte~t)muntimontirovalsanākt(sana~kt)reunisisobralsa`
sanatorijasanatoriosanatorijsanatoriumsaņemt(san`emt)prenibral
sāpes(sa~pes)dolorobolq`sāpēt(sa~pe~t)krankibolel
sapierissaperosapo`rsappersāpīgs(sa~pi~gs)krankemeboleznennyj
sapnisdormosonsapņot(sapn`ot)dremimec`tal
saprastiesharmoniladilget onsaprastkomprenipona`l
saprašana(sapras^ana)komprenoponimaniesaprašanās(sapras^ana~s)interkomprenovzaimoponimanie
sapulcekolektosobraniesapulcēties(sapulce~ties)reunisisobralsa`
sarakstīt(saraksti~t)skribipisalsarakstīšanās(saraksti~s^ana~s)korespondadoperepiska
sarakstīties(saraksti~ties)korespondiperepisyvalsa`sarežģit(sarez^g`it)komplikiusloz`nil
sarežģīties(sarez^g`i~ties)komplikisiusloz`nilsa`sarežģīts(sarez^g`i~ts)kompleksesloz`nyj
sargāt(sarga~t)gardioxrana`lsargāties(sarga~ties)gardisiosteregalsa`
sargsgvardistostoroz`sarīkot(sari~kot)estabiliustroil
sarkansredekrasnyjsarkanumsredecokrasnotaredness
sarkankoksmahoganokrasnoe derevosarktredenikrasnel
sarunastraktoperegovorysarunakonversobeseda
sarunāties(saruna~ties)konversirazgovarivalsarunāt(saruna~t)interkonsentiuslovilsa`
sasilditieskalisigrelsa`warm oneselfsaslimtekkrankizabolel
sasmeltskupic`erpalsasniegtatingidostig
sasniegumsatingodostiz`eniesastaptenkontivstretil
sastāvēt(sasta~ve~t)komponisostoa`lsastāvs(sasta~vs)kompoziciosostavcomposition
sastingtrigidikoc`enelbecome stiffsastingumsstagnozastoj
sasukāties(sasuka~ties)kombisipric`esalsa`sasveicināties(sasveicina~ties)salutizdorovalsa`
satiksmeinformosoobs~eniesatiktiesenkontisivstretilsa`
satiktenkontivstretilsatursenavosoderz`anie
sauciensapelozovsauktvokizval
saulainssunesolnec`nyjsaulesunosolnce
sauļoties(saul`oties)sunbrunizagoralsausssekesuxoj
sauszemeseklandosus`alandsavssuesvoj
savādība(sava~di~ba)stranecostrannostq`savāds(sava~ds)stranestrannyj
savdabīgs(savdabi~gs)singularesvoeobraznyjsavienība(savieni~ba)uniosou`z
savienotieskomunikisisoedinilsa`saviļņot(savil`n`ot)ekscitivolnoval
sazāģēt(saza~g`e~t)dissegiraspililsaw upsazināšanās(sazina~s^ana~s)komunikijoobs~enie
sazināties(sazina~ties)komunikijiobs~alsa`sevisseseba`
secibakonsekvecoposledovatelq`nostq`sēdēt(se~de~t)sidisidel
sēde(se~de)sesiozasedaniesegakovertoodea`lo
segtkovripokrylsejafasolico
sejalicolicosēja(se~ja)semadosev
sējējs(se~je~js)semantosea`telq`sekassekvoposledstvie
seklasemosema`seklsklenemelkij
sekmessukcesouspexsekmēties(sekme~ties)sukcesiudalsa`
sekmīgs(sekmi~gs)suksespleneuspes`nyjsekotsekvisledoval
sekretārs(sekreta~rs)sekretariosekretarq`sekundesekundosekunda
senatneantikecodrevnostq`sēne(se~ne)fungogrib
sendelongendavnosensantiguestarinnyj
sēņot(se~n`ot)fungisobiral gribyseptiņi(septin`i)sepsemq`
septītais(septi~tais)sepesedq`mojseptembrisseptembrosenta`brq`
septiņsimt(septin`simt)sepcensemq`sotseptiņpadsmit(septin`padsmit)deksepsemnadcatq`
septiņdesmit(septin`desmit)sepdeksemq`desa`tseptiņdesmitais(septin`desmitais)sepdekesemidesa`tyj
septiņpadsmitais(septin`padsmitais)deksepesemnadcatyjsēras(se~ras)traurotraur
sestaisseses`estojsestdienasabatosubbota(Saturdej,s`abat)
sēsties(se~sties)sidijisadilsa`seši(ses^i)sess`estq`(six)
sešdesmit(ses^desmit)sesdeks`estq`desa`tsešdesmitais(ses^desmitais)sesdekes`estidesa`tyj
sešpadsmit(ses^padsmit)deksess`estnadcatq`sešpadsmitais(ses^padsmitais)dekseses`estnadcatyj
sešsimt(ses^simt)sescens`estq`sotsēta(se~ta)barilozabor
sēt(se~t)semisea`lsevišķi(sevis^k`i)traitenosobenno
sevišķs(sevis^k`s)inordinareosobennyjsienamurostena
siensfienosenosierschizosyr
sietknitiva`zalsietuvebindariopereplo`tnaa`
sievietefemaz`ens~inasievafeminaz`ena
sievastēvs(sievaste~vs)bopatrotestq`signāls(signa~ls)signalosignal
sīknauda(si~knauda)smalmoneomeloc`q`sīks(si~ks)klenemelkij
sīkums(si~kums)triflopusta`ksildīt(sildi~t)kaligrel
silspine foroborpine forestsiltsvarmeto`plyj
siltumnīca(siltumni~ca)hotdomoteplicahothoussiltumsfebrecoteplotaheat
simtcenstosimbolizēt(simbolize~t)simbolisimvoliziroval
simfoniskssimfoniesimfonic`eskijsymphonicsimpātija(simpa~tija)simpatiosimpatia`
simtscenosotna`simtaiscenesotyj
simttūkstoš(simttu~kstos^)cen milsto tysa`c`simttūkstošais(simttu~kstos^ais)cenmilestotysa`c`nyj
sinepesmustardogorc`icasinoptiķis(sinoptik`is)sinoptikistosinoptikwether forecaster
sīpoli(si~poli)onioluk(onion\bacal)sipolsoninolukovicabulb
sirdskuoroserdcesirdzapziņa(sirdzapzin`a)konsientosovestq`
sirmgalvisoldulostariksirsnīgs(sirsni~gs)sincereiskrennij
sirsnīgi(sirsni~gi)sincereniskrennesistbatibil
sistēma(siste~ma)sistemosistemasistematiskssistematikesistematic`eskijsystematic
sitiensbatoudarsivēns(sive~ns)pigonkoporoso`nok
skābs(ska~bs)acidekislyjskaistsbelekrasivyj
skaistulebelakrasavicaskaidrsklarea`snyj
skaidasplitos~epkaskaidriklarena`sno
skaistibelenkrasivoskaistumsbelecokrasota
skaitlisksnuomec`islovojnumericalskaitlisnuomoc`islo
skaitīt(skaiti~t)kalkulisc`ital(mat)skaitļošana(skaitl`os^ana)komputadovyc`islenie
skaitļošanas centrs(skaitl`os^anas centrs)komputere centrovyc`islitelq`nyj centrcomputer centreskaitskvantokolic`estvo
skaļš(skal`s^)lautegromkijskanēt(skane~t)sonizvuc`al
skandēt(skande~t)skandiskandirovalchantskanējums(skane~jums)sonadozvuc`anie
skaņa(skan`a)sonozvukskaņdarbs(skan`darbs)verkoproizvedenie
skapisaronos`kafskarbsrigoresurovyj
skarttushiprikosnulsa`skatsvidovid
skatiensrigardovzgla`dskatitājs(skatita~js)rigardantozritelq`
skatīties(skati~ties)rigardismotrelskatuvisksscenescenic`eskij
skatuvescenoscenaskolaskolos`kola
skolēns(skole~ns)lernantouc`enikskolniecepupilauc`enica
skolnieksskoleros`kolq`nikskolotāja(skolota~ja)instruistauc`itelq`nica
skolotājs(skolota~js)instruistouc`itelq`skopsavareskupoj
skopumsavarecoskupostq`skrējiens(skre~jiens)kurobeg
skrējējs(skre~je~js)kurantobegunskrējēja(skre~je~ja)kurantabegunq`a`runner
skrietkuribez`alskrūve(skru~ve)skrubovint
skumjastristecogrustq`skumjš(skumjs^)tristepec`alq`nyj
skumttristigrustilgrieveskūpstīt(sku~psti~t)kisiceloval
skūšana(sku~s^ana)razobritq`o`skūt(sku~t)razibril
skvērs(skve~rs)skvaroskverslapjš(slapjs^)vetemokryj
slāpes(sla~pes)sedoz`az`daslāpt(sla~pt)sediz`az`dal
slaucama govsmilkade toreadojnaa` korovamilking cowslaucīties(slauci~ties)forvishisivytersa`
slaucitforvishivyterslavensfameznamenityj
slavagloroslavaslavēt(slave~t)glorislavil
slēpot(sle~pot)skiixodil na lyz`axslēpes(sle~pes)skioslyz`i
slepenssikretetajnyjslepkavamurdistoubijca
slēpošanas sports(sle~pos^anas sports)skiadolyz`nyj sportslēpošana(sle~pos^ana)skirunoxoz`denie na lyz`ax
slēpties(sle~pties)sekretisispra`talsa`sliktsraeploxoj
slīcināt(sli~cina~t)dronigitopil(o z`ivom)drownslidotavarinkokatokrink
slidotskatikatalsa` na konq`kaxskatesliederelorelq`s
sliktiraenploxoslimība(slimi~ba)krankadoboleznq`
slimniekskrankebolq`noj(453-ge)slimnīca(slimni~ca)hospitalobolq`nica(464-en)
slimotkrankibolelslimsinsanetenezdorovyj(bolq`noj)
slinkslezelenivyjslinkotlezilenilsa`
slinkumslezecolenq`sliņķis(slin`k`is)lezulolenta`j
slīps(sli~ps)klinitenaklonnyjinclinedslipumsklinonaklon
slotabalailometlasmacējošs(smace~jos^s)sufokadeudus`livyj
smadzenescerbomozgsmagsheveta`z`o`lyj
smagiheventa`z`elosmaidīt(smaidi~t)ridetiulybalsa`
smaidsridetoulybkasmakaodorozapax
smalksklenemelkijsmaržot(smarz^ot)smelipaxnulsmell
smarža(smarz^a)aromoaromatsmēķēt(sme~k`e~t)fumikuril
smēķētājs(sme~k`e~ta~js)fumantokura`s~ijsmietiesridismea`lsa`
smiekliridosmexsmieklīgs(smiekli~gs)ridigesmes`noj
smiltssandopesoksnaustdermidremal
sniegsnejosnegsniegbaltsnejoblankebelosnez`nyj
sniegpulkstenīte(sniegpulksteni~te)neje blubelopodsnez`niksnowdropsniegtpodonipodal
sniegtiespulisita`nulsa`snigtit nejqido`t sneg
sociālisms(socia~lisms)socializmosocializmsociālistiks(socia~listiks)socializmesocialistic`eskijsocialist
sodīt(sodi~t)punishinakazalsodspunishonakazanie
solisstepos`agsolīt(soli~t)promesiobes~al
solsbenkoskamq`a`solspupitroparta
soļot(sol`ot)stepis`agalsomietefinlandafinka
somiņa(somin`a)handbagosumoc`kasomsfinlandofinn
sovhozssovxozosovxozspālva(spa~lva)peropero(pticy)
spāre(spa~re)raftilostropilorafterspārns(spa~rns)vingokrylo
spārnot(spa~rnot)inspirivdoxnovilsparsfortosila
spartakietisspartakianospartakovecspēcīgs(spe~ci~gs)fortekrepkij
speciālists(specia~lists)specialistospecialistspeciāls(specia~ls)specialespecialq`nyj
spēja(spe~ja)kapablosposobnostq`spējīgs(spe~ji~gs)kapablesposobnyj
spēks(spe~ks)fortosilaspēlēt(spe~le~t)pleiigral(muzyka 838-en)
spēle(spe~le)pleoigra(muz, na sc)spēlētājs(spe~le~ta~js)gamenoigrokplayer
spertfrapiudarilspēt(spe~t)povimog
spīdēt(spi~de~t)splendiblestelgleamspidošs(spidos^s)eminenteblesta`s~ij
spiestpresinaz`imalspilgtsbrilantea`rkij
spilvenskusenopodus`kaspirgtsvigilebodryj
spītīgs(spi~ti~gs)obstineupra`myjspīti(spi~ti)malgervopreki
spīts(spi~ts)obstinecoupra`mstvoobstinacyspogulisspegulozerkalo
sportistssportsmenosportsmensportsmansportssportosport
spožs(spoz^s)brilantea`rkijsprādziens(spra~dziens)eksplodovzryv
spriedumsverdiktoprigovorspriestreazonirassuz`dal
spuldzelampetolampoc`kaspundekorkoprobkacork
stabskolunostolbstacijastaciostancia`
stadionsstadionostadionstādīties(sta~di~ties)prezentisipredstavilsa`
staigāt(staiga~t)iradixodilstallisstablokonu`s`na`
starpintermez`dustarpā(starpa~)midensredi
starptautisksinternaciemez`dunarodnyjstartēt(starte~t)startistartoval
stāstīt(sta~sti~t)rakontirasskazalstāsts(sta~sts)rakontorasskaz
statujastatuostatua`stāvēšana(sta~ve~s^ana)standostoa`nie
stāvēt(sta~ve~t)standistoa`lstāvoklis(sta~voklis)situaciopoloz`enie
stāvs(sta~vs)figurofigurastāvums(sta~vums)krutecokrutiznasteepness
steidzīgi(steidzi~gi)hastenpospes`nosteidzīgs(steidzi~gs)akcelemetoroplivyj
steigthastispes`ilsteigahastospes`ka
steigtiesakcelisitoropilsa`stiklsvitrosteklo
stiklinieksvitrerostekolq`s~ikstilsplumeoruc`ka
stindzinošs(stindzinos^s)ladigeledena`s~ijstingrsseverestrogij
stingriseverenstrogostipendijagrantostipendia`
stiprifortenkrepkostiprināšana(stiprina~s^ana)fortikigoukreplenie
stiprināt(stiprina~t)fortikigiukrepilstiprsstrengeproc`nyj
stirnastirnokosula`roe deerstrādāt(stra~da~t)laborirabotal
strādājošs(stra~da~jos^s)trabajantetruda`s~ijsa`strādīgs(stra~di~gs)laboremetrudolu`bivyjdiligent
strādniece(stra~dniece)laborantarabotnicastrādnieks(stra~dnieks)laborantorabotnik
straujš(straujs^)rapidebystryjstraujirapidenbystro
straumefluadotec`eniestrautsriveretoruc`ej
strēbt(stre~bt)spunegixlebalsupstreiksstrikozabastovka
stridēties(stride~ties)debatisporilstudentestudentastudentka
studentsstudentostudentstudēt(stude~t)studisiuc`ilsa`
stundalessonourokstūris(stu~ris)angulougol
sudrabotssilvereneserebristyjsudrabssilveroserebro
sūdzība(su~dzi~ba)komplenoz`alobasūkums(su~kums)beginonac`alo
sulasukosoksumabagosumka
sūnas(su~nas)mosomoxsunsdogosobaka
sūrs(su~rs)biterogorq`kijsūtīt(su~ti~t)sendiposlal
svaigsfreshesvez`ijsvarspezoves
svārki(sva~rki)jakopidz`aksvarigsgravevaz`nyj
svaripezilovesysvārstīties(sva~rsti~ties)balansijikolebalsa`
sveicināt(sveicina~t)salutizdorovalsa`sveikiadeospros~aj
svelmainswarmegez`arkijsvelmekaloroz`ara
svērājs(sve~ra~js)pezistovesovs~ikweighersvērt(sve~rt)ponderivzves`ival
svešs(sves^s)zarec`uz`ojsvešinieks(sves^inieks)inkognitoneznakomec
svētdien(sve~tdien)sundenv voskresenq`esvētdiena(sve~tdiena)sundiovoskresenq`e
svētki(sve~tki)festoprazdniksvēts(sve~ts)santesva`toj
sviestjetibrosilsviedrisudoropot
sviestsbuteromaslo(butter\xem-korovq`e)sviestmaizebuterbredobuterbrod
svilpesvistilosvistoksvilpienssvistosvist
svinēt(svine~t)festiprazdnovalsvītra(svi~tra)tretoc`erta
svītrot(svi~trot)forstrixivyc`erknulstrike out

Š

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
šādi(s^a~di)tomtakšāds(s^a~ds)tualetakoj
šahists(s^ahists)shaxistos`axmatistšahs(s^ahs)shakos`axmaty
šalfe(s^alfe)skarpos`arf(778-en)šalkt(s^alkt)bruis`umel
šalkas(s^alkas)bruos`umšampanietis(s^ampanietis)shampanos`ampanskoe
šaubīties(s^aubi~ties)dubisomnevalsa`šaubas(s^aubas)dubosomnenie
šaurs(s^aurs)engeuzkijšausmas(s^ausmas)terurouz`as
šausmīgs(s^ausmi~gs)teribleuz`asnyjšaušana(s^aus^ana)pafadostrelq`ba
šaut(s^aut)tiristrela`lšautuve(s^autuve)tirzalotirshooting-gallery
šeit(s^eit)estenzdesq`šis(s^is)zee`tot
škūnis(s^ku~nis)sarayosarajšķelt(s^k`elt)splitiraskolol
šķēres(s^k`e~res)teseoronoz`nicyšķērslis(s^k`e~rslis)obstakloprepa`tstvie
šķērsot(s^k`e~rsot)intersektiperesekalšķīdums(s^k`i~dums)salvorastvor
šķiedra(s^k`iedra)fibrovoloknofibrešķindēt(s^k`inde~t)sonorizvenel
šķira(s^k`ira)klasoklassšķirds(s^k`irds)fluidez`idkij
šķirties(s^k`irties)partisirasstalsa`šķīvis(s^k`i~vis)telerotarelka(335-ge)
šņākt(s^n`a~kt)bruis`umelšodien(s^odien)tudeysegodna`
šoferis(s^oferis)shoferos`ofo`rdriveršorit(s^orit)tumatenensegodna` utromthis morning
šovakar(s^ovakar)tuserensegodna` vec`eromthis eveningšujams(s^ujams)seves`vejnyj
šujmašīna(s^ujmas^i~na)sevomashinos`vejnaa` mas`inašūpoties(s^u~poties)dondolisikac`alsa`
šurp(s^urp)astiensu`dašūšana(s^u~s^ana)sevados`itq`o`
šūt(s^u~t)sevis`ilšuvēja(s^uve~ja)sevistas`vea`

T

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
taszee`tottādējādi(ta~de~ja~di)dotakim obrazom
tātad(ta~tad)dotakim obrazomtaču(tac^u)tamenodnako
tādēj(ta~de~j)porsekpoe`tomutāds(ta~ds)tualetakoj
tadsventogdatāfele(ta~fele)boarodoska
tagadējs(tagade~js)nunenastoa`s~ijtagadprezententeperq`
taisnība(taisni~ba)veropravdataisnīgs(taisni~gs)yustespravedlivyj
taisnsyustespravedlivyjtaisnirektenpra`mo
taisnīgums(taisni~gums)yustecospravedlivostq`tālab(ta~lab)porsekpoe`tomu
tālaika(ta~laika)tuametogdas`nijtālākais(ta~la~kais)futeredalq`nejs`ij
tālāk(ta~la~k)postendaleetalantīgs(talanti~gs)talentetalantlivyjtalented
talantstalentotalanttāle(ta~le)farodalq`
tāluma(ta~luma)farendalekotālu(ta~lu)farendaleko
tankstankotanktāpat(ta~pat)tom sementak z`e
tāpec(ta~pec)terkepotomutaptfarisistal
tasetasoc`as`ka(cup)(ta~)tomtak
(ta~)elaonatatārs(tata~rs)tatarotatarinTatar
taupīt(taupi~t)sparisbero`gtauriņš(taurin`s^)parparobaboc`ka(butterfly\parpar)
tautapopolonarodtautība(tauti~ba)nacionalitonacionalq`nostq`(70)
tauvakuerdokanattavstuetvoj
teātris(tea~tris)teatroteatrtecēt(tece~t)fluililsa`
tehnikateknikotexnikatehnikumsteknike midskolotexnikum
tehniķis(tehnik`is)teknikistotexniktehniskstekniketexnic`eskij
teicamnieksekculootlic`nikexcellent studentteicamiekcelentenotlic`no
teicamsekcelenteotlic`nyjteiktdiriskazal
teikalegendopredanieteikumspropoziciopredloz`enie(gram.)
tēja(te~ja)teoc`ajtējkanna(te~jkanna)tepotoc`ajnik
tekststekstoteksttēlains(te~lains)kolorfuleobraznyjcolourful
telefonstelefonotelefontelegrāfs(telegra~fs)telegrafotelegraf
televizorstelevizerotelevizortelpapremisiopomes~enie
tēls(te~ls)aparensoobrazteļš(tel`s^)bovidotelo`nok
temats(theme)temotematēma(te~ma)temotema
tēmats(te~mats)temotematembrstembrotembrtimbre
temperatūra(temperatu~ra)temperaturotemperaturatempstiempotemp
teorētisks(teore~tisks)teorieteoretic`eskijteorijateorioteoria`
tepatsven ve stuentut z`etērauds(te~rauds)stalostalq`
teritorijateritorioterritoria`termiņš(termin`s^)termosrok
tērps(te~rps)ropoodez`datērpts(te~rpts)vestiteodetyjdressed
teestenzdesq`tētīņš(te~ti~n`s^)patrootec
tevtemtebeto youtēvija(te~vija)patrelandootec`estvofatherland
tēviņš(te~vin`s^)maleosamectēvocis(te~vocis)onkloda`da`
tēvs(te~vs)patrootecticēt(tice~t)krediveril
ticība(tici~ba)kredoveratiepša(tieps^a)obstinuloupra`mecobstinate fellow
tiesatribosudtiesība(tiesi~ba)raytopravo
tiesnesissudistosudq`a`tiešām(ties^a~m)realendejstvitelq`no
tieši(ties^i)ekzaktenimennotievstinetonkij
tikainurtolq`kotiktomtak
tikkojustentolq`ko c`totīkls(ti~kls)netosetq`
tiklīdz(tikli~dz)nur kvenlis`q` tolq`koas soon astīkliņš(ti~klin`s^)netetosetkanet
tikpattom sementak z`etikt galā(tikt gala~)bonfarispravilsa`
tikttrafipopaltikumikostumosnravy
tikumsvertuodobrodetelq`tiltspontomost
tinteinkoc`ernilatipstipotip
tirgotieskomercitorgovaltirgusmarketorynok
tiritnikic`istiltīrība(ti~ri~ba)nikecoc`istota
tirīgs(tiri~gs)nikemec`istoplotnyjpuretīrīšana(ti~ri~s^ana)nikigoc`istka
tirinikenc`istotirsnikec`istyj
tīrums(ti~rums)feldopoletišām(tis^a~m)kavanennaroc`nopurposely
tīt(ti~t)enpakizavernultomāts(toma~ts)tomatopomidor
tomēr(tome~r)tamenodnakotonnatonotonna
toreizsventogdatoreizējs(toreize~js)tuametogdas`nij
totiestamenodnakotraģisks(trag`isks)tragiketragic`eskijtragic
traktoriststraktoristotraktoristtramvajstramotramvaj
tranzitstranzitotranzittransittrauktiesrushimc`alsa`
trauksutensiloposudatreneristrenerotrenertrainer
trešais(tres^ais)trietretijtrešdaļa(tres^dal`a)trionotretq`
treždiena(trez^diena)merkrediosreda(161)tristritri
trīcēt(tri~ce~t)tremidroz`altricošs(tricos^s)tremantedroz`as~ij
trimdaeksiloizgnanietrīsdesmit(tri~sdesmit)tridektridcatq`
trīsdesmitais(tri~sdesmitais)trideketridcatyjtrīspadsmit(tri~spadsmit)dektritrinadcatq`
trīspadsmitais(tri~spadsmitais)dektrietrinadcatyjtrīsreiz(tri~sreiz)tripliktriz`dy
trīssimt(tri~ssimt)tricentristatrīssimtais(tri~ssimtais)tricenetro`xsotyj
trīsstūris(tri~sstu~ris)trianglotreugolq`niktrīstūkstoš(tri~stu~kstos^)tri miltri tysa`c`i
triumfstriumfotriumftroksnisbruos`um
trokšņains(troks^n`ains)brues`umnyjtrolejbusstroleybusotrollejbus
trotuārs(trotua~rs)trotuarotrotuartrūkums(tru~kums)mankonedostatok
tututy(fam.)tūkstoš(tu~kstos^)miltysa`c`a
tūkstošais(tu~kstos^ais)miletysa`c`nyjtukšs(tuks^s)vakepustoj
tūlīt(tu~li~t)nausejc`astūlītējs(tu~li~te~js)immediatenemedlennyjimmediate
tulkojumstradukoperevodtulkotāis(tulkota~is)tradukistoperevodc`ik
tulkottradukiperevo`ltumsatenebrotemnota
tumšs(tums^s)darketo`mnyjtupēt(tupe~t)skortisisidel na kortoc`kaxsquat
tupuskortenna kortoc`kaxturetteniderz`al
turēties(ture~ties)tenisiderz`alsa`tūrists(tu~rists)turistoturist
turkmēniete(turkme~niete)turkmenaturkmenkaTurkmenturkmēnīs(turkme~ni~s)turkmenoturkmenTurkmen
turnīrs(turni~rs)turniroturnirtournamentturpsvamtuda
turpatpreskpoc`titurpetikontrarennaoborot
turpināties(turpina~ties)sekvisiprodolz`ilsa`turpināt(turpina~t)persekviprodolz`il
turpmāk(turpma~k)ulteriorv dalq`nejs`emturstentam
tuvējs(tuve~js)proksimeblizkijtuvināties(tuvina~ties)proksimisipriblizilsa`
tuvināt(tuvina~t)proksimigipribliziltuvinieksnatalerodnoj(po krovi)own
tuvošanās(tuvos^ana~s)proksimigopribliz`enietuvsproksebliz`nij
tuvumā(tuvuma~)apenpoblizostituvuproksimenblizko
tvaikonisvaporshipoparoxodtvelcīgs(tvelci~gs)warmegez`arkij

Ū

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ūdens(u~dens)akvovoda

U

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
udenskritumsakvofalovodopad

Ū

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ūdeņains(u~den`ains)akvecevoda`nistyjwatery

U

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
ugunīgs(uguni~gs)fayreognennyjugunskursfuegokosto`rcamp-fire
ugunsfayroogonq`ukrainisukrainoukrainec
ukrainieteukraineaukrainkaunvei
universitāte(universita~te)universitetouniversitetuperiveroreka
upiteriveretoruc`ejupmalariversadobereg rekiriverside
upurēt(upure~t)oferiz`ertvovalupurisoferoz`ertva
urrā(urra~)huraurauzenv(in\b)
uz kurlenekvamkudauz priekšu(uz prieks^u)adavanvpero`d
uz āru(uz a~ru)eksennaruz`uuz redzēšanos(uz redze~s^anos)ad revidodo svidania`
uzacsbrovobrovq`uzaicināt(uzaicina~t)invitipriglasil
uzbekieteuzbekauzbec`kaUzbek womanuzbeksuzbekouzbek
uzbrauktenkorivq~exaluzbruktatakinapal
uzbrucējs(uzbruce~js)forvardonapadau`s~ijforwarduzburtdravirisoval
uzbūve(uzbu~ve)strukturostroenie(struktura)uzceltliftipodna`l
uzcelšana(uzcels^ana)bildadostrojkauzdāvināt(uzda~vina~t)daridaril
uzdanība(uzdani~ba)atentovnimanieuzdevumstaskozadanie
uzdottaskizadaluzdraudzīt(uzdraudzi~t)keepiprismatrival
uzelpotsospirivzdyxaluzgaidāmā(uzgaida~ma~)atende zalozal oz`idania`
uzkalnsholmoxolmuzkāpt(uzka~pt)klimbivzos`o`l
uzkoptforigiubraluzkožamais(uzkoz^amais)manjetozakuska
uzkrāt(uzkra~t)akumulinakopiluzlabošana(uzlabos^ana)plibonigouluc`s`enie
uzlabotiesplibonisiuluc`s`ilsa`improveuzlabotplibonigiuluc`s`il
uzliktmetipoloz`iluzlidotsuprenflugivzletel
uzliesmotekflamivspyxnuluzlūkot(uzlu~kot)rigardismotrel
uzmanīgi(uzmani~gi)atentivenvnimatelq`nouzmanīgums(uzmani~gums)atentivecovnimatelq`nostq`
uzmundrināt(uzmundrina~t)vigiligiobodrilencourageuzņemt(uzn`emt)akceptiprina`l
uzņēmums(uzn`e~mums)entreprenopredpria`tieuzplauktdisflorirascvo`l
uzrakstīt(uzraksti~t)skribipisaluzreizimediensrazu
uzskatsopiniovzgla`d(mnenie)uzskatīt(uzskati~t)skrutinizirassmotrel
uzstāšanās(uzsta~s^ana~s)aparecovystuplenieuzstāties(uzsta~ties)aparecivystupil
uzsvērt(uzsve~rt)prononciproizno`suztrauktiesgaleivolnovalsa`
uztraukumsemociovolnenieuztursnutropitanie
uzturēt(uzture~t)subtenipodderz`ivaluztverepercepciovospria`tie
uztvertperceptios~utiluzvārīt(uzva~ri~t)kukivaril
uzvalkskostumokostu`muzvaraviktopobeda
uzvarēt(uzvare~t)viktipobediluzvarētājs(uzvare~ta~js)viktoropobeditelq`
uzveiktsuperfortiodoleloverpoweruzvestiesbehavivo`l seba`
uzvešanās(uzves^ana~s)konduktopovedenieuzzināt(uzzina~t)ekkoniuznal

V

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
vaiohojvāciete(va~ciete)germananemka
vācietis(va~cietis)germanonemecvācu(va~cu)germanenemeckij
vadība(vadi~ba)gvidorukovodstvovadīt(vadi~t)gvidirukovodil
vadītājs(vadi~ta~js)gvidantorukovoditelq`vadonislidantovoz`dq`
vadonisgvidlibroputevoditelq`guide-bookvagonsvagonovagon
vairsyamuz`evaidsgrounoston
vaigsvangos~ekavaimanasmounadooxanq`e
vainakulpovinavainagskrancovenok
vainīgs(vaini~gs)kulpevinovnyjvairāki(vaira~ki)kelkeneskolq`ko
vairāk(vaira~k)mayorenbolq`s`evairotplimutigiumnoz`al
vaieskerazvevajadzība(vajadzi~ba)bezonopotrebnostq`
vajāt(vaja~t)persekutipresledovalvājiba(va~jiba)vikecoslabostq`
vāji(va~ji)vikenslabovājš(va~js^)vikeslabyj
vājums(va~jums)vikecoslabostq`vakarsserovec`er
vakarā(vakara~)serenvec`eromvakarējs(vakare~js)sterdenevc`eras`nij
vakariņas(vakarin`as)sermanjouz`invakarskolaserskolovec`erna`a` s`kola
vakarsterdeyvc`eravaldība(valdi~ba)governopravitelq`stvo
valdīt(valdi~t)domenigospodstvovalvaldnieksgovernatoropravitelq`
valdošs(valdos^s)regnanteprava`s~ijrulingvaldzinošs(valdzinos^s)sharmadeplenitelq`nyjcharming
valisbalenokitwhalevālīte(va~li~te)bulavobulavamace
valodalingoa`zyk(rec`q`)valodniekslingistoa`zykovedlinguist
valodniecība(valodnieci~ba)lingistikoa`zykovedenielinguisticsvalstsstatogosudarstvo
vaļas brīžos(val`as bri~z^os)lezurenna dosugeat leisurevaļējs(val`e~js)aperteotkrytyj
varapotencovlastq`varbūt(varbu~t)pov esarmoz`et bytq`
vārdas(va~rdas)namoima`(name)vārds(va~rds)vortoslovo
varēt(vare~t)povimogvarenība(vareni~ba)potentegomogus~estvo
varensglorecemoguc`ijvārgt(va~rgt)siklizac`axdroop
vārīt(va~ri~t)kukivarilvārna(va~rna)korgovoronacrow
varonīgs(varoni~gs)heroegeroic`eskijvaronīgi(varoni~gi)heroengeroic`eski
varoņdarbs(varon`darbs)gloradopodvigvārti(va~rti)pordegovorota
vārtsargs(va~rtsargs)gvardistostoroz`vasarasomeroleto
vasarnīca(vasarni~ca)somerdomodac`avāvere(va~vere)ekurelobelka
vāze(va~ze)vazovazavazināt(vazina~t)ruelikatal
važas(vaz^as)kutenosokovyvecāmāte(veca~ma~te)babababus`ka
vecāki(veca~ki)gepatrosroditelivecenīte(veceni~te)olduletastarus`kaold soul
vecsoldestaryjvectēvs(vecte~vs)nonoded
vectētiņš(vecte~tin`s^)dedodedus`kavecumsoldecostarostq`
vēders(ve~ders)ventroz`ivotveģetārietis(veg`eta~rietis)vegetarianovegetarianec
veģis(veg`is)bulkobulkaveicināt(veicina~t)stimulipoos~ril
veidsvidovidveidotformiobrazoval
veidošana(veidos^ana)kreadotvorc`estvoveidotieskreijisozdalsa`
veidotājs(veidota~js)kreintosozdatelq`veikalsmagazinomagazin
veiklība(veikli~ba)destrecolovkostq`veiklidestrenlovko
veiklsdestrelovkijveiksmīgs(veiksmi~gs)suksespleneuspes`nyj
veiktplenumivypolna`lvējš(ve~js^)ventoveter
vēlāk(ve~la~k)postposlevēlēties(ve~le~ties)volixotel
vēlējums(ve~le~jums)auguropoz`elaniewishvēlēšanās(ve~le~s^ana~s)deziroz`elanie
vēlēšanas(ve~le~s^anas)elektosvyboryelectionvēlēšana(ve~le~s^ana)elektadoizbranieelection
vēlēt(ve~le~t)selektivybralvelnsdiabloc`o`rt
velosipēds(velosipe~ds)velikovelosipedvēlreiz(ve~lreiz)ankor retenes~o` raz
vēls(ve~ls)tardepozdnijveltrulikatil
veltivanennaprasnoveltiesrulisikatilsa`
veltīt(velti~t)dedikiposva`tilvēlu(ve~lu)tardenpozdno
vēl(ve~l)ankores~o`veļa(vel`a)linajobelq`o`
verdziskssklaverabskijverdzība(verdzi~ba)sklavecorabstvo
vergssklavorabvērīgs(ve~ri~gs)atentivevnimatelq`nyj
vērot(ve~rot)spektinablu`dalvērot(ve~rot)observantonablu`datelq`
vērpēja(ve~rpe~ja)espinistapra`dilq`s~icaspinnervērpējs(ve~rpe~js)espinistopra`dilq`s~ikspinner
vērpt(ve~rpt)espinipra`lspinversmainswarmegez`arkij
versmekaloroz`aravērst(ve~rst)direktinapravil
vērtēt(ve~rte~t)valiocenilvērtīgs(ve~rti~gs)valorecennyj
veselība(veseli~ba)sanozdorovq`eveselīgs(veseli~gs)sanezdorovyj
veselsprudentezdravyjvēss(ve~ss)freskeproxladnyj
vēstīt(ve~sti~t)rakontirasskazalvēsts(ve~sts)informosoobs~enie
vēstule(ve~stule)leteropisq`movēsture(ve~sture)historioistoria`
vēsturnieks(ve~sturnieks)historikoistorikvestveturigivo`z
vēsums(ve~sums)freskoproxladaveterāns(vetera~ns)veteranoveteranveteran
vētrains(ve~trains)stormeburnyjvētra(ve~tra)stormobura`
vezumscharovozviensunodin
viņi(vin`i)luoni(m.r)viņš(vin`s^)elon
vibratorsvibratorovibratorvidējs(vide~js)midesrednij
vidusmidoseredinavidusskolamidskolosredna`a` s`kolasecondary school
vidū(vidu~)en la midoposredivienīgi(vieni~gi)nurtolq`ko
viennurtolq`kovienība(vieni~ba)unoedinica
viedoklisvidpunktotoc`ka zrenia`vieglatlētika(vieglatle~tika)lejere atletikolo`gkaa` atletikatrack and field athletics
vieglilejerenlegkovieglslejerelo`gkij
vielasubstancoves~estvovienāds(viena~ds)identikaleodinakovyj
vienalgatutegalenvso` ravnovienīgs(vieni~gs)singleedinstvennyj
vieniniekssoluloodinoc`kavienkāršs(vienka~rs^s)simpleprostoj
vienkārši(vienka~rs^i)simplenprostovienlīdzīgs(vienli~dzi~gs)egaleravnyj
vienlīdzība(vienli~dzi~ba)egalecoravenstvovienmēr(vienme~r)semprenvsegda
vienmērīgi(vienme~ri~gi)ekvimezenravnomernovienotsunideedinyj
vienotība(vienoti~ba)unidoedinstvovienošanās(vienos^ana~s)konsentosoglas`enie
vienotiesinterkonsentiuslovilsa`vienotbuntigiobq~edinil
vienpadsmitdekunodinnadcatq`vienpadsmitaisdekuneodinnadcatyj
viesisgastogostq`viesmīlīgs(viesmi~li~gs)gastemegostepriimnyjhospitable
viesnīca(viesni~ca)hotelogostinicaviesotiesgastigostil
vietalokomestovietā(vieta~)agvenkstati
vietām(vieta~m)enedenkoe-gdevietējs(viete~js)lokalemestnyj
vietnamietevietnamesavq`etnamkavietniekvārds(vietniekva~rds)pronomomestoimenie
vijolnieksviolonistoskripac`vilcienstreynopoezd
vilksvolfovolkvilktdregitas~il
villainetukoplatokvilnisgalovolna
vilnalanos`erstq`(795-sp)vilšanās(vils^ana~s)desiluziorazoc`arovanie
viltusruzoxitrostq`viltiessiniluziijirazoc`arovalsa`
viļņoties(vil`n`oties)galeivolnovalsa`vingrināties(vingrina~ties)ekzercisiupraz`na`lsa`exercize
vingrotājs(vingrota~js)gimnastogimnastvingrotgimnastikizanimalsa` gimnastikojgo in for gymnastics
vīnietis(vi~nietis)vencoveneccrownvīns(vi~ns)vinovino
viņa(vin`a)elaonavīrietis(vi~rietis)menomuz`c`ina
virknevicoverenicavirpotājs(virpota~js)tornistotokarq`
virsovernadvīrs(vi~rs)menomuz`c`ina
virsnieksoficerooficervirsotnesumitovers`ina
virsplanasuperplanesverxplanovyjin exces of planvirsskaņas(virsskan`as)supersonikesverxzvukovojsupersonic
virsū(virsu~)suprennaverxuvīrs(vi~rs)hominomuz`
virtuozsvirtuozovirtuozvirtuosovirtuvekukeyokuxna`
virzīt(virzi~t)movidvigalvisaitreoc`enq`
visāds(visa~ds)omnekaz`dyjvisapkārt(visapka~rt)rondenvokrug
vismazalmenenpo krajnej merevispārīgs(vispa~ri~gs)komuneobs~ij
vispārējs(vispa~re~js)universalevseobs~ijvispārināt(vispa~rina~t)generaligiobobs~ilgeneralize
vispār(vispa~r)entutenvoobs~evispasaulesmondialemirovoj
vispirmsprimen de tutoprez`de vsegovispusīgi(vispusi~gi)omnesadenvsestoronnein detail
visstutevesq`vistagalinakurica(360-sp)
visurirgelokvezdevītols(vi~tols)salikoivawillow
vīt(vi~t)tvistiviltwistvizināt(vizina~t)rulikatil
vjetnamietisvietnamesovq`etnamecvokatīvs(vokati~vs)vokativozvatelq`nyj padez`
volejbolistsvoleybolistovolejbolistvolley-ball playervolejbolsvoleybolovolejbol
vulkāns(vulka~ns)vulkanovulkan

Z

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
zābaks(za~baks)botosapogzaglisstelechovor
zagtrobivorovalzāģet(za~g`et)segipilil
zaģētava(zag`e~tava)vudsegarolesopilq`na`sawmillzāģis(za~g`is)segopila
zaķis(zak`is)lebrozaa`czāle(za~le)zalozal
zāles(za~les)medikamentolekarstvozāle(za~le)herbotrava
zaļgans(zal`gans)grinatrezelenovatyjzaļot(zal`ot)verdeizelenel
zaļš(zal`s^)grinezelo`nyjzarsbranchovetvq`
zaudējums(zaude~jums)perdopotera`zaudēt(zaude~t)perdipotera`l
zeķe(zek`e)strumpoc`ulok(270-ge)zeltīt(zelti~t)goldigipozolotilgild
zeltkalisyuvelistou`velirzeltsgoldozoloto(879-en)
zemsubpodzemeterozemla`(planeta)
zemes dzīles(zemes dzi~les)enternonedrazemeslodeterglobozemnoj s`ar
zemisksnizenizkijzemkopība(zemkopi~ba)agrikulturozemledelie
zemkopisagrikolozemledeleczemniekskampesinokrestq`a`nin
zemsnizenizkijzemunizennizkolow
zēns(ze~ns)chikomalq`c`ikzibensrayomolnia`
ziedēt(ziede~t)floricvo`lziedlapiņa(ziedlapin`a)petalolepestok
ziedošs(ziedos^s)florantecvetus~ijziedsflorocvetok
ziemavintrozimaziemeļi(ziemel`i)nordosever
ziemeļaaustrumi(ziemel`aaustrumi)nordorientosevero-vostokziemeļnieks(ziemel`nieks)nordanosevera`nin
ziemeļrietumi(ziemel`rietumi)nordvestosevero-zapadziemsvētki(ziemsve~tki)kristbornoroz`destvo
ziepessapomylozilbesilaboslog
zīle(zi~le)bluavosinicatitzilgslazuretegolubovatyj
ziloniselefantoslonzilslazuregoluboj
zimēšana(zime~s^ana)dravadorisovaniezīmēt(zi~me~t)dravirisoval
zīme(zi~me)signoznakzīmulis(zi~mulis)pensilokarandas`
zināms(zina~ms)populareizvestnyjzināšanas(zina~s^anas)konecosznania`knowledge
zinātne(zina~tne)senconaukazināt(zina~t)kueniznal
zinātnisks(zina~tnisks)sentikenauc`nyjzinātniek(zina~tniek)cientistouc`o`nyj
ziņa(zin`a)informosoobs~enieziņojums(zin`ojums)informosoobs~enie
ziņot(zin`ot)informisoobs~ilzirgskabalokonq`
zirnispizelogoros`inazirņi(zirn`i)pizogorox
zivsfishorybazobenssvordomec`
zobsdentozubzodsmentonopodborodok
zoodārs(zooda~rs)zooparkozooparkzossgansogusq`
zumējums(zume~jums)dravorisunokzupasuposup
zustdizaperiisc`ezzutisangilougorq`eel
zvaigžņains(zvaigz^n`ains)stelezvo`zdnyjzvaigzneastrozvezda(nebesnaa`)
zvanssonorilozvonokzvejnieksfishmenorybak
zvērs(zve~rs)bestozverq`zviedrssvedos`ved
zviedrietesvedas`vedka

Ž

LatvianFarlingoRussianEnglishLatvianFarlingoRussianEnglish
žalains(z^alains)herboplenetrava`nistyjžanrs(z^anrs)janroz`anrgenre
žēlot(z^e~lot)kompasiiz`alelžēl(z^e~l)xavalz`alq`
žigli(z^igli)rapidenbystrožigls(z^igls)rapidebystryj
žilbinošs(z^ilbinos^s)blindadeoslepitelq`nyjžogs(z^ogs)barilozabor
žūpa(z^u~pa)drinkulopq`a`nicažurnāls(z^urna~ls)revuoz`urnal

This dictionary contains 3867 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Friday, April 8 9:10:13, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
X